Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Imunohistochemická expresia PD-L1 v biopticky vyšetrovanom tkanive: ako a prečo vyšetrovať?
Doc. RNDr. Zora Lasabová, CSc.
Ústav molekulovej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica Martin, Univerzita Komenského v Bratislave
Od molekulovej biológie k sekvenovaniu novej generácie – indikácia cielenej protinádorovej terapie podmienená genomikou
RNDr. Zuzana Šestáková, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
MUDr. Filip Chovanec
Klinika detskej hematológie a onkológie, Národný ústav detských chorôb, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Rakovina a genetika: (ne)priatelia?
Výskum v oblasti nádorových ochorení zaznamenal za ostatné roky veľký progres aj vďaka komplexným a koordinovaným snahám pochopiť molekulárne základy a komplexnú biológiu jednotlivých malignít cez aplikovanie masívnych technológií analyzujúcich celé ich genómy. Najvýznamnejším a vari najznámejším je v tomto kontexte projekt s názvom Atlas nádorového genómu (The Cancer Genome Atlas, TCGA), ktorého cieľom bolo systematicky preskúmať a zmapovať celé spektrum zmien genómu vyskytujúcich sa pri ľudských malignitách. Akousi nadstavbou sú štúdie, ktoré dávajú do súvislosti identifikované genetické zmeny nadobudnuté prekryvom získaných dát s rôznymi aspektmi nádorového fenotypu (genome-wide association studies, GWAS), čím sa generuje panel genetických zmien charakterizujúci konkrétnu malignitu, resp. niektorý jej špecifický atribút. Aj vďaka použitiu týchto prístupov sa hlbšie charakterizovala biologická a klinická odlišnosť onkologických ochorení detského a dospelého veku. Z dlhodobého hľadiska majú takéto projekty a štúdie za cieľ zlepšiť preventívne, diagnostické a terapeutické možnosti pri nádorových ochoreniach.
Kľúčové slová: genetika, dedičnosť, mutácie, celogenómové/celoexozómové sekvenovanie, detské malignity, malignity dospelého veku, vnútorné a environmentálne faktory

Cancer and genetics: friends or foes?
Cancer research has shown a great progress over the last years mainly due to comprehensive and coordinated efforts to understand the molecular basis and complex biology of individual malignancies through the application of massive technologies analyzing their entire genomes. In this context, the most prominent and perhaps the best known is The Cancer Genome Atlas (TCGA) project, which systematically examined and maped the full spectrum of genome changes occurring in human malignancies. In addition, there are genome-wide association studies (GWAS) aimed at associating genetic changes obtained by data overlap with various aspects of tumor phenotype, thereby generating a panel of genetic changes characterizing particular malignity or some of its specific attributes. Notably, the use of these approaches has also significantly contributed to further characterization of biological and clinical distinction between the childhood and adult cancers. In the long-term perspective, such projects and studies are aimed at improving preventive, diagnostic and therapeutic options for cancer.
Key words: genetics, heredity, mutations, whole genome/exosome sequencing, childhood cancers, adult cancers, intristic and environmental factors
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Terézia Lauková
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Nadežda Bystrická
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Idiopatická granulomatózna mastitída
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Mgr. Erika Lakiová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Bc. Alexandra Márová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
MUDr. Maroš Kunderlík
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Zabezpečenie žilových vstupov u onkologických pacientov – nové možnosti žilových vstupov
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v systémovej liečbe karcinómu ovária
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Princípy hormonálnej liečby a chemoterapie v liečbe metastatického HR+, HER2- karcinómu prsníka
RNDr. Daniela Světlovská, PhD.
Oddelenie klinických štúdií, NOÚ, Bratislava, II. onkologická klinika LF UK, Bratislava
MUDr. Ľuboš Žitňan
Endoskopické poliklinické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Oddelenie gastroenterológie OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK, Bratislava, Klinika klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Chronický zápal a karcinóm žalúdka: Helicobacter pylori
MUDr. Ivan Dekánek
Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úloha hormonálnej liečby pri nemetastatickom karcinóme prostaty
MUDr. Barbora Kašperová
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Mikrobióm a protinádorová liečba
MUDr. Viktor Rosenberg, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J. A. Reimana Prešov
Rádioterapia karcinómu tela maternice – odporúčania na indikáciu liečby
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Trendy na scéne globálnej imunoonkokógie
created by © zooom.sk s.r.o.