Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vanda Mikudová
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava, Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Tomáš Minárik, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Andrej Jurík
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michaela Kubíčková
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Silvia Cingelová, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Ewingov sarkóm – naše skúsenosti s liečbou
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Eva Pritzová
Mammacentrum sv. Agáty, Banská Bystrica
Gastrointestinálne stromálne tumory – nové možnosti v stratégii liečby
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO, s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Pokroky v molekulovom monitoringu a význam skríningu BCR/ABL1 mutácií pri Ph pozitívnej chronickej myelocytovej leukémii
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Akútna lymfoblastová leukémia u detí s Downovým syndrómom
Downov syndróm (DS) je najčastejšia chromozómová abnormalita u detí a je spojený so zvýšeným výskytom akútnej leukémie. Deti s DS majú vysoké riziko vývoja akútnej lymfoblastovej leukémie z prekurzorových B-buniek (DS-ALL), s horšími výsledkami liečby pre vyšší výskyt relapsov a zvýšenou mortalitou v súvislosti s liečbou (TRM – treatment related mortality), najmä na infekcie. Z biologického hľadiska ide o heterogénnu skupinu leukémií, ktoré sú charakterizované nižšou frekvenciou typických cytogenetických podskupín pre detské ALL a zvýšeným výskytom CRLF2-IL7R-JAK-STAT aktivačných genetických aberácií. Najčastejšou príčinou zlyhania liečby je relaps ochorenia, preto redukcia intenzity liečby je možná len u 10 % – 15 % detí s prognosticky priaznivými cytogenetickými nálezmi (ETV6-RUNX1 a vysoká hyperdiploidia, prípadne negativita MRD na konci indukcie), kde je práve TRM hlavná príčina zlyhania. TRM následkom infekcií sa vyskytuje vo všetkých fázach liečby, deti s DS-ALL vyžadujú častejšie sledovanie počas celej liečby a dôslednú suportívnu liečbu. Na zlepšenie výsledkov liečby je potrebné lepšie porozumenie príčin zlyhania liečby a TRM, zavádzanie nových spôsobov liečby, ktoré sú cielené na unikátne biologické vlastnosti DS-ALL, a posilnenie aj suportívnych opatrení pre zníženie rizika TRM v súvislosti s infekciami. Na podporu týchto cieľov sa na základe medzinárodnej spolupráce plánuje vytvoriť prospektívny register DS-ALL a odporučenia pre suportívnu liečbu týchto rizikových pacientov. Dlhodobá snaha je vyvinúť medzinárodný DS-ALL protokol, ktorý bude vychádzať z analyzovaných údajov z registra.
Kľúčové slová: akútna lymfoblastová leukémia, Downov syndróm, detský vek

Acute lymphoblastic leukemia in children with Down syndrome
Down syndrome (DS) is the most common chromosomal abnormality in children and is associated with an increased incidence of acute leukemia. Children with DS are at high risk for developing B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (DS-ALL), with worse treatment results for higher relapse rates and increased treatment-related mortality (TRM), especially for infection. From a biological point of view, it is a heterogeneous group of leukemias that are characterised by lower frequency of typical cytogenetic subgroups of childhood ALL and increased incidence of CRLF2-IL7R-JAK-STAT activating genetic aberrations. The most common cause of treatment failure is the relapse of the disease, so deescalation of chemotherapy intensity might be feasible in 10 % - 15 % DS-ALL patients with prognostically favorable cytogenetic findings (ETV6-RUNX1 and high hyperdiploidy, eventually MRD negativity at the end of induction), where TRM is the major adverse event. TRM due to infections occurs in all phases of treatment, children with DS-ALL require more frequent monitoring throughout treatment and consistent supportive measures. To improve treatment outcomes it is necessary a better understanding of the causes of treatment failure and TRM, the introduction of new treatments that target the unique biological properties of DS-ALL, and the enhancement of supportive measures to reduce the risk od TRM associated with infections. In support of these goals, a prospective DS-ALL registry is planned to be developed on the basis of international cooperation and also to provide recommendations for the supportive treatment od these risk patients. The long-term effort is to develop an international DS-ALL protocol based on analysed data from the registry.
Key words: acute lymphoblastic leukemia, Down syndrome, childhood
MUDr. Miriam Ladická
Lymfómová skupina Slovenska*
Hodgkinov lymfóm – výstupy z registra Lymfómovej skupiny Slovenska v roku 2018
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie onkologickej hematológie I., Národný onkologický ústav, Bratislava
Waldenströmova makroglobulinémia a jej liečba
KAZUISTIKY
MUDr. Monika Adásková
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica, Fakultná nemocnica Ružomberok, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Bratislava
MUDr. Marian Sičák, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica, Fakultná nemocnica Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku
Malignizovaný invertovaný papilóm s pooperačnou komplikáciou – absces mozgu – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Andrea Cipková, MPH
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Správa z 19. svetovej konferencie o karcinóme pľúc
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky z kongresu San Antonio Breast Cancer Symposium 2018
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
X. bardejovské onkologické dni
MUDr. Jana Jankurová
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Správa z XXII. košických chemoterapeutických dní
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Kristina Križanová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO, Poprad, a. s., Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Prehľad siete pracovísk paliatívnej starostlivosti na Slovensku – stav k 31. 12. 2018
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v onkológii
MUDr. Mária Rečková, PhD.
Národný onkologický inštitút, Bratislava
Národný onkologický inštitút
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2019: výročná správa o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie
ZO ŽIVOTA ONKOLÓGA
MUDr. Mária Rečková, PhD.
Koniec alebo začiatok?
created by © zooom.sk s.r.o.