Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vanda Mikudová
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava, Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Tomáš Minárik, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Andrej Jurík
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michaela Kubíčková
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Silvia Cingelová, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Ewingov sarkóm – naše skúsenosti s liečbou
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Eva Pritzová
Mammacentrum sv. Agáty, Banská Bystrica
Gastrointestinálne stromálne tumory – nové možnosti v stratégii liečby
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO, s. r. o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Pokroky v molekulovom monitoringu a význam skríningu BCR/ABL1 mutácií pri Ph pozitívnej chronickej myelocytovej leukémii
Molekulový monitoring transkriptov BCR/ABL1 u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML) je dôležitý v hodnotení odpovede na liečbu inhibítormi tyrozínkinázy (TKI) vrátane potvrdenia zlyhania liečby, ktoré si vyžaduje zmenu terapie. Kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia (Quantitative reverse-transcriptase-polymerase-chain-reaction -qRT-PCR) hodnotiaca hladinu BCR-ABL1 transkriptov sa stala súčasťou protokolov hodnotiacich efekt liečby pri CML. V posledných rokoch sme svedkami významu v dosiahnutí a udržaní hlbokej molekulovej odpovede, čo si vyžaduje efektívnejšie určovanie leukemickej masy, monitorovanie minimálnej reziduálnej choroby (MRD), detekciu mutácií, ktoré sú príčinou rezistencie na liečbu TKI, ako aj určovanie prediktorov odpovede na liečbu TKI. Nové metódy ako Cartridge- BCR-ABL1 kvantifikácia, digitálna PCR a next generation sequencing (NGS) sú ďalšie príklady technológií, ktoré sú v súčasnosti v popredí výskumu, vyhodnocovania a ich translácie do klinickej praxe. V práci uvádzame prehľad molekulových metód/ technológií, ktoré znamenajú pokrok v molekulovom monitorovaní.
Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, molekulové monitorovanie, BCR-ABL1, rezistencia, mutácie, digitálna PCR, sekvenovanie ďalšej generácie

Advances in molecular monitoring and the importance of screening BCR/ABL1 mutation for Ph-positive chronic myelocytic leukemia
Molecular monitoring of BCR/ABL 1 transcripts for patients with chronic myeloid leukemia (CML) is now used to assess response to tyrosine kinase inhibitors (TKI), including treatment failure that mandates a change of therapy. The last few years have witnessed the emergence of a new molecular response target, which is the achievement and maintenance of deep molecular response.Quantitative reverse-transcriptase-polymerase-chain-reaction (qRT-PCR) assessment of BCR-ABL1 transcript levels has become the standard of care protocol in CML. However, further developments are required to assess leukemic burden more efficiently, monitor minimal residual disease (MRD), detect mutations that drive resistance to tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy and identify predictors of response to TKI therapy. Cartridge-based BCR-ABL1quantitation, digital PCR and next generation sequencing (NGS) are examples of technologies which are currently being explored, evaluated and translated into the clinic. Here we review the emerging molecular methods/technologies currently being developed to advance molecular monitoring.
Key words: chronic myeloid leukemia, molecular monitoring, BCR-ABL1, resistance, mutations, digital PCR, next generation sequencing
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Akútna lymfoblastová leukémia u detí s Downovým syndrómom
MUDr. Miriam Ladická
Lymfómová skupina Slovenska*
Hodgkinov lymfóm – výstupy z registra Lymfómovej skupiny Slovenska v roku 2018
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie onkologickej hematológie I., Národný onkologický ústav, Bratislava
Waldenströmova makroglobulinémia a jej liečba
KAZUISTIKY
MUDr. Monika Adásková
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica, Fakultná nemocnica Ružomberok, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Bratislava
MUDr. Marian Sičák, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica, Fakultná nemocnica Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku
Malignizovaný invertovaný papilóm s pooperačnou komplikáciou – absces mozgu – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Andrea Cipková, MPH
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Správa z 19. svetovej konferencie o karcinóme pľúc
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky z kongresu San Antonio Breast Cancer Symposium 2018
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
X. bardejovské onkologické dni
MUDr. Jana Jankurová
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Správa z XXII. košických chemoterapeutických dní
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Kristina Križanová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO, Poprad, a. s., Poprad, Národný onkologický inštitút, Bratislava
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Prehľad siete pracovísk paliatívnej starostlivosti na Slovensku – stav k 31. 12. 2018
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v onkológii
MUDr. Mária Rečková, PhD.
Národný onkologický inštitút, Bratislava
Národný onkologický inštitút
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2019: výročná správa o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie
ZO ŽIVOTA ONKOLÓGA
MUDr. Mária Rečková, PhD.
Koniec alebo začiatok?
created by © zooom.sk s.r.o.