Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
Onkologická klinika FN Trenčín a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
MUDr. Silvia Zavřelová
Onkologická klinika FN Trenčín a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
MUDr. Tomáš Sedláček
Patológia Medicyt, s. r. o, Trenčín
Zriedkavé nádory horného gastrointestinálneho traktu
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Diagnostika a liečba malígneho mezoteliómu
MUDr. Michal Korček
Urologické oddelenie, FN Nitra
MUDr. Ľuboš Rybár
Urologické oddelenie, Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, UNB, Bratislava
Zriedkavé malígne nádory močového mechúra
MUDr. Róbert Biel
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé nádory ovárií
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Zriedkavé zhubné nádory prostaty
MUDr. Dominik Šafčák
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Igor Andrašina, PhD.
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé nádory pečene
MUDr. Katarína Štefániková
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé lokalizácie neuroendokrinných nádorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Krajcsovics, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Postavenie inhibítorov cyklín-dependentných kináz 4/6 v 1. línii liečby metastatického karcinómu prsníka
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Význam výživy u onkologického pacienta
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Polycytémia vera – možnosti liečby a dnešná prax
Polycytémia vera (PV) je Philadelphia chromozóm negatívna chronická myeloproliferatívna neoplázia (Ph- MPN), ktorá je charakterizovaná klonálnou proliferáciou hematopoetickej kmeňovej bunky v kostnej dreni, s ktorou koreluje myeloproliferácia v periférnej krvi a/alebo v slezine s dominanciou erytrocytózy. PV je charakterizovaná tromboembolickými príhodami, progresiou do myelofibrózy (MF) a transformáciou do akútnej leukémie (AL), všetky tieto komplikácie majú negatívny vplyv na prežívanie pacientov s PV. Základnými cieľmi liečby MPN je zníženie rizika trombózy, zmiernenie celkových príznakov (slabosť, svrbenie, mikrovaskulárne symptómy, splenomegália) a prevencia transformácie do MF/AL. V súčasnosti dostupné modality na liečbu polycytémia vera nedokázali predĺženie prežívania alebo zásadný priaznivý vplyv na prirodzený priebeh ochorenia. Aktuálne naďalej liečime pacientov s PV na základe stratifikácie rizika, a to konzervatívne (venepunkcie, aspirín) u pacientov s nízkym rizikom a u pacientov s vysokým rizikom cytoredukciou v prvej, druhej alebo tretej línii (hydroxyurea, interferón-alfa, pegylovaný interferón-alfa a JAK1/2inhibítor).
Kľúčové slová: polycytémia vera, tromboembolické príhody, progresia, transformácia, hydroxyurea, pegylovaný interferón-alfa, JAK1/2inhibítor

Polycythemia vera – treatment options and today‘s practice
Polycythemia vera (PV) is Philadelphia chromosome-negative chronic myeloproliferative neoplasma (Ph- MPN), which hallmark is the clonal proliferation of hemopoetic stem cell in bone marrow with expanded red cell mass and dominant erythrocytosis in peripheral blood and/or spleen. PV is characterized by thromboembolic events, progression to myelofibrosis (MF), and transformation to acute leukemia (AL) with impaired survival due to all these complications. The primary goals of treatment for MPNs are to reduce the risk of thrombosis, alleviate systemic symptom burden (fatigue, pruritus, microvascular symptoms, splenomegaly) and prevent transformation to MF/AL. Currently available drugs for PV have not been shown to prolong survival or alter the natural history of the disease. At present, we continue with conservative management in low-risk PV (phlebotomy, aspirin) and with cytoreductive therapy in high-risk patients with first, second and third line drugs (hydroxyurea, interferon-alfa, pegylated interferon-alfa and JAK2inhibitor therapy).
Key words: polycythemia vera, thromboembolic events, progression, transformation, hydroxyurea, pegylated interferon-alfa, JAK1/2inhibitor
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
Liečba pacientov s metastatickým renálnym karcinómom po liečbe tyrozínkinázovými inhibítormi
ŠPECIÁLNA TÉMA
Br. Mgr. Peter Tomša, OFMCap
Bratislavská arcidiecéza
Duchovné potreby chorých a pastoračné sprevádzanie – história
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - ASCO 2019, prezidentský príhovor: starostlivosť o každého pacienta, učenie sa od každého pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.