Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Tr nave
Organizácia onkologických skríningových programov na Slovensku – minulosť, súčasnosť a výzvy do budúcnosti
Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologického ústavu sv. Alžbety., s. r. o., Bratislava
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Využitie štandardných diagnostických postupov pre úspešný mamografický skríning v SR
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Meniaci sa pohľad na skríning karcinómu pľúc
MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
Gastroenterologická klinika, SZU UNB, Bratislava
Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu – od začiatkov po dnešok
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
1. ortopedicko-traumatologická kliinika, LF UK, SZU a UNB, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Biologická liečba monoklonovými protilátkami
MUDr. Jana Malinová
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Latentná tuberkulóza – rizikové faktory choroby
Eradikácia tuberkulózy (TB) je jednou z najvážnejších úloh zdravotníctva v súčasnosti. Napriek nepopierateľnému pokroku v diagnostike a liečbe je TB stále najsmrteľnejšou infekčnou chorobou. Podľa údajov zhromažďovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) každoročne zomiera na toto ochorenie viac ako jeden a pol milióna ľudí. Odhaduje sa, že pôvodcom tuberkulózy Mycobacterium tuberculosis(MT) je infikovaných 25 – 30 % svetovej populácie. TB môže byť vyvolaná recentným prenosom jej pôvodcu, častejšie však ide o aktiváciu bezpríznakovej infekcie získanej v minulosti – latentnej tuberkulóznej infekcie (LTBI). LTBI charakterizuje dynamická rovnováha medzi virulenciou MT a účinnosťou imunitných mechanizmov človeka. Aj krátkodobé oslabenie alebo porucha týchto mechanizmov môže viesť k aktivácii infekcie. Slovensko patrí medzi krajiny so stredným až s nízkym výskytom TB, ale mnohonásobne viac obyvateľov môže byť infikovaných MT a vystavených riziku aktivácie tejto infekcie. Identifikovanie a preventívna liečba ľudí so zvýšeným rizikom aktivácie LTBI je podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie najdôležitejšou stratégiou znižovania incidencie TB. V článku upozorňujeme na najčastejšie biologické príčiny zvýšeného rizika aktivácie infekcie – na biologické rizikové faktory TB. Patria k nim napr. syndróm získanej imunodeficiencie AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) pri infekcii vírusom ľudskej imunodeficiencie HIV (Human Immunodeficiency Virus), onkologické ochorenia, ale aj ďalšie chronické somatické choroby.
Kľúčové slová: tuberkulóza, latentná tuberkulózna infekcia, biologické rizikové faktory tuberkulózy, imunodeficiencia

Latent tuberculosis – risk factors of tuberculosis
Eradication (destruction of pathogenetic organisms) of tuberculosis is one of the most important tasks in the medicine nowadays. Despite of a significant improvement with diagnostic and treatment of tuberculosis, it is still the most deadly infectious disease. According to data collected by the World Health Organization (WHO) more than half a million people die from this disease each year. It is estimated that (25-30%) of the world population is infected with causative agent Mycobacterium tuberculosis(MT). Tuberculosis can be induced by recent transfer of an agent, but it is more common that there is activation of asymptomatic infection caught in the past - latent tuberculosis infection (LTBI). LTBI characterise the dynamic equilibrium between virulence of MT and efficiency of individual’s immune response. Even short weakening or disorder of these mechanisms can lead to activation of infection. Slovakia is one of the countries with medium to low incidence of tuberculosis, but a lot more people can be infected with the MT and therefore exposed to risk of activation of this infection. According to World Health Organization the most crucial strategy of reducing tuberculosis is identification and preventive treatment for people with higher risk of activating LTBI. In article we want to warn about biological causes of increased risk of infection activation – biological risk factors of TB. For example Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) caused by Human Immunodeficiency virus (HIV), oncological diseases and other chronic somatic diseases.
Key words: tuberculosis, latent tuberculosis infection, biological risk factors of tuberculosis, immunodeficiency
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín a Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Manažment nežiaducich účinkov pri liečbe s mTOR a CDK4/6 inhibítormi
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, Národný onkologicky ústav, Bratislava
Hypofrakcionovaná verzus konvenčná rádioterapia upacientok s karcinómom prsníka
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Karcinóm močovej rúry
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Chemoterapiou indukovaná nauzea a vomitus – klinické usmernenia a klinická prax
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Análny karcinóm
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinal Cancers Symposium 2019 – krok dopredu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Medscape globálne porovnania vyhorenia a životného štýlu lekárov
created by © zooom.sk s.r.o.