Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatologická ambulancia, Poliklinika Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Desana Borecká
Dermatologická ambulancia, Poliklinika Národný onkologický ústav, Bratislava
Malígny melanóm – etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a manažment pacienta
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Perspektívy rádioterapie v liečbe malígneho melanómu
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Stručný prehľad farmakoterapie metastatického melanómu
MUDr. Eva Rovenská, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Ján Macúch
Oddelenie klinickej patológie a cytológie NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Sentinelová uzlina pri malígnom melanóme
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
MUDr. Katarína Macháleková, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Ing. Roman Bohovič, PhD.
Nadácia Výskum rakoviny, Bratislava
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
Biobanking – integrálna súčasť moderného biomedicínskeho výskumu
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Ako zlepšiť prvolíniovú liečbu EGFR mutačne pozitívneho NSCLC?
Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Liečba svalovinu infiltrujúcich nádorov močového mechúra
MUDr. Ján Lakota, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
Nové pokroky v imunoterapii nádorov
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Kožná toxicita EGFR inhibítorov
Cielené terapie s inhibítormi epidermálneho rastového faktora prinášajú pre onkologického pacienta presnejšie liečebné modality, ale nie sú bez vedľajších nežiaducich reakcií. Kožné vedľajšie prejavy patria medzi najčastejšie, významne vplývajú na kvalitu života i na ekonomiku zdravotnej starostlivosti. Dermatovenerológovia môžu poskytovať zásadný vklad v manažmente kožných toxicít u pacientov s cielenými onkologickými terapiami.
Kľúčové slová: cielená liečba s EGFRI, kožné toxicity, manažment

Skin toxicity of EGFR inhibitors
Targeted therapies with epidermal growth factor inhibitors offer more precise treatment options for oncological patient,however,they are not free of adverse effects. Cutaneous adverse effects are among the most frequently encountered and signifiantly impact both , quality of life and health care economics. Dermatovenerologists can provide key input in the management of skin toxicities in patients with targeted cancer therapies.
Key words: targeted therapy with EGFRI, skin toxicities, management
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ
Správa z 12. ročníka Dní mladých onkológov, Tále, 2016
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Silvia Jurišová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné postavenie vinorelbínu v komplexnej liečbe metastatického karcinómu prsníka
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 29. september 2016
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - 11 spôsobov ako lepšie komunikovať s kolegami
SPEKTRUM
MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava
Systémová amyloidóza
MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Slovenská myelómová spoločnosť
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o.
Darovanie a korupcia v zdravotníctve
created by © zooom.sk s.r.o.