Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej univerzitnej nemocnice, Martin
Pseudolymfomy
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Malígne lymfómy v adolescentnom veku – pohľad pediatra
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Júlia Holasová
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Profylaxia a liečba lymfómovej infiltrácie centrálneho nervového systému
MUDr. Barbora Kašperová
Department of Oncohematology, National Cancer Institute, Bratislava
Inhibítory kontrolných bodov v liečbe malígnych lymfómov
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Erika Szabóová, MBA
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, LF UPJŠ Košice
Malígne lymfómy a fertilita
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Nemetastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Choriokarcinómový syndróm u mužov s nádormi z germinatívnych buniek
Nádory z germinatívnych buniek napriek tomu, že predstavujú len 1 % zo všetkých solídnych nádorov, reprezentujú najčastejší typ solídneho tumoru u mužov v produktívnom veku a súčasne model kurabilnej malignity. Efektivita chemoterapie na báze cisplatiny zabezpe-čuje 5-ročné prežívanie na úrovni 95 %. Napriek tomu existuje skupina tzv. vysokorizikových pacientov s veľmi pokročilým ochorením, u ktorých krátko po podaní chemoterapeutickej liečby sa rozvinie choriokarcinómový syndróm (CS) spojený s akútnym respiračným zlyhaním so zlou prognózou a vysokou mortalitou krátko po podaní systémovej chemoterapie. CS bol po prvýkrát opísaný ako syndróm s hemorágiou z metastatických miest u pacientov z GCTs so signifikantne zvýšenou hladinou choriogonadotropínu. Akútne krvácanie do pľúcnych metastáz je pri CS typické, ale hemorágia môže nastať z rôznych metastázou postihnutých oblastí. Incidencia CS u pacientov s GCTs nie je dobre definovaná a môže varírovať v jednotlivých krajinách sveta. Do dnešného dňa existuje len zopár kazuistík a malé retrospektívne štúdie opisujúce rozvoj CS po podaní chemoterapeutickej liečby. Presné vysvetlenie CS nie je známe, pravdepodobne základným mechanizmom je masívna bunková smrť účinkom chemoterapie a následné uvoľnenie cytokínov, potenciálne agravované alveolárnou hemorágiou. Superinfekcia podporená neutropéniou po chemoterapeutickej liečbe môže viesť k rozvoju akútneho respiračného zlyhania (ARDS), systémovej zápalovej odpovedi vedúcej k multiorgánovému zlyhaniu a smrti. Možným efektívnym prístupom v liečbe týchto vysokorizikových pacientov môže byť redukcia dávok, respektíve skrátenie dĺžky indukčnej chemoterapie pred podávaním plnej chemoterapeutickej liečby, ale dodnes máme len limitované dáta o optimálnej terapeutickej stratégii u týchto pacientov. Z dôvodu vzácnosti a komplikovanosti liečby týchto pacientov je nevyhnutná ich skorá referencia do vysoko špecializovaných centier s jednotkou intenzívnej starostlivosti (ak je to možné do 24 hod) s možnosťou optimalizácie ich šancí na prežitie.
Kľúčové slová: choriokarcinómový syndróm, nádor z germinatívnych buniek, akútna respiračná nedostatočnosť, pľúcne metastázy

The choriocarcinoma syndrome in men with germ cell tumors
Despite the rarity incidence of germ cell tumors, they count 1% of all malignancies, they are representing the most common type of solid tumors in men in reproductive ages between the ages 20-40 years and at the same time, they are one of the most curative malignancy overall. More than 90% of patients are long-term survivals because of effectiveness of the cisplatin-based chemotherapy. On the other hand, there is a group of super-high-risk patients, who because of some characteristics of their malignancy, shortly after beginning of chemotherapy application can develop choriocarcinoma syndrome connected with acute respiratory failure with high mortality rate in early phase of induction treatment. Currently, there is no exact explanation of choriocarcinoma syndrome in patients with very high choriogonadotropin level, massive lung metastases. Probably basic mechanism is massive cell lysis as a result of chemotherapy and cytokine release afterwards aggravated with alveolar hemorrhage, massive intra-alveolar tumor-lysis, early necrosis of tumor cells and consecutive superinfection, which can be furthered with neutropenia after chemotherapy and can lead to acute respiratory failure and death. Because of rarity and complexity of the therapy of those patients, patients’ referral to tertiary centers and the administration of induction chemotherapy in an intensive care unit setting could further improve the treatment outcome.
Key words: choriocarcinoma syndrome, germ cell tumor, choriogonadotropin, acute respiratory failure, lung metastases
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
II. urologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nové trendy v chirurgickej liečbe karcinómu obličky
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Martin Švec
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Zmeny v epidemiológii nádorov hlavy a krku – naše skúsenosti
ŠPECIÁLNA TÉMA
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Národný onkologický ústav a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Spirituálna starostlivosť o pacienta s nevyliečiteľným ochorením – je potrebný záujem lekára?
ODBORNÉ PODUJATIA
Dni molekulovej patológie
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Správa z konferencie Novinky z ASCO 2019
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Testovanie a možnosti liečby pridané do NCCN smerníc kolorektálneho karcinómu 2019
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa zo schôdze zasadnutia členov výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Celkové prežitie piatich rokov u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc liečeným pembrolizumabom: výsledky zo štúdie fázy I KEYNOTE-001
created by © zooom.sk s.r.o.