Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, a. s., Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Zriedkavé epitelové nádory prsníka
MUDr. Lucia Denková
Onkologické oddelenie, Klinika pneumológie a ftizeológie II, LF UK, UNB Bratislava
MUDr. František Sándor, PhD., FCCP
Onkologické oddelenie, Klinika pneumológie a ftizeológie II, LF UK, UNB Bratislava
Zriedkavý nádor hrudníka: malígny pleurálny mezotelióm
MUDr. Michal Chovanec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Extragonadálne germinatívne nádory
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Zriedkavé nádory gastrointestinálneho systému s akcentom na análny karcinóm
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gravidita po onkologickej liečbe
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Peter Zuzák
Interná onkologická klinika VŠZaP a Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Olaratumab – liečba pre pacientov s pokročilým sarkómom mäkkých tkanív nevhodných na chirurgickú liečbu alebo rádioterapiu
MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Daratumumab v kombinovanej liečbe mnohopočetného myelómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Očkovanie onkologických pacientov: ktorí pacienti, aké vakcíny a kedy?
SPEKTRUM
MUDr. Antónia Hatalová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
MUDr. Jana Malinová
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Polycytémia vera – súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Renata Lukačková
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
RNDr. Imrich Hikkel, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Mgr. Michaela Zrubcová
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
FLT3mutácie u pacienta s AML: incidencia, možnosti diagnostiky a vplyv na manažment liečby
Úvod: Akútna myeloblastová leukémia (AML) je klonové malígne ochorenie krvotvorby prevažne staršieho veku. Jeho výsledkom je hromadenie abnormálnych nezrelých buniek v kostnej dreni. Tieto bunky narušujú normálnu krvotvorbu, prenikajú do cirkulácie a môžu infiltrovať aj iné orgány. Kedysi fatálne ochorenie je dnes vyliečiteľné u 35 – 40 % mladších pacientov. Zaujímavou mutáciou s negatívnym vplyvom na prežívanie pacientov je mutácia tyrozínkinázy Flt3 (FMS-like tyrosine kinase 3) s opisovanou incidenciou v literatúre okolo 30 % u novodiagnostikovaných pacientov s AML. Súbor pacientov a metódy: Retrospektívne sme analyzovali výsledky pacientov v SR z obdobia dvoch rokov – z dvoch genetických pracovísk s celonárodnou pôsobnosťou. Realizovali sme vyšetrenie mutácií FLT3génu: FLT3-ITD a FLT3-TKD kodón D835 u 364 pacientov s novodiagnostikovanou AML v období rokov 2016 (189 pacientov) a 2017 (175 pacientov). Výsledky: Identifikovali sme celkovo 44 pacientov s pozitivitou FLT3-ITD a 18 pacientov s pozitivitou FLT3-D835. Spolu to predstavuje 62 pacientov s mutáciou FLT3: 33 pacientov bolo zachytených v roku 2016 a 29 v roku 2017. V našom súbore sme zistili 17 % ročnú incidenciu z celkového počtu novodiagnostikovaných AML (17,4 % v roku 2016; 16,5 % v roku 2017). V porovnaní s literárnymi údajmi máme nižšiu incidenciu. Tento fakt si vysvetľujeme rôznou citlivosťou metodiky vyšetrení v jednotlivých krajinách, veľkosťou súboru, ale aj genetickou populačnou variabilitou, vekom pacientov a faktormi prostredia. V súčasnosti stanovujeme už aj tzv. alelovú záťaž génu (pomer mutant/wild type). Záver: AML vzniká často na podklade rekurentných genetických zmien, ktoré predstavujú možné terapeutické ciele. Pochopenie biológie ochorenia a vývoj nových liekov je predpokladom zásadného zlepšenia prognózy. Do liečby AML sú inkorporované nové cieľové lieky, ktoré zmenili liečebné výsledky u definovaných skupín pacientov, ako napr. midostaurín, gemtuzumab ozogamicín v 1. línii liečby a enasidenib v liečbe relaps/refraktérnej AML. Je schválená aj nová lipozomálna forma daunorubicínu/cytarabínu, ktorá môže zmeniť štandard liečby u starších pacientov. Vysoká frekvencia FLT3mutácií a ich prognostická relevantnosť u dospelých i detských AML z nich robí vhodný terapeutický cieľ.
Kľúčové slová: akútna myeloblastová leukémia, mutácia FLT3, incidencia, FLT3-ITD, FLT3-D835

FLT3mutations in AML: incidence, diagnostics options and its impact on treatment management
Purpose: Acute myeloid leukemia (AML) is clonal hematologic malignancy occurring mainly in elderly population, resulting into clonal expansion of myeloid blasts in the peripheral blood, bone marrow, circulation and infiltrated into other tissues. Formally a life-threatening disease is now curable in 35 – 40 % of younger patients. In newly diagnosed AML cases there have been noticed an interesting mutation in the tyrosine kinase Flt3 (FMS-like tyrosine kinase 3) (published incidence about 30 %) that negatively affect the survival. Patients’ cohort and methods: Retrospectively we have analyzed data collected by two genetic laboratories covering patients from whole Slovakia over past two year period. In 364 patients newly diagnosed AML, we have tested FLT3mutations: FLT3-ITD, FLT3-TKD codon D835 (189 pts in 2016 and 175 pts in 2017). Results: Altogether, we have found 62 pts barring FLT3mutation. Out of them 44 pts were FLT3-ITD and 18 FLT3-TKD codon D835 positive resp. In 2016 there have been identified 33 of those cases and the remaining 29 cases were diagnosed in 2017. By analyzing our patients’ cohort we have found that the yearly incidence in all newly diagnosed AML cases is about 17% (17.4% in 2016 and 16.5% in 2017 resp.). In our case, the incidence was lower comparing to already published data that can be explained by the assessment test sensitivity varying from country to country, size of an examined patients’ cohort, genetic variability in given population, age of patients and environmental factors. Nowadays, we also perform the gene allelic burden (mutant/wild type ratio) assessment. Conclusion: Genetic changes found in AML can be used as possible therapeutic targets. Understanding of the disease biology and new drug development is vital for radical prognosis improvement. AML treatment incorporates new targeted drugs such as midostaurin, gemtuzumab ozogamicine in the 1st line and enasidenib in relaps/refractory AML that changed treatment results in predefined group of patients. New liposomal form of daunorubicine/cytarabine is approved, which can change the standard treatment in elderly population. High frequency of FLT3mutations and their prognostic relevance in adult and pediatric AML patients represent a suitable therapeutic target.
Key words: Acute myeloid leukemia, FLT3mutation, incidence, FLT3-ITD, FLT3-D835
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. RNDr. František Ondriska, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU Trnava, Oddelenie klinickej parazitológie MEDIREX, a. s., člen Medirex Group
MUDr. Ján Gyárfáš
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Mgr. Andrea Mlčáková, PhD.
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Michaela Ďuratná
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Peter Szépe, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Marcinek, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
Úskalia diagnostiky uzlinového syndrómu na onkohematologickej ambulancii – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.