Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatologická ambulancia, Poliklinika Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Desana Borecká
Dermatologická ambulancia, Poliklinika Národný onkologický ústav, Bratislava
Malígny melanóm – etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a manažment pacienta
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Perspektívy rádioterapie v liečbe malígneho melanómu
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Stručný prehľad farmakoterapie metastatického melanómu
MUDr. Eva Rovenská, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Ján Macúch
Oddelenie klinickej patológie a cytológie NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Sentinelová uzlina pri malígnom melanóme
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
MUDr. Katarína Macháleková, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Ing. Roman Bohovič, PhD.
Nadácia Výskum rakoviny, Bratislava
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
Biobanking – integrálna súčasť moderného biomedicínskeho výskumu
Biobanky predstavujú sofistikovaný, vysokoorganizovaný systém programovaného a dlhodobého uskladnenia biologického materiálu s relevantnými sprievodnými klinicko-patologickými, epidemiologickými a biomolekulovými informáciami. Tieto zariadenia sú kľúčovým zdrojom pre genomicky, proteomicky a metabolomicky zameraný výskum, čím sa stali inštitúciami na získavanie informácií o biomarkeroch ochorení a viedli k rozvoju personalizovanej medicíny. Autori podávajú prehľad problematiky štandardizovaného fungovania biobánk, pri ktorom sú dôležité procesy zabezpečenia etických a legislatívnych aspektov, harmonizácie, dodržiavania kvality a financovania. Autori poukazujú aj na nevyhnutnosť vytvorenia a rozvoja biobankingu na Slovensku a zapojenia sa do medzinárodnej infraštruktúry biobánk v paneurópskom konzorciu BBMRI-ERIC. Napriek tomu, že dnes sú biobanky nevyhnutným nástrojom pre výskum, v budúcnosti budú požiadavkou medicínskej praxe, a preto by sme mali byť na to pripravení.
Kľúčové slová: tkanivo, nádor, biobanka, biomedicínsky výskum, personalizovaná liečba

Biobanking – an intergal part of modern biomedical research
Biobanking represents a sophisticated, highly organized system of programmed and long-term storage of biological material with relevant supporting clinical-pathological, epidemiological and bio-molecular information. These devices are a key resource for genomic, proteomic and metabolomic oriented research; therefore they became an institution able to obtain information about biomarkers of diseases and led to the development of personalized medicine. The authors present the overview of standardized biobanking function, with emphasis on the ethical and legal aspects, harmonization, quality performance and financing. The authors also point out the need for the creation and development of biobanking in Slovakia and participation in international biobanking infrastructure inside the panEuropean group BBMRI-ERIC. Nowadays, the biobanking is the essential tool for research, but in the future it may become a requirement for medical practice, so that we should have been ready for it.
Key words: tissue, tumour, biobanking, biomedical research, personalized medicine
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Ako zlepšiť prvolíniovú liečbu EGFR mutačne pozitívneho NSCLC?
Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Liečba svalovinu infiltrujúcich nádorov močového mechúra
MUDr. Ján Lakota, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
Nové pokroky v imunoterapii nádorov
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Kožná toxicita EGFR inhibítorov
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ
Správa z 12. ročníka Dní mladých onkológov, Tále, 2016
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Miroslava Malejčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Silvia Jurišová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné postavenie vinorelbínu v komplexnej liečbe metastatického karcinómu prsníka
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 29. september 2016
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - 11 spôsobov ako lepšie komunikovať s kolegami
SPEKTRUM
MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava
Systémová amyloidóza
MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Slovenská myelómová spoločnosť
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o.
Darovanie a korupcia v zdravotníctve
created by © zooom.sk s.r.o.