Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Tr nave
Organizácia onkologických skríningových programov na Slovensku – minulosť, súčasnosť a výzvy do budúcnosti
Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologického ústavu sv. Alžbety., s. r. o., Bratislava
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Využitie štandardných diagnostických postupov pre úspešný mamografický skríning v SR
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Meniaci sa pohľad na skríning karcinómu pľúc
MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
Gastroenterologická klinika, SZU UNB, Bratislava
Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu – od začiatkov po dnešok
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
1. ortopedicko-traumatologická kliinika, LF UK, SZU a UNB, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Biologická liečba monoklonovými protilátkami
Biologické lieky tvoria neoddeliteľnú a účinnú súčasť terapie širokého spektra chorôb, a tak majú zásadný význam pri liečbe život ohrozujúcich stavov vo všetkých oblastiach medicíny vrátane onkológie. Mechanizmus liečby rakoviny pomocou monoklonových protilátok (mAb) môže byť výsledkom priamej blokády špecifických receptorov, aktiváciou imunitných buniek alebo špecifickými účinkami protilátok na angiogenézu a stromu nádoru. Nádorové antigény, ktoré boli úspešne terapeuticky ovplyvnené, sú receptory epidermálneho rastového faktora (EGFR), vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF), cytotoxický antigén 4 asociovaný s T lymfocytmi (CTLA4), CD20, CD30 a CD52. Netreba však zabúdať, že mAb terapia ako každá onkologická liečba môže mať čiastočnú či prechodnú odpoveď, môže indukovať vznik nádorovej rezistencie, čo stále obmedzuje klinickú aplikáciu. K aktuálnym otázkam biologických liekov je zaraďovaná aj problematika biologicky podobných liekov. Preto prinášame aj prehľad informácií súvisiacich s definíciou biologickej liečby, formami biosimilárnych liekov, ich označovaním, extrapoláciou, zameniteľnosťou či automatickou substitúciou, klinickými štandardmi o bezpečnosti a účinnosti a možným vplyvom na finančné zaťaženie v zdravotníctve.
Kľúčové slová: onkológia, monoklonové protilátky, biosimilárne lieky

Biological treatment with monoclonal antibody
Biological medicinal products form an integral and effective part of the management of different diseases. They are crucial to treating life-threatening conditions in all medicine areas, including oncology. The killing of tumour cells using monoclonal antibodies (mAbs) can result from direct action of the antibody through receptor blockade, immune-mediated cell killing mechanisms, and specific effects of an antibody on the tumour vasculature and stroma. Tumour antigens that have been successfully targeted include epidermal growth factor receptor (EGFR), vascular endothelial growth factor (VEGF), cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA4), CD20, CD30 and CD52. However, partial and transient responses, as well as emergence of tumour resistance, currently limit clinical application of mAbs. The question about biological medicinal products is the existential of biosimilars. More specifically, we inform aspects related to definition, forms of biosimilars, labelling, extrapolation, interchangeability, switching, automatic substitution, clinical standards on safety and efficacy, and potential impact on financial burden in healthcare.
Key words: oncology, monoclonal antibodies, biosimilars
MUDr. Jana Malinová
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Latentná tuberkulóza – rizikové faktory choroby
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín a Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Manažment nežiaducich účinkov pri liečbe s mTOR a CDK4/6 inhibítormi
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, Národný onkologicky ústav, Bratislava
Hypofrakcionovaná verzus konvenčná rádioterapia upacientok s karcinómom prsníka
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Karcinóm močovej rúry
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Chemoterapiou indukovaná nauzea a vomitus – klinické usmernenia a klinická prax
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Análny karcinóm
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinal Cancers Symposium 2019 – krok dopredu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Medscape globálne porovnania vyhorenia a životného štýlu lekárov
created by © zooom.sk s.r.o.