Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Imunohistochemická expresia PD-L1 v biopticky vyšetrovanom tkanive: ako a prečo vyšetrovať?
V práci sa uvádza z pohľadu patológa dôležitý prehľad údajov o vyšetrovaní a hodnotení imunohistochemickej expresie proteínu PD-L1, ktorá sa v súčasnosti používa ako prediktívne významný biomarker na indikovanie anti-PD-1/anti-PD-L1 imunoterapie pacientov s rôznymi zhubnými nádorovými ochoreniami. Komentuje sa prehľad certifikovaných diagnostických imunohistochemických esejí a pre ich vyšetrenie požadovaných platforiem imunostainera, ako aj otázky možnej aplikácie iných tzv. laboratórne vyvinutých testov. Vysvetľuje sa hodnotenie expresie na nádorových verzus imunitných bunkách, hodnotenie pomocou tkanivového proporčného skóre, ako aj novými skórovacími systémami vyvinutými pre testy s esejou obsahujúcou protilátku 22C3 – tzv. kombinované pozitívne skóre a melanómové skóre. Súčasne autor v súlade s medzinárodne akceptovanými odporúčaniami upozorňuje na potrebu dodržania certifikovaného a validovaného postupu testovania v klinickej praxi a potrebu správnej interpretácie jeho výsledkov pre onkológa podľa príslušnej prahovej hodnoty.
Kľúčové slová: receptor PD-1, PD-L1 liganda, imunohistochemická expresia, prediktívne testovanie, tkanivové proporčné skóre, kombinované pozitívne skóre, melanómové skóre

Immunohistochemical expression of PD-L1 in biopsy specimen: how and why to examine?
The article describes, from the pathologist´s point of view, a summary of the data on examination and evaluation of the immunohistochemical expression of PD-L1 protein, which recently became to be used as an accepted predictive biomarker for the anti-PD-1/anti-PD-L1 immunotherapy of patients with different malignancies. Further follows an overview of the CE-IVD diagnostic imunohistochemical assays and the immunostainers required for the tests, as well as comment on limits of the application of other laboratory developed assays. The author explains the significance of the PD-L1 expression on tumor versus immune cells, the evaluation of the expression using tissue proportion score, as well as new scoring systems developed recently for assays with 22C3 – the combined positive and melanoma score. Finally, the article in agreement with the internationally accepted regulations comments the appropriateness of the certified methods of the PD-L1 testing for the real clinical practice and the correct interpretation of the results for the oncologist respecting the individual cut-off positivity values.
Key words: PD-1 receptor, PD-L1 ligand, immunohistochemical expression, predictive tests, tissue proportion score, combined positive score, melanoma score
Doc. RNDr. Zora Lasabová, CSc.
Ústav molekulovej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Divízia onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica Martin, Univerzita Komenského v Bratislave
Od molekulovej biológie k sekvenovaniu novej generácie – indikácia cielenej protinádorovej terapie podmienená genomikou
RNDr. Zuzana Šestáková, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
MUDr. Filip Chovanec
Klinika detskej hematológie a onkológie, Národný ústav detských chorôb, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Rakovina a genetika: (ne)priatelia?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Terézia Lauková
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Nadežda Bystrická
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Idiopatická granulomatózna mastitída
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Mgr. Erika Lakiová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Bc. Alexandra Márová
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
MUDr. Maroš Kunderlík
Interná onkologická klinika OÚSA a I. onkologická klinika LF UK OÚSA, Bratislava
Zabezpečenie žilových vstupov u onkologických pacientov – nové možnosti žilových vstupov
MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v systémovej liečbe karcinómu ovária
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Princípy hormonálnej liečby a chemoterapie v liečbe metastatického HR+, HER2- karcinómu prsníka
RNDr. Daniela Světlovská, PhD.
Oddelenie klinických štúdií, NOÚ, Bratislava, II. onkologická klinika LF UK, Bratislava
MUDr. Ľuboš Žitňan
Endoskopické poliklinické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Oddelenie gastroenterológie OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK, Bratislava, Klinika klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Chronický zápal a karcinóm žalúdka: Helicobacter pylori
MUDr. Ivan Dekánek
Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úloha hormonálnej liečby pri nemetastatickom karcinóme prostaty
MUDr. Barbora Kašperová
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Mikrobióm a protinádorová liečba
MUDr. Viktor Rosenberg, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J. A. Reimana Prešov
Rádioterapia karcinómu tela maternice – odporúčania na indikáciu liečby
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Trendy na scéne globálnej imunoonkokógie
created by © zooom.sk s.r.o.