Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej univerzitnej nemocnice, Martin
Pseudolymfomy
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Malígne lymfómy v adolescentnom veku – pohľad pediatra
Na rozdiel od detského veku, kde najčastejšia malignita sú akútne leukémie, v adolescentnom veku sú ňou malígne lymfómy, tvoria > 25 % novodiagnostikovaných malignít vo veku 15 – 19 rokov. V prevahe je Hodgkinov lymfóm (2/3), non-Hodgkinove lymfómy sú zastúpené najmä agresívnymi formami, ako sú difúzny veľkobunkový B-lymfóm, Burkittov lymfóm, primárny mediastinálny B-lymfóm, lymfoblastový lymfóm a anaplastický veľkobunkový lymfóm. Adolescenti sú súčasťou vekovej kategórie AYA – adolescenti a mladí dospelí a liečení sú prevažne podľa pediatrických režimov. Výsledky liečby u adolescentov sú lepšie ako u dospelých. Napriek pokrokom v liečbe sa pri oboch typoch lymfómov v určitom percente vyskytne relaps. V manažmente relapsov má kľúčovú úlohu transplantácia kmeňových buniek krvotvorby. Nové lieky – cielená liečba sa začínajú podávať aj vo vekovej kategórii detí a adolescentov. Zaradenie mladých ľudí do klinických štúdií dáva väčšiu nádej na prežitie aj pacientom s inak infaustným relapsom ochorenia.
Kľúčové slová: malígne lymfómy, výskyt, charakteristika, liečba, adolescenti

Malignant lymphomas in adolescents – view of pediatrics
Unlike children, where acute leukemias are the most common malignancy, lymphoma is the most common malignancy among adolescents, accounting for > 25% of newly diagnosed cancers in the 15-19 year age group. Hodgkin lymphoma accounts for the majority (two-thirds) of cases, while the rest of patients have one of four subtypes of aggressive non-Hodgkin lymphoma: Diffuse large B-cell lymphoma, including primary mediastinal B-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, lymphoblastic lymphoma, and anaplastic large cell lymphoma. Adolescents are part of the AYA group (adolescents and young adults) and they are treated predominantly under pediatric regimens. Treatment outcomes in adolescents are better than in adults. Despite of advances in therapy, relapses occur in a certain percentage in both types of lymphomas. Hematopoietic stem cell transplantation plays a key role in relapse management. New drugs - target therapy is also being given to children and adolescents. The inclusion of young people in clinical trials gives better chance for survival to patients with otherwise infaust disease in relapse.
Key words: malignant lymphomas, incidence, characteristic, therapy, adolescence
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Júlia Holasová
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Profylaxia a liečba lymfómovej infiltrácie centrálneho nervového systému
MUDr. Barbora Kašperová
Department of Oncohematology, National Cancer Institute, Bratislava
Inhibítory kontrolných bodov v liečbe malígnych lymfómov
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Erika Szabóová, MBA
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, LF UPJŠ Košice
Malígne lymfómy a fertilita
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ján Slopovský
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Nemetastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Choriokarcinómový syndróm u mužov s nádormi z germinatívnych buniek
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
II. urologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nové trendy v chirurgickej liečbe karcinómu obličky
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Martin Švec
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Zmeny v epidemiológii nádorov hlavy a krku – naše skúsenosti
ŠPECIÁLNA TÉMA
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Národný onkologický ústav a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Spirituálna starostlivosť o pacienta s nevyliečiteľným ochorením – je potrebný záujem lekára?
ODBORNÉ PODUJATIA
Dni molekulovej patológie
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Správa z konferencie Novinky z ASCO 2019
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Testovanie a možnosti liečby pridané do NCCN smerníc kolorektálneho karcinómu 2019
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa zo schôdze zasadnutia členov výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Celkové prežitie piatich rokov u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc liečeným pembrolizumabom: výsledky zo štúdie fázy I KEYNOTE-001
created by © zooom.sk s.r.o.