Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Imunohistochemická expresia PD-L1 v biopticky vyšetrovanom tkanive: ako a prečo vyšetrovať?
Doc. RNDr. Zora Lasabová, CSc.
Ústav molekulovej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica Martin, Univerzita Komenského v Bratislave
Od molekulovej biológie k sekvenovaniu novej generácie – indikácia cielenej protinádorovej terapie podmienená genomikou
RNDr. Zuzana Šestáková, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
MUDr. Filip Chovanec
Klinika detskej hematológie a onkológie, Národný ústav detských chorôb, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Rakovina a genetika: (ne)priatelia?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Terézia Lauková
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Nadežda Bystrická
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Idiopatická granulomatózna mastitída
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Mgr. Erika Lakiová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Bc. Alexandra Márová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
MUDr. Maroš Kunderlík
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Zabezpečenie žilových vstupov u onkologických pacientov – nové možnosti žilových vstupov
V súčasnosti je využitie stredne- a dlhodobých centrálnych venóznych vstupov štandardom starostlivosti o onkologického pacienta so širokým spektrom využitia (pri aplikácii chemoterapie, parenterálnej výživy či v adekvátnej paliatívnej starostlivosti). Prvým krokom v komplexnej onkologickej starostlivosti po rozhodnutí o indikácii liečby je správne zhodnotenie potreby žilového vstupu a správna indikácia na zavedenie centrálneho alebo periférneho vstupu. Jednotlivé typy cievnych katétrov majú svoje výhody, ale aj riziká spojené s implantáciou a ich využívaním, nevynímajúc riziko infekcií alebo trombóz. Správnou technikou implantácie, s využitím ultrazvukovej a EKG navigácie, ako aj správnou technikou ošetrenia vstupu je možné komplikácie významne eliminovať a zabezpečiť tak bezpečné a dlhodobé použitie katétra. Záverom článku je prezentácia našich skúseností so zavádzaním PICC (periférne implantovaný kaválny katéter) a midline katétrov, ktoré štandardne využívame ako stredne- až dlhodobé žilové vstupy u dospelých onkologických pacientov ako jediné pracovisko u dospelých na Slovensku. Prezentujeme prehľad nášho súboru 563 pacientov so zavedeným PICC a 718 pacientov so zavedeným midline katétrom počas obdobia január 2015 – jún 2018.
Kľúčové slová: centrálny žilový vstup, implantácia, PICC, midline, ošetrenie katétra

How to manage venous acces devices in oncology patients – new insights to venous accesses
Nowadays, the use of medium and long-term central venous devices is a standard of care for oncological patients with a wide range of uses (chemotherapy, parenteral nutrition or adequate palliative care). The first step in comprehensive oncology care, after the decision on the indication of the treatment is the correct assessment of the need for the vein access device and the correct indication for the device placement (central, peripheral device). Individual types of vascular catheters have their advantages but also the risks associated with implantation and their use, not excluding the risk of infections or thromboses. The correct implantation technique, using ultrasound and ECG navigation, as well as the correct access care technique, can eliminate the complications significantly, thus ensuring the safe and long-term use of the catheter. In conclusion of the article is the presentation of our experience with the introduction of PICC (peripherally implanted catheter catheter) and midline catheters, which we frequently use as medium to long-term devices in adult oncology patients as the only workplace in Slovakia. We present a summary of our 563 patients with PICC and 718 patients with midline catheter over the period january 2015 – juny 2018.
Key words: central venous access,implantation, PICC, midline, catheter care
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v systémovej liečbe karcinómu ovária
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Princípy hormonálnej liečby a chemoterapie v liečbe metastatického HR+, HER2- karcinómu prsníka
RNDr. Daniela Světlovská, PhD.
Oddelenie klinických štúdií, NOÚ, Bratislava, II. onkologická klinika LF UK, Bratislava
MUDr. Ľuboš Žitňan
Endoskopické poliklinické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Oddelenie gastroenterológie OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK, Bratislava, Klinika klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Chronický zápal a karcinóm žalúdka: Helicobacter pylori
MUDr. Ivan Dekánek
Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úloha hormonálnej liečby pri nemetastatickom karcinóme prostaty
MUDr. Barbora Kašperová
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Mikrobióm a protinádorová liečba
MUDr. Viktor Rosenberg, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J. A. Reimana Prešov
Rádioterapia karcinómu tela maternice – odporúčania na indikáciu liečby
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Trendy na scéne globálnej imunoonkokógie
created by © zooom.sk s.r.o.