Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
Onkologická klinika FN Trenčín a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
MUDr. Silvia Zavřelová
Onkologická klinika FN Trenčín a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
MUDr. Tomáš Sedláček
Patológia Medicyt, s. r. o, Trenčín
Zriedkavé nádory horného gastrointestinálneho traktu
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Diagnostika a liečba malígneho mezoteliómu
MUDr. Michal Korček
Urologické oddelenie, FN Nitra
MUDr. Ľuboš Rybár
Urologické oddelenie, Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, UNB, Bratislava
Zriedkavé malígne nádory močového mechúra
MUDr. Róbert Biel
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé nádory ovárií
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Zriedkavé zhubné nádory prostaty
MUDr. Dominik Šafčák
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Igor Andrašina, PhD.
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé nádory pečene
Nádory pečene sú gastrointestinálne malignity so stúpajúcou incidenciou. Napriek zobrazovacím technikám a moderným terapeutickým prístupom je mortalita takmer totožná s morbiditou. Hoci väčšina primárnych malígnych nádorov pečene sú hepatocelulárny karcinóm a cholangiocelulárny karcinóm, existuje množstvo iných histologických typov, ktoré môžeme nájsť v pečeňovom parenchýme. Všetky sú extrémne zriedkavé, majú rozdielne biologické správanie, a preto si vyžadujú individuálny multidisciplinárny terapeutický prístup. Fibrolamelárny hepatocelulárny karcinóm a zmiešaný hepatocelulárny-cholangiocelulárny karcinóm sú zriedkavé formy najčastejších histologických typov. Hepatoblastóm je primárne považovaný za nádor detského veku, hoci je opísaných niekoľko prípadov aj v dospelej populácii. Sarkómy predstavujú veľkú podskupinu mezenchymálnych nádorov, ktorá zahrnuje množstvo histologických typov s odlišným klinickým správaním. Extrémne zriedkavé sú primárne pečeňové lymfómy z mukóza-asociovaného lymfatického tkaniva a primárne pečeňové neuroendokrinné tumory.
Kľúčové slová: pečeň, rakovina, hepatoblastóm, sarkóm, lymfóm

Rare liver tumors
Liver tumors are gastrointestinal malignancies with increasing incidence. Despite imagining techniques and modern treatment options is the mortality almost the same as morbidity. However, the majority of primary liver tumors are hepatocellular cancer and cholangiocellular cancer, there are plenty of other possible histological types, which can be found in the liver parenchyma. All of them are extremely rare, have different biological behavior and therefore also need individual multidisciplinary approach. Fibrolamellar hepatocellular cancer and mixed hepatocellular-cholangiocellular cancer, are both unusual forms of the most common histological types. Hepatoblastoma is primary the cancer of the childhood, but there are several cases described also in adult population. Sarcomas is one huge subgroup of mesenchymal tumors, including plenty of possible histological types, with a different clinical behavior. Extremely rare are primary liver mucosa-associated lymphatic tissue lymphomas and primary liver neuroendocrine tumors.
Key words: liver, cancer, hepatoblastoma, sarcoma, lymphoma
MUDr. Katarína Štefániková
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé lokalizácie neuroendokrinných nádorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Krajcsovics, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Postavenie inhibítorov cyklín-dependentných kináz 4/6 v 1. línii liečby metastatického karcinómu prsníka
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Význam výživy u onkologického pacienta
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Polycytémia vera – možnosti liečby a dnešná prax
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
Liečba pacientov s metastatickým renálnym karcinómom po liečbe tyrozínkinázovými inhibítormi
ŠPECIÁLNA TÉMA
Br. Mgr. Peter Tomša, OFMCap
Bratislavská arcidiecéza
Duchovné potreby chorých a pastoračné sprevádzanie – história
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - ASCO 2019, prezidentský príhovor: starostlivosť o každého pacienta, učenie sa od každého pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.