Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, a. s., Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Zriedkavé epitelové nádory prsníka
MUDr. Lucia Denková
Onkologické oddelenie, Klinika pneumológie a ftizeológie II, LF UK, UNB Bratislava
MUDr. František Sándor, PhD., FCCP
Onkologické oddelenie, Klinika pneumológie a ftizeológie II, LF UK, UNB Bratislava
Zriedkavý nádor hrudníka: malígny pleurálny mezotelióm
MUDr. Michal Chovanec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Extragonadálne germinatívne nádory
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Zriedkavé nádory gastrointestinálneho systému s akcentom na análny karcinóm
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gravidita po onkologickej liečbe
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Peter Zuzák
Interná onkologická klinika VŠZaP a Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Olaratumab – liečba pre pacientov s pokročilým sarkómom mäkkých tkanív nevhodných na chirurgickú liečbu alebo rádioterapiu
MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Daratumumab v kombinovanej liečbe mnohopočetného myelómu
Monoklonálne protilátky patria medzi najviac skúmané terapeutické komponenty v onkológii a predstavujú dôležitú skupinu liekov s novým mechanizmom účinku v liečbe mnohopočetného myelómu (MM). Daratumumab je monoklonálna protilátka proti antigénu CD38, ktorá ukázala pozoruhodnú antimyelómovú aktivitu a dobrú toleranciu v klinických štúdiách. Daratumumab preukázal bezprecedentnú účinnosť aj v monoterapii, ale jeho použitie je aj v kombinovaných režimoch. V prípade, že sa anti-CD38 protilátky kombinujú s imunomodulačnými látkami alebo inhibítormi proteazómu, možno ešte aj u pacientov s relabovaným/refraktérnym MM dosiahnuť hlboké liečebné odpovede a predĺženie prežívania bez progresie. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patria reakcie spojené s infúziou, ktoré sa najčastejšie vyskytujú počas prvej infúzie. Na základe týchto skutočností bol daratumumab v monoterapii schválený Európskou liekovou agentúrou (EMA) u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym MM, ktorí už absolvovali liečbu imunomodulačnou látkou a inhibítorom proteazómu a pri poslednej liečbe došlo k progresii ochorenia. V roku 2017 bol daratumumab navyše schválený v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom alebo bortezomibom a dexametazónom u pacientov, ktorí absolvovali aspoň jednu predchádzajúcu líniu. V tomto prehľadovom článku sumarizujeme mechanizmus účinku daratumumabu, výsledky klinických štúdií, ako aj praktické odporúčania na manažment interferencie anti-CD38 protilátok pri určitých laboratórnych vyšetreniach, ako sú vyhodnocovanie liečebnej odpovede a príprava kompatibilnej transfúzie.
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, daratumumab, kombinovaná liečba, monoklonálna protilátka

Daratumumab combination therapy for multiple myeloma
Monoclonal antibodies are currently the most investigated therapeutic compounds in oncology and are an important new class of agents with unique mechanisms of action in the treatment of multiple myeloma (MM). Daratumumab is a CD38 monoclonal antibody that has demonstrated substantial acitivity and good tolerability in clinical trials. Daratumumab showed remarkable single-agent activity, but is also an attractive partner in combination regimens. Indeed, deep responses and prolonged progression-free survival can be achieved in relapsed/refractory MM patients when CD38 antibodies are combined with immunomodulatory agents or proteasome inhibitors. Infusionrelated reactions, which typically occur during the first infusion, are the most frequent adverse events. On the basis of these findings, daratumumab monotherapy was approved by the European Medical Agency in patients with relapsed and refractory multiple myeloma, whose prior therapy included a proteasome inhibitor and an immunomodulatory agent and who have demonstrated disease progression on the last therapy. In 2017 daratumumab was approved in combination with lenalidomide and dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, for the patients who have received at least one prior therapy. Our review provides an overview of the mechanism of action and results from the daratumumab clinical trials conducted to date, as well as practical management considerations for the interference of CD38 antibodies with certain laboratory assays, which may complicate response evaluation and blood compatibility testing.
Key words: multiple myeloma, daratumumab, combination therapies, monoclonal antibody
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Očkovanie onkologických pacientov: ktorí pacienti, aké vakcíny a kedy?
SPEKTRUM
MUDr. Antónia Hatalová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
MUDr. Jana Malinová
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Polycytémia vera – súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Renata Lukačková
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
RNDr. Imrich Hikkel, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Mgr. Michaela Zrubcová
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
FLT3mutácie u pacienta s AML: incidencia, možnosti diagnostiky a vplyv na manažment liečby
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. RNDr. František Ondriska, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU Trnava, Oddelenie klinickej parazitológie MEDIREX, a. s., člen Medirex Group
MUDr. Ján Gyárfáš
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Mgr. Andrea Mlčáková, PhD.
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Michaela Ďuratná
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Peter Szépe, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Marcinek, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
Úskalia diagnostiky uzlinového syndrómu na onkohematologickej ambulancii – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.