Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Hepatocelulárny karcinóm
MUDr. Peter Mikula
Rádiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UN Bratislava
MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD.
Rádiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UN Bratislava
doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Rádiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UN Bratislava
Zobrazovacie metódy v diagnostike hepatocelulárneho karcinómu
MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD.
Rádiologická klinika LF UK, SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
MUDr. Peter Mikula
Rádiologická klinika LF UK, SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
Lokoregionálna liečba hepatocelulárneho karcinómu
Prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Bratislava
Endoskopia v diagnostike a liečbe niektorých malígnych nádorov pečene
MUDr. Štefan Pörsök, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Natália Pazderová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Eva Zomborská
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ján Slopovský
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Systémová liečba pokročilého hepatocelulárneho karcinómu
MUDr. Peter Dubovan
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ramadan Aziri
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Roman Doval
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Chirurgická liečba primárnych malígnych tumorov pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrey Švec, PhD.
1. ortopedicko-traumatologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinikapneumológie a ftizeológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Porovnávacie štúdie referenčných biologických liekov a im podobných biologických liekov
MUDr. Firas Farkaš, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Liečba pacientov s FLT3pozitívnou akútnou myeloblastovou leukémiou
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie, I. klinika onkohematológie LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Odporúčania na substitúciu transfúzneho lieku s obsahom erytrocytov u onkologického pacienta
MUDr. Ján Lazúr
IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Medirex – laboratórna diagnostika, Košice
Systémová mastocytóza – diagnostika a perspektívy liečby
Mastocytóza je skupina zriedkavých klonálnych chorôb charakterizovaná abnormálnou expanziou a akumuláciou neoplastických mastocytov (MC) v rôznych tkanivách. Izolovaná infiltrácia kože sa nazýva kožná mastocytóza (CM), ak sú infiltrované rôzne orgány, ide o systémovú mastocytózu (SM). Klasifikácia WHO delí SM na indolentnú SM (ISM), tlejúcu („smoldering“) (SSM) a skupinu pokročilých („advanced“) (AdvSM), kde patrí agresívna SM (ASM), SM s asociovanou hematologickou neopláziou (SM-AHN) a mastocytová leukémia (MCL). Pre vznik mastocytózy je kľúčovou mutácia KIT D816V, ktorá sa vyskytuje u 95 % pacientov s pokročilou SM. Klinický obraz určujú prejavy spôsobené mediátormi uvoľnenými z aktivovaných mastocytov a dysfunkcia orgánov z infiltrácie mastocytmi. Najviac impresívne sú kožné zmeny nazývané urticaria pigmentosa. Základným diagnostickým krokom býva biopsia kože a kostnej drene, veľkým kritériom je nález multifokálnych zhlukov morfologicky abnormálnych mastocytov. Liečba všetkých variantov je zameraná na tlmenie symptómov spôsobených mediátormi, v skupine AdvSM rozhoduje o prognóze cytoredukčná liečba. Konvenčné sú INF-α a cladribín, vo vývoji je viacero inhibítorov tyrozínkinázy (TKI). Jediným efektívnym a dostupným je zatiaľ midostaurín. Vyliečenie je možné len alogénnou transplantáciou kmeňových buniek.
Kľúčové slová: mastocyty, systémová mastocytóza, KIT mutácia, tryptáza, midostaurín

Systemic mastocytosis – diagnostics and perspectives of therapy
Mastocystosis is a group of rare clonal diseases characterised by abnormal expansion and accumulation of neoplatic mast cells (MC) in different tissues. Isolated infiltration of the skin is called cutaneous mastocytosis (CM), infiltration of other organs is systemic mastocytosis (SM). According to WHO classification, SM can have three variants: indolent (ISM), smoldering (SSM) and a group of advanced SM (AdvSM), i.e. agressive SM (ASM), SM associated with hematological neoplasia (SM-AHN) and mast cell leukemia (MCL). In pathogenesis of mastocytosis, mutation KIT D816V plays an important role, and prevalence of this mutation is about 95% in patients with AdvSM. Clinical manifestation and symptoms are caused by mediators released from activated mastocytes and by organ impairment based on their infiltration by mast cells. Most impressive are skin changes called urticaria pigmentosa. In diagnostic process, bone marrow and skin biopsy play a key role, where finding of multifocal aggregates of morphologically abnormal mast mast cells is maior criterion. Treatment of all variants is focused on therapy of symptoms caused by released mediators, but in cases of AdvSM, cytoreductive therapy determines prognosis. Conventional therapy are interferon-alpha and cladribin. Several thyrosinkinase inhibitors (TKI) are in clinical studies, but the only one effective and already available, is midostaurin. Mastocytosis is definitely curable only by allogenic stem cell transplantation (AlloSCT).
Key words: mast cells, systemic mastocytosis, KIT mutation, tryptase, midostaurin
MUDr. Marián Bernát
Urologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
Kritické momenty v liečbe karcinómu prostaty
ThLic. Róbert Bezák
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Spiritualita v kontexte deontológie a lekárskej etiky
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Cvičenie je liekom v onkológii: zapojenie lekárov pre pomoc pacientom prekonať nádorové ochorenie
ZO ŽIVOTA ONKOLÓGA
MUDr. Katarína Štefániková
Klinika radiačnej a klinickej onkológie Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Sťahovavé vtáky
LAUDÁCIA
Životné jubileum prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.