Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Tr nave
Organizácia onkologických skríningových programov na Slovensku – minulosť, súčasnosť a výzvy do budúcnosti
Onkologické a kardiovaskulárne choroby patria medzi hlavné príčiny celkovej chorobnosti a úmrtnosti v populácii a predstavujú kľúčovú otázku verejného zdravia. Prevencia a kontrola onkologických chorôb v populácii patrí k základným aktivitám verejného zdravotníctva. Pre cieľ organizácie onkologických skríningových programov boli vypracované usmernenia Európskej komisie o zabezpečení kvality v skríningu a diagnostikovaní rakoviny prsníka (publikované v roku 2006, dodatky 2013), rakoviny krčka maternice (publikované v roku 2008, druhé vydanie 2015) a rakoviny hrubého čreva (publikované v roku 2010). Slovenská republika sa počas rokov 2017 a 2018 významne priblížila k tomu, aby sa po niekoľkoročných snahách významných odborníkov dospelo k rozhodnutiu na najvyššej úrovni štátu na úseku zdravotníctva k implementácii populačných skríningových programov pre rakovinu hrubého čreva a konečníka, rakovinu prsníka a rakovinu krčka maternice. V rámci výdavkov v zdravotníctve sú skríningy v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2019 zaradené medzi opatrenia hodnoty za peniaze zvyšujúce hodnotu a kvalitu zdravotnej starostlivosti.
Kľúčové slová: onkologický skríning, organizácia, prevencia, verejné zdravotníctvo

Organization of cancer screening programs in Slovakia – past, present and challenges for the future
Cancer and cardiovascular diseases are the largest contributors to overall morbidity and mortality in the population and represent public health issue. Cancer prevention and control in the population is one of the essential activities of public health. For organizing cancer screening programs, European Commission has published guidelines on quality assurance in breast cancer screening and diagnosis (published in 2006, Supplements in 2013), cervical cancer screening (published in 2008, second edition in 2015) and colon cancer screening (published in 2010). In the year 2017 and 2018, Slovakia has come significantly closer to reaching a high political level decision to implement population-based screening programs for colorectal cancer, breast cancer and cervical cancer after several years’ efforts of significant experts. Screening implementation is listed in health spending budget for the year 2019 and is included among value-formoney measures, increasing the value and quality of healthcare.
Key words: cancer screening, organization, prevention, public health
Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologického ústavu sv. Alžbety., s. r. o., Bratislava
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Využitie štandardných diagnostických postupov pre úspešný mamografický skríning v SR
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Meniaci sa pohľad na skríning karcinómu pľúc
MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
Gastroenterologická klinika, SZU UNB, Bratislava
Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu – od začiatkov po dnešok
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
1. ortopedicko-traumatologická kliinika, LF UK, SZU a UNB, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Biologická liečba monoklonovými protilátkami
MUDr. Jana Malinová
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Latentná tuberkulóza – rizikové faktory choroby
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín a Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Manažment nežiaducich účinkov pri liečbe s mTOR a CDK4/6 inhibítormi
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, Národný onkologicky ústav, Bratislava
Hypofrakcionovaná verzus konvenčná rádioterapia upacientok s karcinómom prsníka
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Karcinóm močovej rúry
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Chemoterapiou indukovaná nauzea a vomitus – klinické usmernenia a klinická prax
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Análny karcinóm
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinal Cancers Symposium 2019 – krok dopredu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Medscape globálne porovnania vyhorenia a životného štýlu lekárov
created by © zooom.sk s.r.o.