Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vanda Mikudová
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava, Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Tomáš Minárik, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Andrej Jurík
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michaela Kubíčková
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Silvia Cingelová, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Ewingov sarkóm – naše skúsenosti s liečbou
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Eva Pritzová
Mammacentrum sv. Agáty, Banská Bystrica
Gastrointestinálne stromálne tumory – nové možnosti v stratégii liečby
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO, s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Pokroky v molekulovom monitoringu a význam skríningu BCR/ABL1 mutácií pri Ph pozitívnej chronickej myelocytovej leukémii
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Akútna lymfoblastová leukémia u detí s Downovým syndrómom
MUDr. Miriam Ladická
Lymfómová skupina Slovenska*
Hodgkinov lymfóm – výstupy z registra Lymfómovej skupiny Slovenska v roku 2018
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie onkologickej hematológie I., Národný onkologický ústav, Bratislava
Waldenströmova makroglobulinémia a jej liečba
Waldenströmova makroglobulinémia (WM) je zriedkavá indolentná malígna lymfoproliferatívna choroba zrelých B-lymfocytov, ktorých sekrečná aktivita zapríčiňuje monoklonovú gamapatiu IgM v sére a svojou akumuláciou v kostnej dreni vytvárajú tieto bunky obraz lymfoplazmocytového lymfómu (LPL). Oba tieto nálezy sú zodpovedné za príznaky choroby, ale postihnuté môžu byť aj ostatné orgány a lymfatické uzliny (LU). Hromadením paraproteínu IgM sa menia reologické vlastnosti krvi, ktoré sú príčinou vzniku príznakov hyperviskózneho syndrómu. V prípade symptomatickej (pri chorobe) alebo očakávanej („flare“ efekt rituximabu) hyperviskozite je plazmaferéza rýchlym a účinným prvým krokom liečby. Po nej nasleduje systémová liečba prvej línie, ktorej základom je rituximab, v monoterapii alebo v kombinácii s cyklofosfamidom, bendamustínom, bortezomibom, glukokortikoidmi, podľa mutačného stavu MYD88 s ibrutinibom, ktorý je možné použiť aj samotný. Pre selektovanú skupinu pacientov je možná konsolidácia spojená s autológnou transplantáciou krvotvorných buniek, ktorú zvažujeme aj pri relabovanej alebo refraktérnej WM. Pri včasnom relapse do 24 mesiacov volíme alternatívny režim, ktorý obsahuje lieky z inej skupiny, než boli použité v primárnej liečbe, príp. nové molekuly. Efektivitu pri WM pri rozdielnom spektre nežiaducich účinkov potvrdili aj ofatumumab, karfilzomib, kladribín, fludarabín, everolimus, talidomid, lenalidomid, a alemtuzumab. Pacienti s refraktérnou alebo relabovanou WM sú vhodnými kandidátmi na liečbu v kontexte dostupných klinických štúdií.
Kľúčové slová: Waldenströmova makroglobulinémia, plazmaferéza, rituximab, bendamustín, ibrutinib, bortezomib

Waldenström‘s macroglobulinemia and treatment
Waldenström‘s macroglobulinemia (WM) is a rare indolent malignant lymphoproliferative disease of mature B-lymphocytes with secretory activity causes monoclonal gammopathy of IgM in serum, and accumulation of these cells in the bone marrow produce a lymphoplasmocytic lymphoma (LPL) picture. Both of these findings are responsible for the symptoms of the disease, but other organs and lymph nodes may also be affected. Accumulation of paraprotein IgM changes the rheological properties of the blood, which are the cause of symptoms of the hyperviscosity syndrome. In the case of symptomatic (on disease) or expected („flare“ effect of rituximab) hyperviscosity, plasmapheresis is a rapid and effective first treatment step. This is followed by systemic first-line treatment based on rituximab, as monotherapy or in combination with cyclophosphamide, bendamustine, bortezomib, glucocorticoids, according to the MYD88 mutation with ibrutinib, which can also be used alone. For a selected group of patients consolidation may be associated with autologous hematopoietic stem cell transplantation, which is also considered for relapsed or refractory WM. In the early relapse within 24 months, we choose an alternative regimen that contains drugs from a different group than those used as primary therapy, e.g. new molecules. Efficacy in WM, with a different spectrum of adverse effects, was also confirmed by ofatumumab, carfilzomib, cladribine, fludarabine, everolimus, thalidomide, lenalidomide, and alemtuzumab. Patients with refractory or relapsed WM are suitable candidates for treatment in the context of available clinical trials.
Key words: Waldenström's macroglobulinemia, plasmapheresis, rituximab, bendamustine, ibrutinib, bortezomib
KAZUISTIKY
MUDr. Monika Adásková
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica, Fakultná nemocnica Ružomberok, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Bratislava
MUDr. Marian Sičák, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica, Fakultná nemocnica Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku
Malignizovaný invertovaný papilóm s pooperačnou komplikáciou – absces mozgu – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Andrea Cipková, MPH
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Správa z 19. svetovej konferencie o karcinóme pľúc
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky z kongresu San Antonio Breast Cancer Symposium 2018
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
X. bardejovské onkologické dni
MUDr. Jana Jankurová
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Správa z XXII. košických chemoterapeutických dní
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Kristina Križanová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO, Poprad, a. s., Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Prehľad siete pracovísk paliatívnej starostlivosti na Slovensku – stav k 31. 12. 2018
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v onkológii
MUDr. Mária Rečková, PhD.
Národný onkologický inštitút, Bratislava
Národný onkologický inštitút
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2019: výročná správa o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie
ZO ŽIVOTA ONKOLÓGA
MUDr. Mária Rečková, PhD.
Koniec alebo začiatok?
created by © zooom.sk s.r.o.