Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Biológia starnutia – stručný prehľad molekulových a bunkových mechanizmov
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Liečba nemalobunkového karcinómu pľúc u starších pacientov
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín
Nádory gastrointestinálneho traktu u seniorov
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, Bratislava
Biologická liečba u starších pacientov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MDDr. Marcel Riznič, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
PhDr. Martina Lásková, MPH
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
MUDr. Jozef Jendruch
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
Liekmi indukované osteonekrózy čeľuste a sánky
MUDr. Viktor Rosenberg, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Jána Adama Reimana Prešov, Prešov
Postavenie rádioterapie v liečbe generalizovaného karcinómu prostaty
MUDr. Andrea Antoňáková Nemčíková
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava, Oddelenie pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu, A.ö. Ladislau Batthyány-Strattmann KH Kittsee
MUDr. Eva Bednarovská
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Dlhodobé centrálne venózne katétre – možná voľba pre onkologických pacientov
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národný onkologický ústav, Bratislava
Systémová liečba pokročilých urotelových karcinómov vo svetle imunoterapie
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Zdenka Štefániková
Onkohematologická ambulancia II, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Správa z podujatia Myelómové fórum, 2017
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, Košice
Správa zo sekcie Geriatrickej onkológie pri Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pembrolizumab schválený FDA pre karcinómy s vysokou mikrosatelitovou instabilitou a deficienciou opravy chybne spárovaných báz DNA
SPEKTRUM
MUDr. Adriana Kafková
NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava
Folikulový lymfóm: súčasnosť a perspektívy v liečbe
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Firas Farkaš, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB
MUDr. Iveta Simančíková
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB
MUDr. Ladislav Sopko, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB
MUDr. Katarína Slezáková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB
Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
ORL oddelenie FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Michal Smitka
Martinské bioptické centrum, s. r. o., Banská Bystrica
MUDr. Jozef Koňarčík
Martinské bioptické centrum, s. r. o., Banská Bystrica
MUDr. Ľubomír Roháč
ORL oddelenie FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Martin Švec
ORL oddelenie FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica
Nediferencovaný pleomorfný sarkóm mäkkých tkanív krku
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie, UNLP, trieda SNP1, Košice
MUDr. Monika Hlebašková
Klinika hematológie a onkohematológie, UNLP, trieda SNP1, Košice
MCL a moderná liečba – benefit pre pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.