Stiahnite si Acrobat Reader   

ONKOLÓGIA


Časopis Onkológia je odborné, postgraduálne zamerané periodikum, ktoré v širokom zábere poskytuje aktuálne informácie o poznatkoch v prevencii, diagnostike a terapii onkologických ochorení využiteľné v každodennej praxi onkológov. Vychádza v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou SLS a so Slovenskou chemoterapeutickou spoločnosťou SLS. Svojimi príspevkami rozdelenými na prehľadové články s monotematickým zameraním, pôvodné práce a kazuistiky či na prehľadové články všeobecného charakteru sa podieľa na ďalšom vzdelávaní lekárov i iných vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú onkologickej problematike v praxi. Časopis dopĺňajú aj správy z domácich či zo zahraničných odborných podujatí, ale vhodným spestrením sú aj stručné prehľady o zaujímavostiach v zahraničnej literatúre, knižných novinkách či informácie o publikovaní slovenských klinických onkológov vo svetových karentovaných časopisoch.

Ročník 13, 2018, vychádza 6-krát ročne

Vychádza v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou SLS (www.onkologia.sk) a Slovenskou chemoterapeutickou spoločnosťou SLS

Predseda redakčnej rady:
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Redakčná rada:
MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Viera Bajčiová, CSc., doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD., MUDr. Radovan Barilla, PhD., doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MUDr. Richard Hrubý, PhD., doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., MUDr. Ladislav Masák, CSc., prof.. MUDr. Michal Mego, DrSc.., MUDr. Patrik Palacka, prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., MUDr. Mária Rečková, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Andrej Vranovský, doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Odborný redaktor: prof.. MUDr. Michal Mego, DrSc..

Editor rubriky Zo zahraničnej literatúry: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Editori rubriky Publikujeme v zahraničí: MUDr. Mária Rečková, prof.. MUDr. Michal Mego, DrSc..

Vydavateľ časopisu v SR:
SOLEN, s. r. o.
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava

Redaktorka: Mgr. Miroslava Dostálová, mob. 0911 900 599, tel. 02/54 131 381
e-mail: dostalova@solen.sk

Obchodné oddelenie: Monika Horáková, 02/ 5413 1365, 0903 452 654
e-mail: horakova@solen.sk

Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Predplatné v SR: 02/ 54650649
Časopis si môžete objednať e-mailom: predplatne@solen.sk, faxom: 02/ 5465 1384 alebo poštou: adresa redakcie.
Predplatné na rok 2018 je 18 €.

Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Po odovzdaní vyplnenej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky.

Registrácia MK SR pod číslom EV 3580/09.
ISSN 1336-8176 (tlačené vydanie)
ISSN 1339-4215 (online)


Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CIBaMed.

Citačná skratka: Onkológia (Bratisl.)

created by © zooom.sk s.r.o.