Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Veronika Ballová
Hematológia/Onkológia Kantonsspital Baden
Lymfómy v tehotenstve
MUDr. Olga Szegheőová
Onkologická ambulancia, FN Nové Zámky
Systémová liečba karcinómu prsníka v tehotenstve
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Michaela Sojáková
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Neskorá toxicita u pacientov s germinatívnymi testikulárnymi nádormi
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Filip Kohútek
Onkologické oddelenie, FN Trenčín, Trenčín
MUDr. Peter Kohútek
Urologické oddelenie FN Trenčín, Trenčín
MUDr. Tomáš Sedláček
Medicyt, s. r. o., pracovisko Trenčín, Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie, FN Trenčín, Trenčín
Systémová liečba – neoadjuvancia, adjuvancia, paliatívna chemoterapia pri karcinóme močového mechúra
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia bolesti, Prešov
Prelomová bolesť – klasifikácia, diagnostika, liečba
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, VOÚ, a. s., Košice
Správa o 3. konferencii Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Miesto bosutinibu v terapii chronickej myelocytovej leukémie
Klinické výsledky u pacientov s Philadelphia chromozóm (Ph) pozitívnou CML na prvolíniovej liečbe tyrozínkinázovými inhibítormi (TKI) s imatinibom, dasatinibom a nilotinibom sú výborné, ale môže sa objaviť aj progresia ochorenia alebo relaps. Preto sú kľúčové druholíniové lieky. Bosutinib je druhogeneračný TKI určený na liečbu pacientov s Ph+ chronickou, akcelerovanou alebo blastovou fázou CML, ktorí sú intolerantní alebo rezistentní na iné TKI. Klinické štúdie demonštrovali účinnosť bosutinibu v indukovaní trvajúcej hematologickej a cytogenetickej odpovede, ako aj prežívaní bez progresie a celkovom prežívaní u pacientov s CML, ktorí vyvinuli rezistenciu alebo intoleranciu na iné TKI. Pri bosutinibe sa však nepreukázala superiorita nad imatinibom v indukovaní cytogenetickej odpovede v prípadoch novodiagnostikovanej CML, a preto u týchto pacientov nie je indikovaný. V článku prinášame pohľad na farmakológiu, farmakokinetiku, účinnosť a bezpečnosť bosutinibu v manažmente CML.
Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, bosutinib, tyrozínkinázové inhibítory

Place of bosutinib in the therapy of chronic myeloid leukemia
Although clinical outcomes are favorable in patients with Philadelphia chromosome (Ph) positive CML who receive first-line tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy with imatinib, dasatinib, and nilotinib, disease progression or relapse may occur. Thus, effective second-line agents are crucial. Bosutinib is a second-generation TKI approved for the treatment of patients with Ph+ chronic, accelerated, or blast phase CML who are intolerant or resistant to other TKIs. Clinical trials demonstrated bosutinib’s efficacy in inducing durable hematologic and cytogenetic responses, as well as high rates of progression-free and overall survival, in patients with CML who had developed resistance or intolerance to other TKIs. However, bosutinib was not found to be superior to imatinib for inducing cytogenetic responses in cases of newly diagnosed CML and is thus not indicated for use in TKI-naive patients. The pharmacology, pharmacokinetics, efficacy, and safety of the TKI bosutinib in the management of CML are reviewed.
Key words: chronic myeloid leukemia, bosutinib, tyrosine kinase inhibitors
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 6. máj 2016
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Údaje podporujú Keytrudu firmy Merck pre prvú líniu liečby NSCLC
SPEKTRUM
MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Diagnostické a prognostické faktory pri mnohopočetnom myelóme
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Radka Cahajlová
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Peter Kasan
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Mária Černá, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Marián Marták
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Milada Veselá
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Lucia Denková
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Zuzana Šviheľová-Lišková
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
Charakteristika pľúcneho karcinómu u mladých dospelých
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o.
Liek ako dar
LAUDÁCIA
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Významné životné jubileum dr. Evy Sirackej
created by © zooom.sk s.r.o.