Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
Onkologická klinika FN Trenčín a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
MUDr. Silvia Zavřelová
Onkologická klinika FN Trenčín a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
MUDr. Tomáš Sedláček
Patológia Medicyt, s. r. o, Trenčín
Zriedkavé nádory horného gastrointestinálneho traktu
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Diagnostika a liečba malígneho mezoteliómu
Malígny mezotelióm je raritná, agresívna malignita, ktorá sa rýchlo difúzne šíri po seróznej membráne. Zväčša sa diagnostikuje v neskorých štádiách. Najčastejšie sa vyskytuje v oblasti pohrudnice (80 %), menej často v peritoneu a veľmi raritne v perikarde a tunica vaginalis testis. Súvisí väčšinou s expozíciou azbestu. Najlepšiu prognózu má epiteloidný subtyp. Základom liečby včasných štádií je chirurgická resekcia, ktorú však limituje veľká plocha a anatómia seróznych membrán. Ide o náročné výkony, ktoré by sa mali vykonávať len v špecializovaných centrách. Pri včasnom pleurálnom malígnom mezotelióme sa najlepšie výsledky dosahujú multimodálnou liečbou. Pozostáva z neoadjuvantnej (alebo adjuvantnej) chemoterapie, chirurgickej resekcie a postoperačnej rádioterapie. Skúša sa pridať aj imunoterapia. Základ liečby pre pokročilé štádiá je chemoterapia na báze cisplatiny plus pemetrexed a vo väčšine krajín sveta je odporúčaná trojkombinácia cisplatina, pemetrexed a bevacizumab. Táto trojkombinácia ukázala lepšie výsledky v randomizovanej štúdii MAPS (Mesothelioma Avastin Cisplatin Pemetrexed). Skúšajú sa aj iné cielené lieky a imunoterapia. V niektorých krajinách sú akceptovanou záchrannou liečbou pembrolizumab, nivolumab +/- ipililimumab. Štandardom liečby peritoneálneho malígneho mezoteliómu je cytoreduktívna operácia a perioperačná intraperitoneálna perfúzia cytostatika v hypertermii (HIPEC). Iresekabilné formy sa liečia chemoterapiou, režimy sú podobné ako pri pleurálnom malígnom mezotelióme. Základom liečby malígneho mezoteliómu perikardu a tunica vaginalis testis je chirurgická resekcia, eventuálne doplnená o rádioterapiu.
Kľúčové slová: malígny mezotelióm, multimodálna liečba, chemoterapia, cielená liečba, imunoterapia

Diagnosis and treatment of malignant mesothelioma
Malignant mesothelioma is a rare and agressive malignancy, with extensive diffuse spread on serosal membrane. It is usually diagnosed at advanced stages. It is most commonly encountered in the pleura (80%), less in the peritoneum, and extremely rare in the pericardium and the tunica vaginalis testis. It has been linked mainly to asbestos exposure. The epiteloid subtype has the best prognosis. The mainstay of therapy of early-stage malignant mesothelioma is surgical resection, but there is a limitation by the extensive surface and the intricate location of serous membrane. Surgical procedures are arduous and they should be carried out only in specialised centres. The best results of treatment of early-stage pleural malignant mesothelioma is achieved by multimodality therapy, which consists of neoadjuvant (or adjuvant) chemotherapy, surgery and postoperative radiotherapy. Immunotherapy is studied in this setting. Advanced stages of pleural malignant mesothelioma are treated with chemotherapy pemetrexed plus cisplatin and in most countries triplet cisplatin/pemetrexed/bevacizumab is recommended. This triplet showed better results in randomised trial MAPS (Mesothelioma Avastin Cisplatin Pemetrexed). Other targeted drugs and immunotherapy are studied in clinical trials. Salvage therapy with pembrolizumab, nivolumab +/- ipililimumab are accepted in some countries. The standard treatment of peritoneal mesothelioma is cytoreductive surgery and perioperative heated intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). Unresectable disease is treated with chemotherapy, with similar agents as in pleural malignant mesothelioma. The mainstay of therapy of malignant mesothelioma of the pericardium and the tunica vaginalis testis is a surgical resection, possibly radiotherapy is added.
Key words: malignant mesothelioma, multimodality treatment, chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy
MUDr. Michal Korček
Urologické oddelenie, FN Nitra
MUDr. Ľuboš Rybár
Urologické oddelenie, Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, UNB, Bratislava
Zriedkavé malígne nádory močového mechúra
MUDr. Róbert Biel
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé nádory ovárií
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Zriedkavé zhubné nádory prostaty
MUDr. Dominik Šafčák
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Igor Andrašina, PhD.
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé nádory pečene
MUDr. Katarína Štefániková
Klinika radiačnej a klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Zriedkavé lokalizácie neuroendokrinných nádorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Krajcsovics, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Postavenie inhibítorov cyklín-dependentných kináz 4/6 v 1. línii liečby metastatického karcinómu prsníka
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Význam výživy u onkologického pacienta
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Polycytémia vera – možnosti liečby a dnešná prax
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
Liečba pacientov s metastatickým renálnym karcinómom po liečbe tyrozínkinázovými inhibítormi
ŠPECIÁLNA TÉMA
Br. Mgr. Peter Tomša, OFMCap
Bratislavská arcidiecéza
Duchovné potreby chorých a pastoračné sprevádzanie – história
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - ASCO 2019, prezidentský príhovor: starostlivosť o každého pacienta, učenie sa od každého pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.