Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Kristína Klučková
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Mechanizmy imunitného systému v boji proti nádorom a príčiny ich zlyhania
MUDr. Robert Godál
Národný onkologický ústav, Bratislava
Pokrok v imunoterapii malígneho melanómu a karcinómu pľúc inhibítormi imunitných kontrolných bodov
MUDr. Jaroslava Lešková
Klinika onkológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSP TU, Trnava
Nežiaduce účinky imunoterapie a ich manažment
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA
NZZ Oddelenie rádiológie, Košice
MUDr. Ivana Haková, MHA, MPH, MBA
NZZ Oddelenie rádiológie, Košice
Chyby a omyly v diagnostike CT zobrazovacími metódami pri malígnych nádoroch pľúc a mediastína
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Silvia Jurišová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nové perspektívy v liečbe pokročilého a metastatického HR+ HER2- karcinómu prsníka
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
Použitie rastových faktorov myelopoézy v profylaxii febrilnej neutropénie
MUDr. Juliana Holasová
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Lekárska fakulta SZU, Bratislava
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
RNDr. Soňa Ölvecká
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Mgr. Mariana Jacková
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Kritériá minimálnej reziduálnej choroby pri chronickej lymfocytovej leukémii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Pavol Lukačko
Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Brachyterapia karcinómu prostaty – správa z kongresu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Marian Streško, PhD.
Onkologická klinika, FN Trnava
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Richard Hrubý, PhD.
Ambulancia klinickej onkológie, ONKOMED ZA, s. r. o., Žilina, Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota
MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, Fakultná nemocnica Nitra
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Prehľad siete onkologických pracovísk na Slovensku – stav k 31. marcu 2018
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Dlhodobá bezpečnosť a prežívanie pri gefitinibe u vybraných pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc: výsledky z US IRESSA programu klinickej dostupnosti
SPEKTRUM
MUDr. Juraj Marcinek, PhD.
Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby v SR, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine a Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby v SR, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine a Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine
Bioptická diagnostika myeloproliferatívnych neoplázií
Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) sú nádorové ochorenia krvotvorby vyznačujúce sa postupným rozvojom z iniciálnych štádií, cez obdobia s plne rozvinutou klinickou manifestáciou až do terminálnych fáz myelofibrózy, resp. blastovej transformácie. Transformácia MPN je sprevádzaná postupnou zmenou klinickej a laboratórnej manifestácie ochorení, ako aj morfológie kostnej drene (KD). Jednotlivé typy MPN sú za posledných 15 rokov definované medzinárodne akceptovanou a univerzálne aplikovateľnou klasifikáciou Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) s komplexným diagnostickým prístupom založeným na korelácii klinických a laboratórnych údajov s morfológiou nádorových buniek a výsledkami molekulárno-genetických analýz. Pre potvrdenie chronickej myeloidnej leukémie je kľúčová identifikácia B C R-A B L1 fúzneho génu. Skupina B C R-A B L1 negatívnych MPN je definovaná kombináciou tzv. „veľkých“ a „malých“ diagnostických kritérií, pričom najnovšia verzia SZO klasifikácie MPN zdôrazňuje úlohu bioptického vyšetrenia KD a taktiež dopĺňa recentne identifikované, pre MPN špecifické genetické abnormality (najmä mutácie kalretikulínového génu). To umožňuje nielen spoľahlivejšiu diferenciálnu diagnostiku skorých štádií MPN (odlíšenie esenciálnej trombocytémie od prefibrotickej primárnej myelofibrózy, resp. „prepolycytemického štádia“ pravej polycytémie) s podobnou klinickou manifestáciou, ale aj spoľahlivejšie odlíšenie MPN od reaktívnych, nenádorových zmien hemopoézy. Morfológia KD však môže byť ovplyvnená veľkým množstvom rôznych vonkajších aj vnútorných patologických faktorov (najmä cytoredukčná terapia MPN, pridružené ochorenia a ich liečba), čo musí patológ pri bioptickom vyšetrení KD zohľadniť. Preto znalosť relevantných klinických informácií a základných laboratórnych údajov vrátane výsledkov molekulárno-genetických analýz je nevyhnutná pre spoľahlivú bioptickú diagnostiku MPN.
Kľúčové slová: myeloproliferatívne neoplázie, diagnostické kritériá, biopsia kostnej drene

Biopsy diagnosis of myeloproliferative neoplasms
Myeloproliferative neoplasms (MPN) are neoplastic diseases of haemopoiesis characterised by progressive development from initial phase to full blown stage up to final terminal phase with myelofibrosis or blastic transformation. Development of MPN is accompanied by subsequent changes in clinical and laboratory manifestation, as well as bone marrow (BM) morphology. In the last 15 years MPN categories are defined by universally accepted and widely used World Health Organisation (WHO) classification with complex diagnostic approach based on correlation of clinical and laboratory dates with morphology of neoplastic cells and results of molecular and genetic analyses. For the diagnosis of chronic myelogenous leukaemia the proof od B C R-A B L1 fusion gene remains crucial. The group of B C R-A B L1-negative MPN is defined by combination of „major“ and „minor“ WHO diagnostic criteria, stressing the importance of BM biopsy and recently identified MPN specific genetic abnormalities (predominantly the calreticuline gene mutations). This improves the diferencial diagnostic reliability, mainly in early MPN stages (essential throbocytemia, „prefibrotic“ primary myelofibrosis and „prepolycythemic“ polycythemia vera) showing similar clinical manifestions, as well as the possibility to separate MPN from non-neoplastic (reactive) changes of haemopoiesis. BM morphology can be affected by numerous external and internal pathologic impacts (especially MPN cytoreductive therapy, associated diseases and their treatment), what has to be respected by pathologist´s BM biopsy evaluation. The knowledge of relevant clinical informations and basic laboratory dates, including results of molecular and genetic investigations is essential for reliable BM biopsy assessment of MPN patients.
Key words: myeloproliferative neoplasms, diagnostic criteria, bone marrow biopsy
created by © zooom.sk s.r.o.