Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Tr nave
Organizácia onkologických skríningových programov na Slovensku – minulosť, súčasnosť a výzvy do budúcnosti
Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologického ústavu sv. Alžbety., s. r. o., Bratislava
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Využitie štandardných diagnostických postupov pre úspešný mamografický skríning v SR
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Meniaci sa pohľad na skríning karcinómu pľúc
MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
Gastroenterologická klinika, SZU UNB, Bratislava
Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu – od začiatkov po dnešok
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
1. ortopedicko-traumatologická kliinika, LF UK, SZU a UNB, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Biologická liečba monoklonovými protilátkami
MUDr. Jana Malinová
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Latentná tuberkulóza – rizikové faktory choroby
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín a Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Manažment nežiaducich účinkov pri liečbe s mTOR a CDK4/6 inhibítormi
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, Národný onkologicky ústav, Bratislava
Hypofrakcionovaná verzus konvenčná rádioterapia upacientok s karcinómom prsníka
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Karcinóm močovej rúry
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Chemoterapiou indukovaná nauzea a vomitus – klinické usmernenia a klinická prax
Chemoterapiou indukovaná nauzea a vomitus (CINV) patria medzi najobávanejšie nežiaduce účinky protinádorovej liečby. V rokoch 1997 – 1998 boli publikované a neskôr opakovane aktualizované na dôkazoch založené usmernenia NCCN (National Comprehensive Cancer Network, USA), MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) a ASCO (American Society of Clinical Oncology). Klinické štúdie preukázali lepšiu kontrolu CINV, ak bola preventívna liečba podaná v súlade s usmerneniami. Lepšia kontrola CINV zlepšuje kvalitu života pacientov a znižuje počet neplánovaných medicínskych intervencií potrebných počas protinádorovej liečby. Napriek tomu klinické štúdie ukazujú, že veľa pacientov (15 % - > 50 %) nedostáva preventívnu liečbu konzistentnú s usmerneniami. To naznačuje, že ďalšie šírenie informácií o usmerneniach a vzdelávanie v oblasti CINV zamerané nielen na lekárov, ale aj na ďalších zdravotníckych pracovníkov a pacientov, by mohlo pomôcť v znižovaní výskytu CINV.
Kľúčové slová: chemoterapiou indukovaná nauzea a vomitus – CINV, usmernenia o prevencii CINV, adherencia k usmerneniam o prevencii CINV

Chemotherapy-induced nausea and vomiting – clinical guidelines and clinical practice
Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) is one of the most feared anticancer treatments side effects. Evidence based guidelines for prevention and treatment of CINV were published by the NCCN (National Comprehensive Cancer Network, USA), MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) and ASCO (American Society of Clinical Oncology) in 1997 – 1998 and then several times updated. Clinical trials confirmed better control of CINV with the guideline’s consistent treatment. Better control of CINV improves patients’ quality of life and decreases the number of unplanned medical interventions needed during the anticancer treatment. However, the clinical studies show that many patients (about 15% – > 50%) are not receiving the guidelines consistent preventive treatment. This suggests that further spread of information and education about the guidelines and CINV, aimed not only at the physicians but also at the other health care workers and patients, could help in decreasing the CINV incidence.
Key words: chemotherapy-induced nausea and vomiting – CINV, CINV prevention guidelines, adherence to CINV prevention guidelines
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Análny karcinóm
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinal Cancers Symposium 2019 – krok dopredu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Medscape globálne porovnania vyhorenia a životného štýlu lekárov
created by © zooom.sk s.r.o.