Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Tr nave
Organizácia onkologických skríningových programov na Slovensku – minulosť, súčasnosť a výzvy do budúcnosti
Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologického ústavu sv. Alžbety., s. r. o., Bratislava
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Využitie štandardných diagnostických postupov pre úspešný mamografický skríning v SR
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Meniaci sa pohľad na skríning karcinómu pľúc
MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
Gastroenterologická klinika, SZU UNB, Bratislava
Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu – od začiatkov po dnešok
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
1. ortopedicko-traumatologická kliinika, LF UK, SZU a UNB, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Biologická liečba monoklonovými protilátkami
MUDr. Jana Malinová
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Latentná tuberkulóza – rizikové faktory choroby
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín a Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Manažment nežiaducich účinkov pri liečbe s mTOR a CDK4/6 inhibítormi
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, Národný onkologicky ústav, Bratislava
Hypofrakcionovaná verzus konvenčná rádioterapia upacientok s karcinómom prsníka
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Karcinóm močovej rúry
Primárne uretrálne karcinómy (UCs – urethral cancers) sú zriedkavé a predstavujú menej ako 1 % malignít urogenitálneho systému. Väčšina údajov sa opiera o štúdie s malým počtom pacientov alebo kazuistické hlásenia. Primárne UCs sa vyskytujú častejšie u mužov a líšia sa podľa miesta a histologického podtypu. Symptómy pacientov často zahŕňajú obštrukciu moču, iritačné mikčné príznaky alebo hematúriu. Medzi rizikové faktory patria uretrálne striktúry, chronické podráždenie močovej rúry, ožarovanie, vírus ľudského papilómu a divertikulá uretry (u žien). Väčšina primárnych UCs je lokalizovaná; avšak u 30 % až 40 % pacientov sa vyskytujú metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách. Štádium a anatomická lokalizácia primárnych UCs sú rozhodujúce pre výber spôsobu liečby a sú hlavnými determinantmi prognózy a prežitia. Hoci chirurgia a ožarovanie predstavujú terapeutické možnosti pre skoré štádiá alebo pre distálne lokalizované UCs, pokročilé štádiá a proximálne primárne UCs vyžadujú multimodálnu liečbu na optimalizáciu prežitia. Potrebné sú ďalšie skúsenosti a multidisciplinárna spolupráca lekárov viacerých odborností.
Kľúčové slová: primárny uretrálny karcinóm, diagnostika, terapia

Urethral carcinoma
Primary urethral carcinomas (UCs) are rare and account for less than 1 % of genitourinary cancers. Most of the data rely on studies with small numbers of patients or case reports. Primary UCs occur more commonly in men, and differ by location and histologic subtype. Patients symptoms often include urinary obstruction, irritative voiding symptoms, or hematuria. Risk factors include urethral strictures, chronic irritation of urine tube, radiation treatment, human papilloma virus, and urethral diverticula (females). Most primary UCs are localized; however, 30 % to 40 % of patients present with regional lymph node metastasis. Stage and anatomic location of the primary UCs guide the choice of treatment modality and are the main determinants of prognosis and survival. Although surgery and radiation treatment are options for early stage or distal urethral disease, advanced stage and proximal primary UCs require multimodal treatment to optimize survival. There are needed further experience and multidisciplinary cooperation of doctors of more experise.
Key words: primary urethral carcinoma, diagnosis, therapy
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Chemoterapiou indukovaná nauzea a vomitus – klinické usmernenia a klinická prax
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Análny karcinóm
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinal Cancers Symposium 2019 – krok dopredu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Medscape globálne porovnania vyhorenia a životného štýlu lekárov
created by © zooom.sk s.r.o.