Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Imunohistochemická expresia PD-L1 v biopticky vyšetrovanom tkanive: ako a prečo vyšetrovať?
Doc. RNDr. Zora Lasabová, CSc.
Ústav molekulovej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica Martin, Univerzita Komenského v Bratislave
Od molekulovej biológie k sekvenovaniu novej generácie – indikácia cielenej protinádorovej terapie podmienená genomikou
RNDr. Zuzana Šestáková, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
MUDr. Filip Chovanec
Klinika detskej hematológie a onkológie, Národný ústav detských chorôb, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Rakovina a genetika: (ne)priatelia?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Terézia Lauková
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Nadežda Bystrická
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Idiopatická granulomatózna mastitída
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Mgr. Erika Lakiová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Bc. Alexandra Márová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
MUDr. Maroš Kunderlík
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Zabezpečenie žilových vstupov u onkologických pacientov – nové možnosti žilových vstupov
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v systémovej liečbe karcinómu ovária
Epiteliálny karcinóm vaječníkov (EOC, z angl. epithelial ovarian cancer) zahŕňa karcinóm vaječníkov, vajíčkovodov a primárny peritoneálny karcinóm. Štandardná systémová liečba EOC pozostáva z chemoterapie na báze platiny s možnosťou pridania antiangiogénnej protilátky bevacizumabu (anti-VEGF). Štandardná starostlivosť pre pacientky s platina refraktérnym ochorením zahŕňa monoterapiu neplatinovým cytostatikom v kombinácii s bevacizumabom alebo bez neho, podľa predchádzajúcej liečby. Medzi ďalšie cielené molekuly v liečbe EOC patrí: pazopanib – perorálny multi-targetový tyrozínkinázový inhibítor (TKI) receptora pre vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGFR) a cediranib, perorálny TKI VEGFR-1, -2, -3 a c-kit. Poly-ADP-ribózo polymeráza (PARP) inhibítory predstavujú ďalšiu novú terapeutickú skupinu v liečbe karcinómu ovárií, tzv. „chemosenzitizérov“ využívaných najmä v liečbe nádorov s inaktivujúcimi mutáciami v génoch BRCA1/2. Vzhľadom na neuspokojivé výsledky liečby platina refraktérneho alebo relapsujúceho EOC sa v súčasnosti hľadajú nové terapeutické možnosti. Liečba inhibítormi imunitných bodov (z angl. check point inhibitors) je predmetom viacerých prebiehajúcich štúdií fázy II a III.
Kľúčové slová: epiteliálny ovariálny karcinóm, cielená liečba, BRCAmutácia, PARP inhibítory, imunoterapia

News in systemic treatment of ovarian cancer
Epithelial ovarian cancer (EOC) includes ovarian, ovarian, and primary peritoneal carcinoma. Standard systemic treatment consists of platinum-based chemotherapy with the possibility of adding anti-angiogenic antibody bevacizumab (anti-VEGF antibody). Standard care for patients with platinum-refractory disease includes monotherapy with non-platinum cytostatics in combination with or without bevacizumab. Other targeted molecules in EOC treatment include pazopanib - oral multi-target tyrosine kinase inhibitor (TKI) receptor for vascular endothelial growth factor (VEGFR) and cediranib, oral TKI VEGFR and c-kit. Poly-ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitors represent another new therapeutic group in the treatment of ovarian carcinoma used in particular for the treatment of tumors with inactivating mutations in BRCA1/2 genes. Due to the unsatisfactory results of treatment of platina refractory or relapsing EOC, new therapeutic options are currently being sought. Treatment with immune checkpoint inhibitors is the subject of several ongoing phase II and III studies.
Key words: epithelial ovarian cancer, target therapy, BRCA mutation, PARP inhibitors, imunotherapy
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Princípy hormonálnej liečby a chemoterapie v liečbe metastatického HR+, HER2- karcinómu prsníka
RNDr. Daniela Světlovská, PhD.
Oddelenie klinických štúdií, NOÚ, Bratislava, II. onkologická klinika LF UK, Bratislava
MUDr. Ľuboš Žitňan
Endoskopické poliklinické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Oddelenie gastroenterológie OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK, Bratislava, Klinika klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Chronický zápal a karcinóm žalúdka: Helicobacter pylori
MUDr. Ivan Dekánek
Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úloha hormonálnej liečby pri nemetastatickom karcinóme prostaty
MUDr. Barbora Kašperová
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Mikrobióm a protinádorová liečba
MUDr. Viktor Rosenberg, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J. A. Reimana Prešov
Rádioterapia karcinómu tela maternice – odporúčania na indikáciu liečby
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Trendy na scéne globálnej imunoonkokógie
created by © zooom.sk s.r.o.