Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatologická ambulancia, Poliklinika Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Desana Borecká
Dermatologická ambulancia, Poliklinika Národný onkologický ústav, Bratislava
Malígny melanóm – etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a manažment pacienta
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Perspektívy rádioterapie v liečbe malígneho melanómu
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Stručný prehľad farmakoterapie metastatického melanómu
MUDr. Eva Rovenská, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Ján Macúch
Oddelenie klinickej patológie a cytológie NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Sentinelová uzlina pri malígnom melanóme
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
MUDr. Katarína Macháleková, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Ing. Roman Bohovič, PhD.
Nadácia Výskum rakoviny, Bratislava
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
Biobanking – integrálna súčasť moderného biomedicínskeho výskumu
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Ako zlepšiť prvolíniovú liečbu EGFR mutačne pozitívneho NSCLC?
Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Liečba svalovinu infiltrujúcich nádorov močového mechúra
MUDr. Ján Lakota, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
Nové pokroky v imunoterapii nádorov
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Kožná toxicita EGFR inhibítorov
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ
Správa z 12. ročníka Dní mladých onkológov, Tále, 2016
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Silvia Jurišová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné postavenie vinorelbínu v komplexnej liečbe metastatického karcinómu prsníka
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 29. september 2016
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - 11 spôsobov ako lepšie komunikovať s kolegami
SPEKTRUM
MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava
Systémová amyloidóza
MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Slovenská myelómová spoločnosť
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o.
Darovanie a korupcia v zdravotníctve
Darovanie je populárny právny inštitút používaný v každodenných aktivitách, či už sú to narodeniny alebo Vianoce. V sektore zdravotníctva však podlieha striktnej regulácii. V závislosti od subjektov darovania či od okolností, za ktorých k nemu dochádza, je inštitút darovania v zdravotníctve modifikovaný a mení sa z bezproblémového a hojne využívaného spôsobu prenosu hodnôt zvyčajne nezaťaženého daňou na značne komplikovaný vzťah darcu a obdarovaného. Za istých okolností je dokonca nemožné v zdravotnom sektore uplatniť darovanie a v krajnom prípade neadekvátny postup darovania môže mať trestnoprávne konzekvencie. Riešením však nie je prehliadanie a neuplatňovanie darovania v zdravotníctve. Má totiž v našej krajine dlhú spoločenskú históriu a uplatnenie. Preto je potrebné, naopak, odtabuizovať túto tému a na základe spoločenského konsenzu nájsť spôsob, ako optimálne využiť inštitút darovania v zdravotníctve v prospech všetkých zúčastnených.
Kľúčové slová: darovanie, korupcia, zdravotníctvo

Donation and bribery in the health sector
Donation is a popular legal institution. Nowadays there would be no real birthdays or Christmas celebrations without that. However, it is strongly regulated within health sector. Different persons as donors and individual circumstances of the donation modify this otherwise comfortable and enjoyable way of untaxed transfer of value to another person. Regulation within health sector makes it complicated, often completely impossible, sometimes maybe also taxable, and in extreme cases inadequate donation in health sector could be the subject of criminal proceedings. The solution is not to pretend non-existence of donation in health sector. It should be untabooed, and this long-term social phenomenon should be brought to light. Within legal boundaries we have to reach consensus on the optimal application for the benefit of stakeholders.
Key words: donation, bribery, health sector
created by © zooom.sk s.r.o.