Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Imunohistochemická expresia PD-L1 v biopticky vyšetrovanom tkanive: ako a prečo vyšetrovať?
Doc. RNDr. Zora Lasabová, CSc.
Ústav molekulovej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica Martin, Univerzita Komenského v Bratislave
Od molekulovej biológie k sekvenovaniu novej generácie – indikácia cielenej protinádorovej terapie podmienená genomikou
RNDr. Zuzana Šestáková, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
MUDr. Filip Chovanec
Klinika detskej hematológie a onkológie, Národný ústav detských chorôb, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Rakovina a genetika: (ne)priatelia?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Terézia Lauková
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Nadežda Bystrická
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Idiopatická granulomatózna mastitída
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Mgr. Erika Lakiová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Bc. Alexandra Márová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
MUDr. Maroš Kunderlík
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Zabezpečenie žilových vstupov u onkologických pacientov – nové možnosti žilových vstupov
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v systémovej liečbe karcinómu ovária
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Princípy hormonálnej liečby a chemoterapie v liečbe metastatického HR+, HER2- karcinómu prsníka
RNDr. Daniela Světlovská, PhD.
Oddelenie klinických štúdií, NOÚ, Bratislava, II. onkologická klinika LF UK, Bratislava
MUDr. Ľuboš Žitňan
Endoskopické poliklinické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Oddelenie gastroenterológie OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK, Bratislava, Klinika klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Chronický zápal a karcinóm žalúdka: Helicobacter pylori
MUDr. Ivan Dekánek
Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úloha hormonálnej liečby pri nemetastatickom karcinóme prostaty
MUDr. Barbora Kašperová
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Mikrobióm a protinádorová liečba
Mikrobióm človeka zohráva dôležitú úlohu ako modulátor imunitného systému s vplyvom na vývoj ochorení, ich priebeh a liečbu. V onkológii sa do popredia dostáva výskum z oblasti využitia mikrobiómu v zlepšení efektivity protinádorovej liečby, ako aj využitie potenciálu samotných mikroorganizmov vyvolať regresiu nádoru. U onkologického pacienta je potrebné zohľadňovať zmeny v zložení mikrobiómu vplyvom symptomatickej liečby, opakovaného antibiotického prekrytia a samotného ochorenia, ktoré zasahuje do funkcie jednotlivých orgánov. Článok je prehľadom poznatkov o fyziologickom zložení mikroflóry človeka so zameraním na najbohatší a najdôležitejší črevný mikrobióm, obsahuje aj informácie o osídlení nádoru mikroorganizmami a ich možné využitie ako vektorov liečebných látok. Hlavná časť práce opisuje najnovšie štúdie synergického účinku niektorých druhov mikroorganizmov s chemoterapiou a imunoterapiou skúmané prevažne na zvieracích modeloch. Zaznamenáva aj negatívne skúsenosti vplyvu mikrobiómu na degradáciu chemoterapeutika 5-fluorouracilu v kombinácii s antivírusovou liečbou sorivudinom u zvieracích modelov, pričom sa predpokladá, že tento mechanizmus bol príčinou úmrtia 18 pacientov v Japonsku. Mikrobióm ako komplikovaný systém mikroorganizmov, metabolických a imunomodulačných interakcií, jedinečný u každého človeka, predstavuje náročnú oblasť výskumu, ale zároveň otvára nové sľubné možnosti v ovplyvnení patogenézy a liečby onkologických ochorení.
Kľúčové slová: mikrobióm, imunitný systém, protinádorová liečba

The microbiome and anti-cancer therapy
Human microbiome plays an important role as a modulator of immune system with an impact on development of the disease, its course and treatment. In oncology, research of a field of usage of microbiome is going to foreground, more precisely to increase effectivness of anti-cancer treatment, but also exploitation of characteristics of microorganism alone to eliminate tumor. In oncologic patient it is neccessary to take into consideration changes in composition of microbiome caused by symptomatic treatment, repeated antibiotic usage and the disease itself which interfere function of particular organs. The article is an overview about physiological composition of human microflora with concentration on the most abundant and the most important gut microbiome. It contains also information about colonization of tumor tissue by microorganisms and possible usage of them as vehicles of effective substances. Main part of the theme describes the newest studies about synergic effect of some microorganism species with chemotherapy and immunotherapy examined mostly via animal models. Negative impact of microbiom on degradation of chemotherapeutic agent 5-fluorouracil in combination with antiviral treatment Sorivudine in animal models is also mentioned in the article while it is thought that due to this mechanism 18 patients in Japan died. Microbiome, as a complex system of microorganisms, metabolical and immunomodulating interactions, unique in every person, represents difficult field of research, but in the meantime it brings bright prospects on modulation of pathogenesis and treatment of oncologic diseases.
Key words: microbiome, immune system, anti-cancer treatment
MUDr. Viktor Rosenberg, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J. A. Reimana Prešov
Rádioterapia karcinómu tela maternice – odporúčania na indikáciu liečby
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Trendy na scéne globálnej imunoonkokógie
created by © zooom.sk s.r.o.