Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Ambulancia chronickej bolesti, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, PhD.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK, Bratislava
Bolesť u bývalých onkologických pacientov
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Oddelenie chronickej bolesti, UNM a JLF UK Martin
Opioidné analgetiká v liečbe nádorovej bolesti
MUDr. Miroslav Ferenčík
Ambulancia chronickej bolesti, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Neopioidové analgetiká a adjuvanciá v liečbe nádorovej bolesti
MUDr. Tatiana Geistová
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Prelomová nádorová bolesť
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Ďurková
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, Fakultná nemocnica Nitra
Optimálna prvolíniová liečba metastatického kolorektálneho karcinómu
Doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
CUIMED, s. r. o., Urologická ambulancia, Bratislava, Urologické oddelenie Nemocnice sv. Michala, a. s., Bratislava
Včasný karcinóm prostaty: osobitosti liečby
Mgr. Anita Vaská
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Ágnes Baranyaiová
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
RNDr. Katarína Skalická, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Nové perspektívy v cytogenetike a klasifikácii pediatrickej akútnej lymfoblastovej leukémie
MUDr. Juraj Mazal
Oddelenie pneumológie a ftizeológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Michal Urda
Oddelenie pneumológie a ftizeológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
RNDr. Anna Farkašová, PhD.
Martinské bioptické centrum, Martin
Súčasný algoritmus liečby pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s EML4-ALK prestavbou
Mgr. Lucia Vasiľková
Psychologická ambulancia, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Katarína Tisovská
Psychiatrická ambulancia, Národný onkologický ústav, Bratislava
Psychoterapia a psychofarmakoterapia v onkológii
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
17. svetová konferencia o karcinóme pľúc
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Inhibítor cyklín-dependentných kináz 4 a 6 ribociklib v liečbe HR+/HER2- pokročilého karcinómu prsníka
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín
Palbociklib v liečbe pokročilého metastatického karcinómu prsníka
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Správa zo schôdze spoločného výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2017: Výročná správa o pokroku proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, LF UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LF Ostravskej univerzity, Ostrava
Indolentné B-bunkové non-Hodgkinove lymfómy – úvodné slovo
NEKROLÓG
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Spomienka na prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc.
created by © zooom.sk s.r.o.