Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Kristína Klučková
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Mechanizmy imunitného systému v boji proti nádorom a príčiny ich zlyhania
MUDr. Robert Godál
Národný onkologický ústav, Bratislava
Pokrok v imunoterapii malígneho melanómu a karcinómu pľúc inhibítormi imunitných kontrolných bodov
V poslednom desaťročí nastal prelom v terapeutickom využití imunitného systému pacienta v liečbe solídnych tumorov. Terapeutickými protilátkami proti CTLA4 a PD1 receptorom, ktoré blokujú prenos imunosupresívneho signálu na cytotoxické T lymfocyty, boli dosiahnuté klinicky významné remisie a stabilizácie viacerých typov pokročilých nádorových ochorení. Tieto remisie a stabilizácie ochorenia majú reálnu klinickú hodnotu pre pacienta, keďže bývajú dlhodobé. Dokonca sa predpokladá kuratívny potenciál týchto remisií. Na rozdiel od paliatívnej chemoterapie, ktorá často dosahuje sporný klinický benefit krátkodobého predĺženia prežívania za cenu závažných nežiaducich účinkov, ich výskyt pri CTLA4 a PD1 blokátoroch je podstatne nižší. V roku 2011 kontrolný úrad liečiv Spojených štátov FDA schválil používanie terapeutickej protilátky ipilimumab, ktorá blokuje CTLA4 receptor, v liečbe metastatického malígneho melanómu. V roku 2014 to boli terapeutické protilátky proti PD1 receptoru pembrolizumab a nivolumab v metastatickom melanóme. Následne bola terapeutická účinnosť protilátok blokujúcich PD1 signálnu dráhu dokázaná aj pri iných pokročilých nádorových ochoreniach, ako sú nemalobunkový karcinóm pľúc, karcinóm obličky, karcinóm močového mechúra, Hodgkinov lymfóm, epidermoidný karcinóm hlavy a krku a MSI pozitívny kolorektálny karcinóm a ďalšie nádory.
Kľúčové slová: malígny melanóm, karcinóm pľúc, CTLA4 a PD1 receptory

Progress in immunotherapy of malignant melanoma and lung carcinoma by immune checkpoint inhibitors
There has been a breakthrough in the therapeutic use of a patient‘s own immune system in the treatment of solid tumors in the past decade. CTLA4 and PD1 receptors blocking therapeutic antibodies that are blocking the transmission of immunosuppressive signal to cytotoxic T lymphocytes achieved clinically meaningful remissions and stabilization of several types of advanced cancer. These remissions and disease stabilization have a real clinical value for the patient, as they are long-lasting. Even the curative potential of these remissions is anticipated. Unlike palliative chemotherapy, which often achieves the clinically controversial benefit of short-term survival at the cost of serious adverse events, the incidence of serious adverse events associated with this immunotherapy is substantially lower. In 2011, the US Food and Drug Administration (FDA) approved the use of the therapeutic antibody ipilimumab that blocks the CTLA4 receptor in the treatment of metastatic malignant melanoma. In 2014, the therapeutic antibodies against the PD1 receptor pembrolizumab and nivolumab were approved in the treatment of metastatic melanoma. Subsequently, the therapeutic efficacy of antibodies blocking PD1 signaling pathway was also demonstrated in other advanced cancers such as non-small cell lung cancer, renal cancer, bladder cancer, Hodgkin‘s lymphoma, epidermoid head and neck cancer and MSI positive colorectal carcinoma.
Key words: malignant melanoma, lung cancer, CTLA4 a PD1 receptors
MUDr. Jaroslava Lešková
Klinika onkológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSP TU, Trnava
Nežiaduce účinky imunoterapie a ich manažment
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA
NZZ Oddelenie rádiológie, Košice
MUDr. Ivana Haková, MHA, MPH, MBA
NZZ Oddelenie rádiológie, Košice
Chyby a omyly v diagnostike CT zobrazovacími metódami pri malígnych nádoroch pľúc a mediastína
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Silvia Jurišová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nové perspektívy v liečbe pokročilého a metastatického HR+ HER2- karcinómu prsníka
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
Použitie rastových faktorov myelopoézy v profylaxii febrilnej neutropénie
MUDr. Juliana Holasová
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Lekárska fakulta SZU, Bratislava
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
RNDr. Soňa Ölvecká
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Mgr. Mariana Jacková
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Kritériá minimálnej reziduálnej choroby pri chronickej lymfocytovej leukémii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Pavol Lukačko
Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Brachyterapia karcinómu prostaty – správa z kongresu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Marian Streško, PhD.
Onkologická klinika, FN Trnava
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Richard Hrubý, PhD.
Ambulancia klinickej onkológie, ONKOMED ZA, s. r. o., Žilina, Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota
MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, Fakultná nemocnica Nitra
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Prehľad siete onkologických pracovísk na Slovensku – stav k 31. marcu 2018
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Dlhodobá bezpečnosť a prežívanie pri gefitinibe u vybraných pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc: výsledky z US IRESSA programu klinickej dostupnosti
SPEKTRUM
MUDr. Juraj Marcinek, PhD.
Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby v SR, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine a Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby v SR, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine a Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine
Bioptická diagnostika myeloproliferatívnych neoplázií
created by © zooom.sk s.r.o.