Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej univerzitnej nemocnice, Martin
Pseudolymfomy
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Malígne lymfómy v adolescentnom veku – pohľad pediatra
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Júlia Holasová
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Profylaxia a liečba lymfómovej infiltrácie centrálneho nervového systému
MUDr. Barbora Kašperová
Department of Oncohematology, National Cancer Institute, Bratislava
Inhibítory kontrolných bodov v liečbe malígnych lymfómov
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Erika Szabóová, MBA
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, LF UPJŠ Košice
Malígne lymfómy a fertilita
ýskyt zhubných lymfoproliferatívnych ochorení u ľudí v reprodukčnom veku si vyžaduje venovať väčšiu pozornosť otázkam fertility. Ročne je podľa www.lymphomacoalition.org v Európe novodiagnostikovaných približne 115 000 lymfómov, z toho 15 % tvorí Hodgkinov lymfóm (HL) a 85 % non-Hodgkinov lymfóm (NHL), pričom podiel pacientov pod 34 rokov je asi 13-tisíc. Tak ako sa zlepšujú výsledky onkologickej liečby, stúpa počet dlhodobo prežívajúcich a vyliečených pacientov a zlepšujú sa aj možnosti na zachovanie plodnosti. To prispieva k lepšej psychickej pohode pacientov a k zlepšeniu kvality ich života. V súčasnosti popri už dostupných metódach na uchovanie a obnovu plodnosti je úlohou výskumných štúdií poskytnúť, rozvíjať a rozšíriť ďalšie vhodné metódy a postupy na zníženie nežiaducich účinkov onkologickej liečby na gonády a nastavenie bezpečnej a najmä efektívnej liečby infertility.
Kľúčové slová: malígne lymfómy, chemoterapia, rádioterapia, ochrana plodnosti

Malignant lymphomas and fertility
The increased occurrence of malignant lymphoproliferative diseases of people at reproductive age requires to pay more attention to fertility issues. According to www.lymphomacoalition.org approximately 115,000 lymphomas are newly diagnosed in Europe every year, 15% with Hodgkin‘s lymphoma (HL), and 85% with Non-Hodgkin‘s lymphoma (NHL). The number of patients below the age of 34 is about 13,000. As cancer treatment results improve, the number of long-term surviving and cured patients is increasing, as well as the potential to maintain fertility, contributing to better well-being of patients and improving their quality of life. In addition to the already available methods of preservation and restoration of fertility, it is the task of the research studies to provide, develop and expand other appropriate methods and procedures to reduce the adverse effects of oncology treatment on gonads and to set up safe and especially effective treatment for infertility .
Key words: malignant lymphomas, chemotherapy, radiotherapy, fertility preservation
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Nemetastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Choriokarcinómový syndróm u mužov s nádormi z germinatívnych buniek
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
II. urologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nové trendy v chirurgickej liečbe karcinómu obličky
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Martin Švec
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Zmeny v epidemiológii nádorov hlavy a krku – naše skúsenosti
ŠPECIÁLNA TÉMA
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Národný onkologický ústav a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Spirituálna starostlivosť o pacienta s nevyliečiteľným ochorením – je potrebný záujem lekára?
ODBORNÉ PODUJATIA
Dni molekulovej patológie
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Správa z konferencie Novinky z ASCO 2019
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Testovanie a možnosti liečby pridané do NCCN smerníc kolorektálneho karcinómu 2019
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa zo schôdze zasadnutia členov výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Celkové prežitie piatich rokov u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc liečeným pembrolizumabom: výsledky zo štúdie fázy I KEYNOTE-001
created by © zooom.sk s.r.o.