Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej univerzitnej nemocnice, Martin
Pseudolymfomy
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Malígne lymfómy v adolescentnom veku – pohľad pediatra
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Júlia Holasová
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Profylaxia a liečba lymfómovej infiltrácie centrálneho nervového systému
MUDr. Barbora Kašperová
Department of Oncohematology, National Cancer Institute, Bratislava
Inhibítory kontrolných bodov v liečbe malígnych lymfómov
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Erika Szabóová, MBA
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, LF UPJŠ Košice
Malígne lymfómy a fertilita
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Nemetastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Choriokarcinómový syndróm u mužov s nádormi z germinatívnych buniek
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
II. urologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nové trendy v chirurgickej liečbe karcinómu obličky
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Martin Švec
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Zmeny v epidemiológii nádorov hlavy a krku – naše skúsenosti
Úvod: Nádory hlavy a krku predstavujú vážny zdravotný aj spoločenský problém. V etiopatogenéze zohráva úlohu predovšetkým fajčenie a alkohol, ako aj vírusy – predovšetkým ľudský papilomavírus (HPV). Materiál a metódy: Retrospektívna analýza pacientov, ktorým bol diagnostikovaný malígny nádor hlavy a krku na ORL oddelení FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v rokoch 2011 – 2018. Sledovali sme incidenciu, lokalizáciu, rizikové faktory, štádium ochorenia, ako aj zmenu v distribúcii jednotlivých nádorov (lokalizácia, štádium ochorenia) v sledovanom období. Výsledky: Malígny nádor hlavy a krku sa diagnostikoval u 718 pacientov. Malígny nádor horných dýchacích a prehĺtacích orgánov sa diagnostikoval u 567 pacientov (79 %), najčastejšie sa zistil karcinóm orofaryngu (46 %) a laryngu (34,5 %). V sledovanom období sa zistil nárast karcinómu orofaryngu (22 pacientov v roku 2011, 48 v roku 2018, p = 0,027), ako aj signifikantný pokles neskorých a nárast skorých štádií ochorenia u pacientov s orofaryngeálnym karcinómom (skoré štádiá priemerne 15 % do roku 2017; 48 % v roku 2018) (p = 0,002). Záver: Nádory hlavy a krku nie sú až také zriedkavé malignity. V porovnaní s ostatnými nádormi hlavy a krku, ktoré majú stabilný, prípadne mierne klesajúci trend, stúpa incidencia orofaryngeálnych karcinómov asociovaných s HPV infekciou.
Kľúčové slová: karcinómy hlavy a krku, etiopatogenéza, rizikové faktory, ľudský papilomavírus, štádium ochorenia

Changes in epidemiology of head and neck carcinoma – our experiences
Background: Head and neck cancer is a serious health and social problem. In the etiopathogenesis, smoking and alcohol, as well as viruses - especially human papillomavirus (HPV), play a role. Material and Methods: Retrospective analysis of patients with head and cancer diagnosed at the Department of Otorhinolaryngology, FD Roosevelt Faculty Hospital, Banska Bystrica, Slovakia in 2011-2018. Incidence, localization, risk factors, stage of disease and changes in distribution (primary tumor, stage) were evaluated. Results: Head and neck cancer was diagnosed in 718 patients. Malignant tumor of upper aerodigestive tract was diagnosed in 567 patients (79%). Orofaryngeal and laryngeal carcinoma was found most often (46%; 34.5%, respectively).| Increase incidence of oropharyngeal carcinoma (22 patients in 2011; 48 in 2018; P=0.027), as well as significant decrease of late stages and increase of early stages of disease in patients with oropharyngeal carcinoma (incidence of early stages 15% in 2017; 48% in 2018; P=0.002) were detected. Conclusion: Head and neck cancer in not so rare malignancy. Compared to other head and neck tumors that have stable or slightly decrease incidence, there is an increase incidence of oropharyngeal carcinoma associated with HPV infection.
Key words: head and neck carcinoma, etiopathogenesis, risk factors, human papillomavirus, stage of disease
ŠPECIÁLNA TÉMA
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Národný onkologický ústav a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Spirituálna starostlivosť o pacienta s nevyliečiteľným ochorením – je potrebný záujem lekára?
ODBORNÉ PODUJATIA
Dni molekulovej patológie
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Správa z konferencie Novinky z ASCO 2019
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Testovanie a možnosti liečby pridané do NCCN smerníc kolorektálneho karcinómu 2019
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa zo schôdze zasadnutia členov výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Celkové prežitie piatich rokov u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc liečeným pembrolizumabom: výsledky zo štúdie fázy I KEYNOTE-001
created by © zooom.sk s.r.o.