Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Michal Kalman, PhD.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Komenského Univerzity a Univerzitnej nemocnice v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Komenského Univerzity a Univerzitnej nemocnice v Martine
Bioptická klasifikácia neuroendokrinných nádorov gastroenteropankreatického systému a jej význam pre klinickú prax
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava, Département de médecine nucléaire, Hôpital Tenon AP-HP & Université Pierre et Marie Curie, Paríž
MUDr. Lucia Noskovičová
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
Indikácie PET/CT s jednotlivými rádiofarmakami podľa typu neuroendokrinnej neoplázie
MUDr. Milan Krošlák
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Liečba pľúcnych neuroendokrinných nádorov
MUDR. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Systémová terapia gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov
MUDr. Michal Koreň, PhD.
I. interná klinika LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava
Inzulinóm – diagnostika a manažment
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Marek Lafférs
Onkologická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Jozef Breznický
Ortopedická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Ján Šulgan
Urologická klinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM Martin
PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM Martin
Primárna liečba metastatického karcinómu prostaty
MUDr. Michaela Sojáková
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
PARP inhibítory v liečbe karcinómu ovárií
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa z bratislavských onkologických dní, LIV. ročník, 28. – 29. september, 2017
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ján Lakota, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky
Publikujeme v zahraničí
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Manažment MSI-H kolorektálneho karcinómu – skoré a pokročilé štádium
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Štúdia fázy III ipilimumabu kombinovaného s paklitaxelom a karboplatinou pri pokročilom skvamóznom nemalobunkovom karcinóme pľúc
SPEKTRUM
MUDr. Juraj Ďuraš
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
MUDr. Michal Kaščák
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Lymfomy z B-buněk marginální zóny
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Miriam Drahokoupilová
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Vladimír Václav
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Použitie biologickej liečby pri metastatickom kolorektálnom karcinóme vo vzťahu k primárnej lokalizácii tumoru
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Efektívna liečba pľúcneho adenokarcinómu cielenými liekmi – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.