Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Kristína Klučková
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Mechanizmy imunitného systému v boji proti nádorom a príčiny ich zlyhania
Jednou z hlavných funkcií imunitného systému je zabezpečovanie dohľadu nad nežiaducimi zmenami v organizme, o. i. aj nad vznikom malígnych buniek. Dôležitú úlohu pri tom majú bunky imunitného systému, najmä aktivované M1-makrofágy, NK-bunky a cytotoxické T-lymfocyty, v menšej miere aj protilátky. Napriek tomu nádorové bunky v niektorých prípadoch svojmu zániku uniknú. Modulujú totiž svoje nádorové mikroprostredie – lákajú bunky s imunosupresívnou aktivitou, ako sú regulačné T-lymfocyty (Treg), M2-typ makrofágov, MDSC; navyše aj samy produkujú látky s imunosupresívnou aktivitou, exprimujú určité kontrolné body aktivácie a ďalšie mechanizmy. Problémom v boji proti nádorom je ich schopnosť metastázovať. Metastatický proces nie je náhodný, riadi sa určitými zákonitosťami známymi pod skratkou EMT. Ide o uvoľnenie malígnej bunky z ložiska, získanie vretenovitého tvaru a vyššej mobility, schopnosti prenikať tkanivom a dostať sa do cirkulácie. Túto napokon opúšťajú na základe interakcie medzi adhezívnymi molekulami v membránach nádorových buniek a adhezívnymi molekulami na endotelových bunkách orgánu, v ktorom sa usídlia. Metastatický proces sa môže diať aj prostredníctvom exozómov.
Kľúčové slová: adhezívne molekuly, CLTA-4, E-kadherín, EMT, MDSC, NK-bunky, PD-1, T-lymfocyty

Mechanisms of the immune system in fighting tumours and the causes of their failure
One of the principal biological function of the immune system is a surveillance over our integrity endangered by malignant process. The immune system is endowed by a spectrum of various effector mechanisms, which provide various cells of the immune system, especially activated M1 macrophages, NK cells and cytotoxic T cells, and, in less extent, also antibodies. Nonetheless, in some cases, tumour cells can escape of their demise. They modify their microenvironment, they recruit cells with immunosuppressive activities like MDSC (myeloid derived suppressor cells), regulatory T cells, M2 type of macrophages and they themselves produce immunosuppressive substances, express of immune-checkpoints for T cell activation, and others. The greatest problem on fighting tumours is ability of tumour cells to metastasize. Metastatic process is not an accidental process; contrariwise, it is regulated by mechanisms known as epithelial to mesenchymal transition. It comprises release of a malignant cell from neighbouring cells, transition from its epithelial to mesenchymal shape, receiving increased mobility and ability to penetrate through a tissue and entering the circulation. The principle role in this transmigration play interactions between adhesive molecule in membranes of tumour cells and those present in membranes on endothelial cells of the organ they wish to settle in. Metastatic process can be mediated by exosemes too.
Key words: adhesive molecules, CLTA-4, E-cadherin, EMT, MDSC, NK cells, PD-1, T cells
MUDr. Robert Godál
Národný onkologický ústav, Bratislava
Pokrok v imunoterapii malígneho melanómu a karcinómu pľúc inhibítormi imunitných kontrolných bodov
MUDr. Jaroslava Lešková
Klinika onkológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSP TU, Trnava
Nežiaduce účinky imunoterapie a ich manažment
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA
NZZ Oddelenie rádiológie, Košice
MUDr. Ivana Haková, MHA, MPH, MBA
NZZ Oddelenie rádiológie, Košice
Chyby a omyly v diagnostike CT zobrazovacími metódami pri malígnych nádoroch pľúc a mediastína
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Silvia Jurišová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nové perspektívy v liečbe pokročilého a metastatického HR+ HER2- karcinómu prsníka
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin
Použitie rastových faktorov myelopoézy v profylaxii febrilnej neutropénie
MUDr. Juliana Holasová
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Lekárska fakulta SZU, Bratislava
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
RNDr. Soňa Ölvecká
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Mgr. Mariana Jacková
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Kritériá minimálnej reziduálnej choroby pri chronickej lymfocytovej leukémii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Pavol Lukačko
Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Brachyterapia karcinómu prostaty – správa z kongresu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Marian Streško, PhD.
Onkologická klinika, FN Trnava
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Richard Hrubý, PhD.
Ambulancia klinickej onkológie, ONKOMED ZA, s. r. o., Žilina, Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota
MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, Fakultná nemocnica Nitra
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Prehľad siete onkologických pracovísk na Slovensku – stav k 31. marcu 2018
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Dlhodobá bezpečnosť a prežívanie pri gefitinibe u vybraných pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc: výsledky z US IRESSA programu klinickej dostupnosti
SPEKTRUM
MUDr. Juraj Marcinek, PhD.
Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby v SR, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine a Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby v SR, Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine a Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine
Bioptická diagnostika myeloproliferatívnych neoplázií
created by © zooom.sk s.r.o.