Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDR. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
Katedra otorynolaringológie LF SZU, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
RNDr. Eva Weismanová, CSc.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. František Kurinec, PhD.
Otorinolaryngologická klinika, FNsP Nové Zámky
RNDr. Peter Weismann, PhD.
Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
HPV pozitívny orofaryngický skvamocelulárny karcinóm: vplyv molekulového podpisu na prežívanie
MUDr. František Kurinec, PhD.
Otorinolaryngologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
Prognostický význam postavenia HPV a p16 u pacientov s orofaryngickým karcinómom v materiáli ORL kliniky v Nových Zámkoch
MUDr. Michal Rosoľanka
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, UNB, Bratislava
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, UNB, Bratislava
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.
Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
Karcinóm orofaryngu
MUDr. Štefan Dobrovič
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, FN Ružomberok
MUDr. Marián Sičák, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, FN Ružomberok
Neskorá alebo nesprávna diagnostika a liečba nádorov hlavy a krku – kazuistiky
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, PhD.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK, Bratislava
Kardiovaskulárne komplikácie vyvolané liečbou hematologických malignít
MUDr. Ivan Dekánek
Oddelenie klinickej onkológie F, Bratislava
Rastové faktory leukocytov v onkológii
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Rádiologická klinika, s. r. o., Trenčín
UCM Trnava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Novinky v mamodiagnostike
ODBORNÉ PODUJATIA
Dni molekulovej patológie
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad s. r. o., Poprad
Správa z Best of ASCO® Slovakia 2017
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nové možnosti v 3. a 4. línii liečby metastatického kolorektálneho karcinómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Adjuvantná terapia biliárneho karcinómu – komentár k štúdii BILCAP
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Profesionálne vyhorenie u mladých onkológov v Európe: výsledky prieskumu Výboru pre prieskum vyhorenia mladých onkológov Európskej spoločnosti pre klinickú onkológiu
SPEKTRUM
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie onkohematológie I, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Lymfóm z plášťových buniek
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Aneta Matysová
Oddelenie klinickej hematológie FNsP J. A. Reimana v Prešove
Ibrutinib v liečbe Waldenströmovej makroglobulinémie – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.