Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Hepatocelulárny karcinóm
Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je jedným z najbežnejších zhubných nádorov na svete. Je to heterogénna skupina nádorov, ktorá sa líši rizikovými faktormi a genetickou a epigenetickou alteráciou. Úmrtnosť spôsobená HCC sa za posledných pätnásť rokov zvýšila. Za tento vývoj sú zodpovedné viaceré faktory vrátane vírusov, chemikálií a vrodených a získaných metabolických ochorení. HCC je úzko spojený s vírusom hepatitídy B a v niektorých oblastiach sveta s vírusom hepatitídy C. Poškodenie pečene spôsobené vírusovým faktorom ovplyvňuje mnoho bunkových procesov, ako sú bunková signalizácia, apoptóza, transkripcia, oprava DNA, ktoré zase indukujú zmeny prežitia, rastu, transformáciu a udržiavanie buniek. Molekulárne mechanizmy hepatocelulárnej karcinogenézy sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, a preto je s týmito nádormi spojený veľký súbor mechanizmov. Rôzne biomarkery zahŕňajúce a-fetoproteín, des-y-karboxyprotrombín, glypikan-3, golgi proteín-73, antigén karcinómu skvamóznych buniek, cirkulujúce miRNA a zmenená metylácia DNA ukázali diagnostickú signifikanciu. Diagnóza ochorenia je potvrdená aj bez patologického potvrdenia. Skríning zahŕňa rádiologické testy, ako sú ultrazvuk, počítačová tomografia, zobrazovanie magnetickou rezonanciou a sérologické markery, ako je napríklad a-fetoproteín v 6-mesačných intervaloch. HCC je agresívne onkologické ochorenie, ktoré sa vyskytuje v prostredí cirhózy a bežne sa diagnostikuje v pokročilých štádiách. Nepretržité zlepšovanie chirurgických aj nechirurgických prístupov preukázalo významný prínos v celkovom prežívaní.
Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, incidencia, hepatitída B a C, karcinogenéza, biomarkery, skríning

Hepatocellular carcinoma
Hepatocellular Carcinoma (HCC) is one of the most common malignant tumours in the world. It is a heterogeneous group of a tumour that vary in risk factor and genetic and epigenetic alteration event. Mortality due to HCC in last fifteen years has increased. Multiple factors including viruses, chemicals, and inborn and acquired metabolic diseases are responsible for its development. HCC is closely associated with hepatitis B virus, and at least in some regions of the world with hepatitis C virus. Liver injury caused by viral factor affects many cellular processes such as cell signalling, apoptosis, transcription, DNA repair which in turn induce important effects on cell survival, growth, transformation and maintenance. Molecular mechanisms of hepatocellular carcinogenesis may vary depending on different factors and this is probably why a large set of mechanisms have been associated with these tumours. Various biomarkers including α-fetoprotein, des-γ-carboxyprothrombin, glypican-3, golgi protein-73, squamous cell carcinoma antigen, circulating miRNAs and altered DNA methylation pattern have shown diagnostic significance. Diagnosis is confirmed without pathologic confirmation. Screening includes both radiologic tests, such as ultrasound, computerized tomography, and magnetic resonance imaging, and serological markers such as α-fetoprotein at 6-month intervals. HCC is an aggressive cancer that occurs in the setting of cirrhosis and commonly presents in advanced stages. Continued improvement in both surgical and nonsurgical approaches has demonstrated significant benefits in overall survival.
Key words: hepatocellular carcinoma, incidence, hepatitis B and C, carcinogenesis, biomarkers, screening
MUDr. Peter Mikula
Rádiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UN Bratislava
MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD.
Rádiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UN Bratislava
doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Rádiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UN Bratislava
Zobrazovacie metódy v diagnostike hepatocelulárneho karcinómu
MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD.
Rádiologická klinika LF UK, SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
MUDr. Peter Mikula
Rádiologická klinika LF UK, SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
Lokoregionálna liečba hepatocelulárneho karcinómu
Prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Bratislava
Endoskopia v diagnostike a liečbe niektorých malígnych nádorov pečene
MUDr. Štefan Pörsök, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Natália Pazderová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Eva Zomborská
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ján Slopovský
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Systémová liečba pokročilého hepatocelulárneho karcinómu
MUDr. Peter Dubovan
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ramadan Aziri
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Roman Doval
Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Chirurgická liečba primárnych malígnych tumorov pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrey Švec, PhD.
1. ortopedicko-traumatologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinikapneumológie a ftizeológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Porovnávacie štúdie referenčných biologických liekov a im podobných biologických liekov
MUDr. Firas Farkaš, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Liečba pacientov s FLT3pozitívnou akútnou myeloblastovou leukémiou
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie, I. klinika onkohematológie LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Odporúčania na substitúciu transfúzneho lieku s obsahom erytrocytov u onkologického pacienta
MUDr. Ján Lazúr
IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Medirex – laboratórna diagnostika, Košice
Systémová mastocytóza – diagnostika a perspektívy liečby
MUDr. Marián Bernát
Urologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
Kritické momenty v liečbe karcinómu prostaty
ThLic. Róbert Bezák
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Spiritualita v kontexte deontológie a lekárskej etiky
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Cvičenie je liekom v onkológii: zapojenie lekárov pre pomoc pacientom prekonať nádorové ochorenie
ZO ŽIVOTA ONKOLÓGA
MUDr. Katarína Štefániková
Klinika radiačnej a klinickej onkológie Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Sťahovavé vtáky
LAUDÁCIA
Životné jubileum prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.