Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej univerzitnej nemocnice, Martin
Pseudolymfomy
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Malígne lymfómy v adolescentnom veku – pohľad pediatra
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Júlia Holasová
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Profylaxia a liečba lymfómovej infiltrácie centrálneho nervového systému
MUDr. Barbora Kašperová
Department of Oncohematology, National Cancer Institute, Bratislava
Inhibítory kontrolných bodov v liečbe malígnych lymfómov
Cielená liečba onkologických ochorení pridala k zaužívaným chemoterapeutickým režimom nový rozmer, pozitívne v znížení morbidity a mortality pacientov sa osvedčili viaceré typy monoklonových protilátok. Bližšie pochopenie imunoregulačných dráh, funkcie mikroprostredia ako aj mechanizmov úniku nádorovej bunky pred imunitným systémom viedlo k objaveniu inhibítorov kontrolných bodov, tzv. checkpoint inhibítorov (CPI). Ich hlavnou úlohou je odblokovanie protinádorovej imunity, keďže nádorová bunka dokáže utlmiť hostiteľský imunitný systém, a tak pred ním uniknúť. CPI preukázali veľmi dobrú účinnosť v liečbe metastatického malígneho melanómu, čo bola aj prvá indikácia schválená Americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v roku 2011. Následne bola ich efektivita dokázaná aj pri iných pokročilých nádorových ochoreniach, ako sú nemalobunkový karcinóm pľúc, karcinóm obličky, karcinóm močového mechúra, epidermoidný karcinóm hlavy a krku, určité typy kolorektálneho karcinómu a ďalšie. V prípade hematologických malignít boli jednoznačne účinné v prípade klasického Hodgkinovho lymfómu (cHL), čo viedlo k schváleniu nivolumabu FDA v roku 2016 u ťažko predliečených pacientov. Odpovede na liečbu zaznamenali aj pri niektorých podtypoch difúzneho veľkobunkového B-lymfómu, folikulového lymfómu a T-bunkových lymfómov. Tento článok opisuje mechanizmus účinku CPI, prehľad vybraných štúdií hodnotiacich efekt liečby a toxicitu pri jednotlivých typoch lymfómov, ako aj postavenie CPI u alogénne transplantovaných pacientov s cHL.
Kľúčové slová: malígny lymfóm, checkpoint inhibítory, protinádorová imunitná odpoveď

Checkpoint inhibitors in treatment of malignant lymphoma
Targeted treatment of cancer has added a new promising option to standardly used chemotherapeutic regimens. Several types of monoclonal antibodies have already proven reduction of morbidity and mortality. Closer insight into the function of tumor microenvironment, ongoing immunoregulatory pathways and elucidation of tumor cell evasion mechanisms from immune response has led to the discovery of checkpoint inhibitors (CPI). Their main role is to enhance anti-tumor imunity, since the tumor cell is able to dampen the host‘s immune system and thus evade elimination. CPI achieved very good responses in treatment of metastatic malignant melanoma, which was also the first indication approved by Food and Drug Administration (FDA) in 2011. Consequently, they seem to be a good treatment option in other advanced cancer types such as non-small cell lung cancer, kidney cancer, bladder cancer, epidermoid head and neck cancer, some types of colorectal cancer and others. In case of hematological malignancies CPI showed a good efficacy in classical Hodgkin‘s lymphoma (cHL), which led to the approval of nivolumab by FDA in 2016 in heavily pretreated patients with cHL. Treatment responses have also been reported in some subtypes of diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma, and T-cell lymphomas. This review describes the mechanism of action of CPI, an overview of selected studies evaluating the effect of treatment and toxicity in specific types of lymphoma, the position of CPI in cHL patients before/after allogeneic transplantation.
Key words: malignant lymphoma, checkpoint inhibitors, anti-cancer immune response
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Erika Szabóová, MBA
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, LF UPJŠ Košice
Malígne lymfómy a fertilita
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Nemetastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Choriokarcinómový syndróm u mužov s nádormi z germinatívnych buniek
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
II. urologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nové trendy v chirurgickej liečbe karcinómu obličky
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Martin Švec
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Zmeny v epidemiológii nádorov hlavy a krku – naše skúsenosti
ŠPECIÁLNA TÉMA
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Národný onkologický ústav a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Spirituálna starostlivosť o pacienta s nevyliečiteľným ochorením – je potrebný záujem lekára?
ODBORNÉ PODUJATIA
Dni molekulovej patológie
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Správa z konferencie Novinky z ASCO 2019
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Testovanie a možnosti liečby pridané do NCCN smerníc kolorektálneho karcinómu 2019
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa zo schôdze zasadnutia členov výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Celkové prežitie piatich rokov u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc liečeným pembrolizumabom: výsledky zo štúdie fázy I KEYNOTE-001
created by © zooom.sk s.r.o.