Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej univerzitnej nemocnice, Martin
Pseudolymfomy
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Malígne lymfómy v adolescentnom veku – pohľad pediatra
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Júlia Holasová
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Profylaxia a liečba lymfómovej infiltrácie centrálneho nervového systému
Profylaxia infiltrácie centrálneho nervového systému (CNS) sa vykonáva pri agresívnych lymfoproliferatívnych ochoreniach s vysokým rizikom relapsu v CNS. Pri lymfoblastovom lymfóme a Burkittovom lymfóme sú známe efektívne liečebné protokoly. Pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme (DLBCL) sa profylaxia infiltrácie CNS odporúča pacientom s vysokým rizikom podľa CNS-IPI, s postihnutím testes, uteru, obličiek, nadobličiek, nejednoznačne aj ďalších lokalít, s lymfómom s dvojitým alebo trojitým zásahom, lymfómom s dvojitou expresiou MYC a BCL2, postihnutím viac ako dvoch extranodálnych oblastí identifikovaných pozitrónovou emisnou tomografiou/počítačovou tomografiou a so sérovou laktátdehydrogenézou vyššou ako trojnásobok hornej hranice normy. Z periférnych T-bunkových lymfómov (PTCL) má vysoké riziko relapsu v CNS anaplastický veľkobunkový lymfóm (ALCL), ALK pozitívny s viac ako jedným extranodálnym postihnutím. Relaps v CNS zvyčajne vzniká do 9 mesiacov od stanovenia diagnózy. Použitie vysokých dávok metotrexátu i.v. (HD-MTX) spolu s chemoterapiou R-CHOP sa javí ako účinná stratégia. Efekt intratekálnej chemoprofylaxie nemá dokázaný ani vylúčený efekt a je alternatívou v prípade kontraindikácie HD-MTX. V liečbe CNS postihnutia systémovým agresívnym lymfómom v čase diagnózy aj pri relapse sú účinné polychemoterapeutické režimy založené na použití vysokých dávok liekov prenikajúcich do CNS, predovšetkým metotrexátu a tiotepy s následnou autológnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. Liečba podľa protokolu GMALL-B-ALL/NHL 2002 je účinnou alternatívou len v prvolíniovej liečbe.
Kľúčové slová: lymfóm, infiltrácia centrálneho nervového systému, rizikové faktory, chemoprofylaxia, liečba

Prophylaxis and treatment of lymphomatous central nervous system infiltration
The article addresses CNS involvement in systemic lymphomas. Patients with the aggressive lymphomas are at high-risk. The treatment protocols for Burkitt’s and lymphoblastic lymhoma include effective procedures. Effective CNS prohylaxis strategies in mantle cell lymphoma are not known. For R-CHOP treated patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) several factors and patients subgroups have been identified to be associated with high risk of CNS relapse: patients with high-risk CNS-IPI, involvement of testis, uterus, kidney, adrenal glands and possibly bone marrow, breast and epidural region, double-hit, triple-hit lymphoma, double-expressor lymphoma, more than two extranodal sites by positron emission tomography/computer tomography, serum lactate dehydrogenase level more than triple upper level of normal. Patients with anaplastic large cell lymphoma, ALK positive with more than one extranodal sites have been identified as peripheral T-cell lymphoma (PTCL) with high risk of CNS relapse. In patients with DLBCL and PTCL, two to four cycles of systemic methotrexate at dose of at least 3g/m 2 are effective and prophylaxis of choice. Concurrent administration is preffered compared with the MTX administration post-completion of the intended cycles of R-CHOP. High-dose methotrexate after the other chemotherapy, usually R-CHOP, is recommended in case of limited stage primary testicular DLBCL. On the contrary, intrathecal chemoprophylaxis with methotrexate +/- cytarabine has been shown neither effective nor unequivocally ineffective in preventing of parenchymal CNS relapses and may be alternative if systemic MTX is contraindicated. Poor outcome in patients with CNS involvement by the aggressive lymphomas has been shown to be improved by treatment based on the high-dose methotrexate, usually in combination with other drugs penetrating the CNS parenchyma. Consolidation with high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation seems to improve outcome. Regimen GMALL B-ALL/NHL 2002 is effective for DLBCL only in the first line treatment.
Key words: malignant lymphoma, central nervous system involvement, risk factors, chemoprophylaxis, treatment
MUDr. Barbora Kašperová
Department of Oncohematology, National Cancer Institute, Bratislava
Inhibítory kontrolných bodov v liečbe malígnych lymfómov
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Erika Szabóová, MBA
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, LF UPJŠ Košice
Malígne lymfómy a fertilita
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Nemetastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Choriokarcinómový syndróm u mužov s nádormi z germinatívnych buniek
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
II. urologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nové trendy v chirurgickej liečbe karcinómu obličky
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Martin Švec
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Zmeny v epidemiológii nádorov hlavy a krku – naše skúsenosti
ŠPECIÁLNA TÉMA
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Národný onkologický ústav a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Spirituálna starostlivosť o pacienta s nevyliečiteľným ochorením – je potrebný záujem lekára?
ODBORNÉ PODUJATIA
Dni molekulovej patológie
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Správa z konferencie Novinky z ASCO 2019
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Testovanie a možnosti liečby pridané do NCCN smerníc kolorektálneho karcinómu 2019
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa zo schôdze zasadnutia členov výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Celkové prežitie piatich rokov u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc liečeným pembrolizumabom: výsledky zo štúdie fázy I KEYNOTE-001
created by © zooom.sk s.r.o.