Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Michal Mego, DrSC.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jana Obertová, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Iniciálna liečba metastatického karcinómu obličky
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika, LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
Vladimíra Baranová
Nivolumab v liečbe karcinómu obličky
MUDr. Dagmar Sudeková
Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, FN Žilina
Systémová liečba metastatického karcinómu obličky po zlyhaní prvej línie liečby
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Prístup k liečbe metastatického karcinómu žalúdka
MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Diana Horváthová
Neurologické oddelenie, Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o
MUDr. Peter Zimmerman
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Kinga Dedinská
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH
Oddelenie klinickej imunológie, OLM UNLP Košice
prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.
Klinika všeobecného lekárstva LF UPJŠ a 1. súkromnej nemocnice Šaca, a. s., Košice
Periférna neuropatia u pacientov s mnohopočetným myelómom
Periférna neuropatia je poškodenie periférneho nervového systému. U pacientov s mnohopočetným myelómom a ostatnými formami monoklonálnej gamapatie dochádza k poškodeniu periférnych nervov nielen pri jeho liečbe, ale periférna neuropatia je často prítomná už ako jeden z klinických príznakov mnohopočetného myelómu. Vstupné zhodnotenie neurologického statusu pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom a monoklonálnou gamapatiou je preto dôležité pre odhalenie pre-existujúcej neuropatie, pričom k jej odhaleniu pomáhajú jednoduché dotazníky nasledované neurologickým objektívnym vyšetrením. Terapia s minimálnymi vedľajšími účinkami na periférny nervový systém umožníkontinuálnu liečbu pacienta s pre-existujúcou periférnou neuropatiou bez nutnosti redukcie alebo predčasného ukončenia, dobre liečiteľného ochorenia a zabráni progresii poškodenia periférneho nervového systému.
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, pre-existujúca polyneuropatia, dotazníky, myelómová liečba

Peripheral neuropathy in patients with multiple myeloma
Peripheral neuropathy is damage of the peripheral nervous system. In patients with multiple myeloma and other forms of monoclonal gammopathy, peripheral nerve damage occurs in its treatment, as well as one of the clinical symptoms of multiple myeloma. The evaluation of the neurological status of newly diagnosed multiple myeloma and MGUS patients is therefore important for the consideration of preexisting neuropathy. Simple questionnaires and neurological examination are sufficient to reveal peripheral neuropathy. Therapy with minimal side effects on the peripheral nervous system will allow continuous treatment of patients with preexisting peripheral neuropathy without the reduction or premature termination of the treatment and to prevent progression of peripheral nervous system damage.
Key words: multiple myeloma, pre-existing polyneuropathy, questionnaires, myeloma treatment
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Metronomická chemoterapia pri karcinóme prsníka
MUDr. Filip Kohútek, PhD.
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín
MUDr. Tomáš Sedláček
MEDICYT, s. r. o., pracovisko Trenčín, Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín
Nádory pankreasu a žlčových ciest
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Niektoré nové poznatky zo sympózia ASCO GI San Francisco 2018
MUDr. Jana Jankurová
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Správa z XXI. košických chemoterapeutických dní
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ján Lakota, CSc.
Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Oddelenie prípravy kmeňových buniek, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
I. onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
„Terapeutické“ mezenchýmové kmeňové bunky v liečbe onkologických pacientov – pravda alebo omyl?
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v onkológii
Slovenská onkologická spoločnosť a Slovenská chemoterapeutickáspoločnosť - správa zo schôdze spoločného zasadnutia členov Výborov Slovenskej onkologickej spoločnosti a Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2018: výročná správa Americkej onkologickej spoločnosti o pokroku proti nádorovým ochoreniam
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Renata Lukačková
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
RNDr. Imrich Hikkel, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Mgr. Michaela Zrubcová
Oddelenie klinickej genetiky, Medirex, a. s., Bratislava
FLT 3 mutácie u pacienta s AML: incidencia, možnosti diagnostiky a vplyv na manažment liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO, s. r. o, Košice
Ph-negatívne myeloproliferatívne neoplázie – úvodné slovo
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Vanda Mikudová
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Silvia Cingelová, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava, Oddelenie onkohematológie I, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Rozhodovanie o liečbe u starších pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou – kazuistiky
ON-LINE PRÍLOHA
Suplement - Stratégia liečby malígnych lymfómov
created by © zooom.sk s.r.o.