Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie,, LF, SZU, Bratislava
Pocta Martinovi Filkovi
HLAVNÁ TÉMA
PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Mgr. Radoslav Suchovič
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Hodnotenie zdravotníckych technológií a hodnota za peniaze v liekovej politike
Ing. Tomáš Mesároš, MBA
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
JUDr. Ing. Štefan Mesároš, PhD.
SMs CONSULTING s. r. o., Bratislava
Spotreba onkologických liekov 2012 – 2015
MVDr., Mgr. Peter Mrva, MPH
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Predpoklady kategorizačného procesu onkologických liekov na uplatnenie princípu hodnoty za peniaze z pohľadu očakávaných prínosov
RNDr. Mária Pšenková, MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Mgr. Marek Psota, PhD.
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Ing. Martin Suchanský
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Vplyv zavedenia prahovej hodnoty nákladov na QALY na zaraďovanie onkologických liekov
PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH1
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
MVDr. Peter Mrva, MPH
Odbor hodnotenia zdravotníckych technológií, Sekcia farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Horizontálne skenovanie a systém rýchleho skenovania vyvíjanej protinádorovej liečby v podmienkach Slovenska. Prvé výsledky pilotného projektu
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
PhDr. Iveta Matišáková, PHD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Mgr. Renáta Kormancová
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie FN v Trenčíne
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pacient a jeho potenciál v hodnotení prínosu onkologickej liečby v kontexte kvality života u pacientok s karcinómom prsníka
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Marián Karaba
Klinika chirurgickej onkológie SZÚ a NOÚ, Bratislava, Lekárska fakulta SZÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH
Klinika chirurgickej onkológie SZÚ a NOÚ, Bratislava
MUDr. Terézia Lauková
Rádiodiagnostické oddelenie NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZÚ a NOÚ, Bratislava, Lekárska fakulta SZÚ, Bratislava
MUDr. Dominika Rusnáková
Rádiodiagnostické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Martina Vranovská
Rádiodiagnostické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Otília Osifová
Rádiodiagnostické oddelenie NOÚ, Bratislava
Význam neoadjuvantnej liečby pacientov s včasným karcinómom prsníka z pohľadu chirurga
Neoadjuvantná chemoterapia (NAC) bola prednostne indikovaná u pacientov s inflamatórnym a lokálne pokročilým karcinómom prsníka umožňujúca operačný výkon aj pri inoperabilnom karcinóme prsníka. Neoadjuvantná chemoterapia zvyšuje podiel prsník zachovávajúcich výkonov u pacientov s operabilným ochorením, ktorí by vyžadovali mastektómiu bez negatívneho vplyvu na celkové prežívanie alebo lokoregionálnu recidívu. Pacienti s dobrou odpoveďou na chemoterapiu majú benefit z tejto liečby. Zo všetkých klinických subtypov karcinómu prsníka: ľudský epidermálny rastový faktor 2 (HER 2) pozitívny karcinóm prsníka a triple-negatívny karcinóm prsníka sú najviac chemosenzitívne, a preto sú najviac vhodné na podanie neoadjuvantnej chemoterapie. Súčasťou NAC sú aj postupy, ktoré je potrebné realizovať od stanovenia diagnózy až do času chirurgického resekčného výkonu. Medzi ne patrí presné posúdenie lokality a rozsahu primárneho tumoru prsníka a stanovenie stavu axilárnych uzlín pred NAC a po nej. Stav axilárnych lymfatických uzlín po liečbe je dôležitý prognostický faktor. Realizovanie sentinelovej biopsie lymfatických uzlín po NAC, u pacientov s klinicky negatívnou axilou v čase diagnózy je v súčasnosti akceptovaný postup. Neoadjuvantná chemoterapia môže meniť klinicky pozitívne lymfatické uzliny pred liečbou na histologicky negatívny status po NAC. Pacienti s reziduálnym ochorením v lymfatických uzlinách po NAC majú horšiu prognózu.
Kľúčové slová: karcinóm prsníka, neoadjuvantná chemoterapia, prsník zachovávajúci výkon, biopsia sentinelových uzlín

Significance of neoadjuvant treatment in patients with early breast cancer – perspective of surgeon
Neoadjuvant chemoterapy (NAC) was originally designed to be used in patients with inflammatory and locally advanced breast cancer in order to convert inoperabile into operable tumors. Neoadjuvant chemoterapy increases the rate of breast-conserving surgeries in patients with operable disease who required mastectomy with no adverse impact on overall survival or locoregional recurrence. Patients with chemoresponsive breast cancers have benefit from this treatment. Of all clinical breast cancer subtypes human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) positive breast cancer and triple-negative breast cancer are the most chemosensitive, and therefore are most amenable to neoadjuvant chemotherapy. Important steps are required from the time of diagnosis until the time of surgical resection. They include accurate assessment of the location and extend of the primary breast tumor and determination of axillary nodal status before and after NAC. The status of lymph nodes after therapy is the most important prognostic factor. Performing sentinel lymph node biopsy after NAC for patients with clinically negative axilla at the time of diagnosis is an acceptable approach. Neoadjuvant chemotherapy can convert clinically node-positive patients to pathologically node-negative status. Patients with residual tumor in lymph nodes have worse prognosis.
Key words: breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, breast conserving surgery, sentinel node biopsy
MUDr. Adela Mikuľaková
Oddelenie patológie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
MUDr. Zuzana Hríbiková
Oddelenie patológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Význam imunohistochémie a využitie protilátok TTF-1 a napsínu A v diferenciálnej diagnostike primárnych pľúcnych adenokarcinómov a pľúcnych metastáz adenokarcinómov extrapulmonálneho origa
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Metastatický kolorektálny karcinóm – výsledky liečby podľa lokalizácie primárneho tumoru
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
ASCO – Gastrointestinal cancer symposium 2017 – postrehy z kongresu
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Peter Kasan
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UN Bratislava Ružinov
Klinický význam stanovenia kontrolného bodu PD-L1 imunitnej odpovede
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Dr. Peter Kresánek, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety
Krst knižnej novinky VŠEOBECNÁ ONKOLÓGIA
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Ženy ako lekárky nie sú lepšie, sú humánnejšie? Možno
SPEKTRUM
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin
Klasifikácia a diagnostika indolentných B-bunkových neoplázií v kontexte novej SZO klasifikácie 2016
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Kristína Giertlová
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
MUDr. Matej Bendžala, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Ľudovít Danihel, ml.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Mikrocystický serózny cystadenóm pankreasu – kazuistika zriedkavého nádoru
created by © zooom.sk s.r.o.