Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
Onkologická klinika FN Trenčín a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
MUDr. Silvia Zavřelová
Onkologická klinika FN Trenčín a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
MUDr. Tomáš Sedláček
Patológia Medicyt, s. r. o, Trenčín
Zriedkavé nádory horného gastrointestinálneho traktu
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Diagnostika a liečba malígneho mezoteliómu
MUDr. Michal Korček
Urologické oddelenie, FN Nitra
MUDr. Ľuboš Rybár
Urologické oddelenie, Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, UNB, Bratislava
Zriedkavé malígne nádory močového mechúra
MUDr. Róbert Biel
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé nádory ovárií
Karcinómy vaječníka dlhodobo zaujímajú prvé miesto v mortalite na gynekologické nádory. U dvoch tretín pacientok je choroba diagnostikovaná v pokročilých štádiách, čo výrazne zhoršuje prognózu ochorenia. Incidencia karcinómu vaječníka stúpa s vekom a najvyššiu prevalenciu dosahuje medzi 6. a 7. dekádou života. Celoživotné riziko rozvoja ovariálneho karcinómu v bežnej populácii sa pohybuje okolo 1,5 %. Genetická záťaž sa opisuje až v 15 % prípadov. Podľa odhadov u nosičiek s mutáciou BRCA 1 existuje riziko rozvoja ovariálneho karcinómu okolo 39 % a u nosičiek s mutáciou BRCA 2 v 11 až 17 %. Karcinómy ovária tvoria veľmi heterogénnu skupinu chorôb. Nádor môže prakticky vzniknúť z ktoréhokoľvek typu bunky, ktorá je prítomná v tkanive vaječníka. Približne 90 % malígnych nádorov tvoria epitelové karcinómy. Menej častou skupinou sú nádory z gonadálneho mezodermu (sex cord) a germinatívne nádory, ktoré postihujú ženy v mladšom veku. Všetky neepiteliálne karcinómy predstavujú skupinu rozdielneho biologického správania, od benígnych až po vysoko malígne formy, čo predstavuje aj rozdielny princíp v terapii týchto nádorov. Väčšina z nich je liečená multiodborovým prístupom, ktorý zahŕňa chirurgický zákrok a chemoterapiu, hormonálnu terapiu alebo cielenú biologickú liečbu. Biologická povaha jednotlivých subtypov sa môže výrazne odlišovať, čo sťažuje rozdelenie a prehľad celej skupiny týchto vzácnych nádorových ochorení. Rôzne histomorfologické a imunohistochemické fenotypy sú odzrkadlením početných molekulových alterácií, ktorých poznanie má význam nielen na pochopenie patogenézy týchto nádorov, ale najmä pre štúdium potenciálnych terapeutických možností.
Kľúčové slová: ovariálny karcinóm, neepitelové karcinómy, gonadálny mezoderm, germinatívne nádory, heterogenita

Rare ovarian tumors
Ovarian carcinomas have long been on the first place in mortality of gynecological tumors. In two thirds of patients, the disease is diagnosed in advanced stages, which significantly impair the prognosis of the disease. The incidence of ovarian cancer increases with age and reaches the highest prevalence between 6 and 7 decades of life. The lifetime risk of developing ovarian cancer in the general population is around 1.5%. Genetic burden is described in up to 15% of cases. BRCA 1 mutation carriers are estimated to have a risk of developing ovarian cancer of about 39% and of BRCA 2 mutation carriers in 11-17%. Ovarian cancers are a very heterogeneous group of diseases. The tumor may be practically formed from any type of cell presented in the ovarian tissue. 90% of malignant tumors are epithelial carcinomas. Uncommon are gonadal mesoderm tumors and germinal tumors that affect younger women. All non-epithelial carcinomas represent a group of different biological behaviors, from benign to highly malignant forms, which represent a different principle in the therapy of these tumors. Most are treated with a multi-therapy approach, which may include surgery and chemotherapy, as well as other treatments such as hormonal therapy or targeted therapies. The biological nature of the individual subtypes can vary considerably, making it difficult to divide and review the entire range of these rare cancers. Different histomorphological and immunohistochemical types are a reflection of numerous molecular alterations, the knowledge of which is important not only for understanding the pathogenesis of these tumors, but especially for studying potential therapeutic options.
Key words: ovarian cancer, non-epithelial carcinomas, gonadal mesoderm, germinal tumors, heterogenity
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Zriedkavé zhubné nádory prostaty
MUDr. Dominik Šafčák
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Igor Andrašina, PhD.
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé nádory pečene
MUDr. Katarína Štefániková
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé lokalizácie neuroendokrinných nádorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Krajcsovics, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Postavenie inhibítorov cyklín-dependentných kináz 4/6 v 1. línii liečby metastatického karcinómu prsníka
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Význam výživy u onkologického pacienta
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Polycytémia vera – možnosti liečby a dnešná prax
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
Liečba pacientov s metastatickým renálnym karcinómom po liečbe tyrozínkinázovými inhibítormi
ŠPECIÁLNA TÉMA
Br. Mgr. Peter Tomša, OFMCap
Bratislavská arcidiecéza
Duchovné potreby chorých a pastoračné sprevádzanie – história
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - ASCO 2019, prezidentský príhovor: starostlivosť o každého pacienta, učenie sa od každého pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.