Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Hepatocelulárny karcinóm
MUDr. Peter Mikula
Rádiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UN Bratislava
MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD.
Rádiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UN Bratislava
doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Rádiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UN Bratislava
Zobrazovacie metódy v diagnostike hepatocelulárneho karcinómu
MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD.
Rádiologická klinika LF UK, SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
MUDr. Peter Mikula
Rádiologická klinika LF UK, SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
Lokoregionálna liečba hepatocelulárneho karcinómu
Prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Bratislava
Endoskopia v diagnostike a liečbe niektorých malígnych nádorov pečene
Nádory pečene možno rozdeliť do dvoch skupín: na benígne a malígne. K benígnym nádorom patria najmä hemangiómy, adenómy a fokálna nodulárna hyperplázia. Malígne nádory pečene sú najmä sekundárne nádory – metastázy, najčastejšie zhubných nádorov tráviaceho traktu. Z primárnych malígnych nádorov je to predovšetkým hepatocelulárny karcinóm, ktorý vzniká najmä v cirhotickej pečeni, a ďalšie nádory, z ktorých najčastejšie sú cholangiokarcinómy. Tie sa podľa lokalizácie delia na intrahepatálne, perihilárne a distálne. Perihilárne karcinómy predstavujú viac ako 50 % všetkých cholangiokarcinómov. Klinicky sa manifestujú predovšetkým nebolestivým ikterom, ktorý sprevádza celková slabosť, nechutenstvo a hmotnostný úbytok. Diagnóza sa opiera predovšetkým o zobrazovacie metódy (USG, CT, MRI, MRCP, ERCP, PTC a EUS), prípadne o cytologické a histologické vyšetrenia. Najdôležitejšie je odlíšiť benígne striktúry (napr. pooperačné, PSC a pod.). Po stanovení diagnózy je dôležité určiť, či je nádor operabilný (resekabilný) alebo nie. Pri resekabilných tumoroch je základnou liečebnou metódou chirurgická liečba, ktorá často už pri stanovení diagnózy, pre pokročilosť nálezu, neprichádza do úvahy. U pacientov s ikterom sa predoperačná drenáž vo väčšine prípadov neodporúča vzhľadom na horšie operačné výsledky u pacientov drénovaných ako u nedrénovaných. U pacientov s inoperabilnými nádormi sú, naopak, základným liečebným postupom, okrem chemoterapie, drenáže žlčových ciest – buď transpapilárnou cestou (ERCP) alebo perkutánnou, transhepatálnou cestou (PTD).
Kľúčové slová: nádory pečene, cholangiokarcinómy, perihilárny cholangiokarcinóm, chirurgická liečba, drenáže žlčových ciest

Endoscopy in diagnosis and treatment of some malignant tumours
Tumours of liver can be divided into two groups: benign and malignant. The group of benign tumors includes hemangioma, adenoma and focal nodular hyperplasia. Malignant tumours of liver are most frequently represented by secondary tumours – metastases, predominantly originating in digestive tract. The primary malignant tumours are: hepatocelular carcinoma that usually originated from cirrhotic liver and cholangiocarcinoma. Depending on their localization, they can be divided into intrahepatic, perihilar and distal. Perihilar cholangiocarcinomas represent more than 50% of all cholangiocarcinomas. Their clinical manifestations include: painless jaundice associated by generalized malaise, anorexia and weight loss. Diagnosis is based mostly on imaging methods (USG, CT, MRI MRCP, ERCP, PTC and EUS) but also on cytology and histology of the tissue samples. It is very important to distinguish benign strictures (e.g. postsurgical, PSC) from the malignant ones. After diagnosis was established, it is important to decide whether the tumour is operable (resectable) or not. Operable tumors are treated surgically, however in many cases surgery is not possible because of the extent of the tumour. In patients with jaundice, pre-operative drainage is not recommended in most of the cases, because the surgical results are worse in the patients who have a drain than those who don‘t have it. The basis therapy in patients with inoperable tumours is (beside chemotherapy) drainage of the billiary tract – either via transpapillary route (ERCP) or via percutaneous transhepatic approach PTD).
Key words: tumours of liver, cholangiocarcinoma, perihilar cholangiocarcinoma, surgical treatment, drainage of biliary tract
MUDr. Štefan Pörsök, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Natália Pazderová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Eva Zomborská
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ján Slopovský
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Systémová liečba pokročilého hepatocelulárneho karcinómu
MUDr. Peter Dubovan
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ramadan Aziri
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Roman Doval
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Chirurgická liečba primárnych malígnych tumorov pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrey Švec, PhD.
1. ortopedicko-traumatologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinikapneumológie a ftizeológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Porovnávacie štúdie referenčných biologických liekov a im podobných biologických liekov
MUDr. Firas Farkaš, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Liečba pacientov s FLT3pozitívnou akútnou myeloblastovou leukémiou
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie, I. klinika onkohematológie LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Odporúčania na substitúciu transfúzneho lieku s obsahom erytrocytov u onkologického pacienta
MUDr. Ján Lazúr
IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Medirex – laboratórna diagnostika, Košice
Systémová mastocytóza – diagnostika a perspektívy liečby
MUDr. Marián Bernát
Urologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
Kritické momenty v liečbe karcinómu prostaty
ThLic. Róbert Bezák
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Spiritualita v kontexte deontológie a lekárskej etiky
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Cvičenie je liekom v onkológii: zapojenie lekárov pre pomoc pacientom prekonať nádorové ochorenie
ZO ŽIVOTA ONKOLÓGA
MUDr. Katarína Štefániková
Klinika radiačnej a klinickej onkológie Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Sťahovavé vtáky
LAUDÁCIA
Životné jubileum prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.