Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, a. s., Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Zriedkavé epitelové nádory prsníka
MUDr. Lucia Denková
Onkologické oddelenie, Klinika pneumológie a ftizeológie II, LF UK, UNB Bratislava
MUDr. František Sándor, PhD., FCCP
Onkologické oddelenie, Klinika pneumológie a ftizeológie II, LF UK, UNB Bratislava
Zriedkavý nádor hrudníka: malígny pleurálny mezotelióm
MUDr. Michal Chovanec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Extragonadálne germinatívne nádory
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Zriedkavé nádory gastrointestinálneho systému s akcentom na análny karcinóm
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gravidita po onkologickej liečbe
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Peter Zuzák
Interná onkologická klinika VŠZaP a Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Olaratumab – liečba pre pacientov s pokročilým sarkómom mäkkých tkanív nevhodných na chirurgickú liečbu alebo rádioterapiu
MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Daratumumab v kombinovanej liečbe mnohopočetného myelómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Očkovanie onkologických pacientov: ktorí pacienti, aké vakcíny a kedy?
SPEKTRUM
MUDr. Antónia Hatalová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
MUDr. Jana Malinová
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Polycytémia vera – súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu
Pre polycytémiu vera (PV) je charakteristická klonová expanzia hematopoetických prekurzorov, erytrocytóza, častá leukocytóza a/alebo trombocytóza a takmer vždy prítomná špecifická mutácia génu Janusovej kinázy 2 (JAK2). Pacienti s PV sú vo vysokom riziku vzniku vaskulárnych a trombotických komplikácií a majú zníženú kvalitu života spôsobenú príznakmi ochorenia, ktoré zahŕňajú pruritus, únavu, konštitučné príznaky, mikrovaskulárne poruchy a prejavy krvácania. PV môže mať aj progresívny charakter so vznikom obávaných komplikácií transformácie do myelodysplastického syndrómu, akútnej hemoblastózy alebo progresiou do sekundárnej myelofibózy. PV je aj naďalej neliečiteľná myeloproliferatívna neoplázia. Ciele dostupných konvenčných liečebných možností sú redukcia vaskulárnych a trombotických rizík s nízkymi dávkami aspirínu a flebotómiami pre pacientov s nízkym rizikom vzniku trombotických komplikácií a cytoredukčnou liečbou (interferón alfa, hydroxyurea, ruxolitinib) odporúčaných pre pacientov s vysokým rizikom. Dlhodobo efektívna a dobre tolerovaná liečba je stále nedostupná.
Kľúčové slová: polycytémia vera, diagnostika, liečba

Polycythemia vera – current view of diagnostics and treatment
Polycythemia vera (PV) is characterized by a clonal expansion of hematopoietic precursors, erythrocytosis, frequent leukocytosis and / or thrombocytosis, and a specific mutation of the Janus kinase 2 (JAK2) gene is almost always present. Patients with PV are at high risk of vascular and thrombotic complications occuring and have poor quality of life due to disease symptoms, including pruritus, fatigue, constitutive symptoms, microvascular disorders and bleeding. PV may also be of a progressive nature with the occurrence of the dreaded complications of transformation into myelodysplastic syndrome, acute hemoblastosis, or progression to secondary myelofibosis. PV is still a non-curable myeloproliferative neoplasia. The aims of conventional treatment options are to reduce vascular and thrombotic risks with low dose of aspirin and phlebotomy for patients at low-risk of developing thrombotic complications and cytoreductive therapy (interferon alpha, hydroxyurea, ruxolitinib) recommended for high-risk patients. Long-term, effective and well-tolerated treatment is still unavailable.
Key words: polycythemia vera, diagnosis, therapy
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Renata Lukačková
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
RNDr. Imrich Hikkel, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Mgr. Michaela Zrubcová
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
FLT3mutácie u pacienta s AML: incidencia, možnosti diagnostiky a vplyv na manažment liečby
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. RNDr. František Ondriska, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU Trnava, Oddelenie klinickej parazitológie MEDIREX, a. s., člen Medirex Group
MUDr. Ján Gyárfáš
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Mgr. Andrea Mlčáková, PhD.
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Michaela Ďuratná
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Peter Szépe, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Marcinek, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
Úskalia diagnostiky uzlinového syndrómu na onkohematologickej ambulancii – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.