Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, a. s., Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Zriedkavé epitelové nádory prsníka
MUDr. Lucia Denková
Onkologické oddelenie, Klinika pneumológie a ftizeológie II, LF UK, UNB Bratislava
MUDr. František Sándor, PhD., FCCP
Onkologické oddelenie, Klinika pneumológie a ftizeológie II, LF UK, UNB Bratislava
Zriedkavý nádor hrudníka: malígny pleurálny mezotelióm
Malígny mezotelióm je vysokoagresívne ochorenie pleury s veľmi zlým prežívaním. Vrchol incidencie sa dosiahol v roku 2000, dnes má klesajúcu tendenciu, čo je spôsobené zastavením expozície azbestu ako hlavného rizikového faktora. V poslednom období sa spája so vznikom MPM (malígny pleurálny mezotelióm) zárodočná mutácia v BAP1géne (BRCA1 associated protein 1) a taktiež na vzniku mezoteliómu môžu zohrať úlohu somatické mutácie. Multimodálna liečba je najúčinnejšia liečba malígneho mezoteliómu, ktorá zabezpečí lokálnu aj systémovú kontrolu. Posledný prínos bolo schválenie lieku s účinnou látkou pemetrexed do I. línie pokročilého neliečeného malígneho mezoteliómu pleury v kombinácii s cisplatinou. Výsledky klinickej štúdie MAPS (Mesothelioma Avastin Cisplatin Pemetrexed) ukázali štatisticky významné predĺženie OS, ak sa pridal do 1. línie bevacizumab ku kombinácii cisplatina a pemetrexed. Hoci bol pozorovaný relatívne malý vzostup OS, pridanie bevacizumabu k danej kombinácii sa nestal ako štandard v 1. línii vo väčšine štátov sveta, ale je odporúčaný ako možnosť liečby NCCN (National Comprehensive Cancer Network). Aktuálne prebieha množstvo klinických štúdií zameraných na liečbu MPM. Sľubne sa javia inhibítory kontrolných bodov anti-CTLA4, anti-PD-1/anti-PD-L1, mezotelín – cielená liečba a arginín deprivačná liečba.
Kľúčové slová: malígny pleurálny mezotelióm, azbest-súvisiace ochorenia, pleurálny výpotok, chemoterapia, imunoterapia

A rare thorax tumor – malignant pleural mesothelioma
Malignant mesothelioma is a highly aggressive neoplasm of pleura with a very poor overall survival. The peak incidence was reached in year 2000, however today its decreasing tendency is attributed to cessation of asbestos exposure being a major risk factor of this disease. Latest research shows the incidence of MPM (Malignant Pleural Mesothelioma) is driven by the germline mutation of BAP1 gene (BRCA associated protein 1) as well as development of somatic mutations. Multimodal therapy is currently the most efficient treatment method of malignant mesothelioma, and as such it provides concurrent local and systemic control of the disease. The latest effective drug to be approved for the 1st line treatment was the intoduction of pemetrexed in combination with cisplatin. The results of the MAPS (Mesothelioma Avastin Cisplatin Pemetrexed )study have shown significant of OS (overall survival) improvement when bevacizumab was added to the combination of cisplatin with pemetrexed. Despite modest increase in OS, adding bevacizumab to this combination did not become a routine practice in most countries of the world, yet it is recommended as a treatment of choice by NCCN (National Comprehensive Cancer Network). Many clinical studies are currently under way for the treatment of MPM. Promising modalities include the modulation of check point inhibitor targets such as anti-CTLA4, anti-PD-1/anti-PD-L1, mesothelin as well as arginine deprivation therapy.
Key words: malignant pleural mesothelioma, asbestos related diseases, pleural effusion, chemotherapy, immunotherapy
MUDr. Michal Chovanec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Extragonadálne germinatívne nádory
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Zriedkavé nádory gastrointestinálneho systému s akcentom na análny karcinóm
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gravidita po onkologickej liečbe
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Peter Zuzák
Interná onkologická klinika VŠZaP a Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Olaratumab – liečba pre pacientov s pokročilým sarkómom mäkkých tkanív nevhodných na chirurgickú liečbu alebo rádioterapiu
MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Daratumumab v kombinovanej liečbe mnohopočetného myelómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Očkovanie onkologických pacientov: ktorí pacienti, aké vakcíny a kedy?
SPEKTRUM
MUDr. Antónia Hatalová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
MUDr. Jana Malinová
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Polycytémia vera – súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Renata Lukačková
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
RNDr. Imrich Hikkel, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Mgr. Michaela Zrubcová
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
FLT3mutácie u pacienta s AML: incidencia, možnosti diagnostiky a vplyv na manažment liečby
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. RNDr. František Ondriska, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU Trnava, Oddelenie klinickej parazitológie MEDIREX, a. s., člen Medirex Group
MUDr. Ján Gyárfáš
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Mgr. Andrea Mlčáková, PhD.
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Michaela Ďuratná
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Peter Szépe, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Marcinek, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
Úskalia diagnostiky uzlinového syndrómu na onkohematologickej ambulancii – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.