Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Imunoterapia karcinómu pľúc
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné možnosti imunoterapie v liečbe malígneho melanómu
MUDr. Michal Chovanec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Imunoterapia pri karcinóme obličky
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Peter Tisovský, PhD.
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Juraj Horváth, PhD.
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Karol Novorolský
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Operačná liečba spinálnych metastáz
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Súčasné možnosti liečby polyrezistentných nozokomiálnych infekcií
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, Brno
Gastrointestinální nádory u dětí a adolescentů – rozdíly od GI onkologie dospělých
MUDr. Pavol Lukačko
Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Mgr. Jozef Grežďo, PhD.
Oddelenie klinickej rádiofyziky, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
MUDr. Branislav Obšitník, PhD.
Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Nové trendy v brachyterapii prostaty
Brachyterapia (BT) prostaty umožňuje dodať ablatívnu dávku žiarenia na nádor s výhodou prudkého poklesu dávky, a tým ochrany okolitých štruktúr. Moderná externá rádioterapia (EXRT) využívajúca inverzné plánovanie, moduláciu intenzity a navádzanie obrazom umožňuje dodať do prostaty taktiež vysokú dávku žiarenia, ale pri výrazne vyššej integrálnej dávke. Dlhodobé údaje poukazujú, že brachyterapia dokáže pri lokalizovanom karcinóme prostaty zabezpečiť vyššiu mieru lokálnej kontroly, lepšie prežívanie bez choroby (DFS) a nízky výskyt neskorej toxicity. Permanentná implantácia (vLDR BT) navádzaná transrektálnym ultrazvukom je už mnoho rokov ustálená liečebná metóda. Využitím informácie z nových diagnostických metód v procese plánovania dokážeme výrazne navýšiť dávku v miestach rádiologických znakov malignity, a tým prispieť k výraznej eskalácii dávky do tumoru, rešpektujúc dávkové obmedzenia na kritické orgány. Etablovanie HDR brachyterapie v liečbe karcinómu prostaty je logickým vyústením technologického rozvoja súčasnosti. Jej použitie je dnes odporúčaniami odborných spoločností uznané len ako boost po externej rádioterapii pri strednom a vysokom riziku a záchrannej liečbe. Jednoznačné odporúčania odborných spoločností dosiaľ neexistujú, ale napriek heterogenite režimov frakcionácie sú údaje z literatúry sľubné.
Kľúčové slová: karcinóm prostaty, brachyterapia prostaty, HDR brachyterapia

Contemporary trends in prostate brachytherapy
Prostate brachytherapy enables delivery of an ablative dose of radiation to the cancer with advantage of rapid fall-off in dose and sparing of neighbouring organs. Modern external beam radiotherapy using inverse planning, intensity modulation and image guidance enables to moderate dose escalation, but with much higher integral dose. Mature data show, that brachytherapy results in consistently high local control rates, high disease-free survival and low risk of long-term morbidity. Ultrasound-guided permanent implantation (vLDR brachytherapy) is mature procedure many years. With use of information from new diagnostic methods during brachytherapy planning we are able to escalate radiation dose within the prostate gland (voxels suspicious from malignancy) respecting normal tissue dose constrains. Establishment of HDR brachytherapy in the field of prostate cancer is logical thanks to technological development. Use of HDR brachytherapy is supported by the guidelines only as a boost after external beam radiotherapy in intermediate and high risk prostate cancer or as salvage therapy. Even no particular dose fractionation schedule could be recommended by guidelines, all data are reporting favourable outcomes despite of the heterogeneity in dose prescription in the literature.
Key words: prostate cancer, prostate brachytherapy, HDR brachytherapy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Správa z Best of ASCO® Slovakia 2016
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Správa z IX. bardejovských onkologických dní
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o., Ambulancia bolesti, Prešov
Tapentadol v liečbe nádorovej bolesti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa o činnosti sekcie Geriatrickej onkológie (GO) SOS
Doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa zo schôdze výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Obmedzenia meraní výsledkov hlásených pacientom v onkológii
PARAGRAF
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ
Znalci pre odvetvie klinická onkológia
created by © zooom.sk s.r.o.