Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Veronika Ballová
Hematológia/Onkológia Kantonsspital Baden
Lymfómy v tehotenstve
MUDr. Olga Szegheőová
Onkologická ambulancia, FN Nové Zámky
Systémová liečba karcinómu prsníka v tehotenstve
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Michaela Sojáková
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Neskorá toxicita u pacientov s germinatívnymi testikulárnymi nádormi
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Filip Kohútek
Onkologické oddelenie, FN Trenčín, Trenčín
MUDr. Peter Kohútek
Urologické oddelenie FN Trenčín, Trenčín
MUDr. Tomáš Sedláček
Medicyt, s. r. o., pracovisko Trenčín, Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie, FN Trenčín, Trenčín
Systémová liečba – neoadjuvancia, adjuvancia, paliatívna chemoterapia pri karcinóme močového mechúra
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia bolesti, Prešov
Prelomová bolesť – klasifikácia, diagnostika, liečba
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, VOÚ, a. s., Košice
Správa o 3. konferencii Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Miesto bosutinibu v terapii chronickej myelocytovej leukémie
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 6. máj 2016
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Údaje podporujú Keytrudu firmy Merck pre prvú líniu liečby NSCLC
SPEKTRUM
MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Diagnostické a prognostické faktory pri mnohopočetnom myelóme
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Radka Cahajlová
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Peter Kasan
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Mária Černá, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Marián Marták
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Milada Veselá
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Lucia Denková
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Zuzana Šviheľová-Lišková
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
Charakteristika pľúcneho karcinómu u mladých dospelých
Cieľ práce: Cieľom práce je vytvorenie charakteristiky pľúcneho karcinómu u mladých dospelých na príklade vlastného súboru pacientov a publikovaných údajov. Súbor pacientov a metódy: V časovom intervale od mája 2006 do februára 2016 bolo na našom onkologickom oddelení liečených alebo sledovaných celkovo 23 pacientov vo veku od 23 do 39 rokov. Sledované parametre boli priemerný vek, pohlavie, histologický typ nádoru, mutačný status, štádium, anatomická lokalita nádoru, výskyt onkologických ochorení v rodine a abúzus cigariet. Výsledky: Súbor tvorilo 23 pacientov vo veku od 23 do 39 rokov, z toho 12 žien a 11 mužov. Histologicky bolo diagnostikovaných 21 adenokarcinómov (91,3 %), jeden epidermoidný a jeden malobunkový karcinóm. U štyroch pacientov bola zistená ALK mutácia, jeden pacient mal aktivujúcu mutáciu EGFR (delécia v exóne 19), jedna pacientka mala detegovanú ROS-1 mutáciu. V 13 prípadoch je mutačný status neznámy. Až 16 (69,6 %) pacientov bolo v čase stanovenia diagnózy v IV. štádiu ochorenia. Napriek tomu bola väčšina pacientov v dobrom výkonnostnom stave. Ôsmi pacienti boli fajčiari (34,8 %). Karcinóm pľúc bol dokumentovaný v rodine dvoch pacientov. S výnimkou jedného chorého všetci pacienti absolvovali aspoň jeden liečebný režim (operačný zákrok, rádioterapia, chemoterapia, cielená liečba). Záver: Väčšina štúdií zameraných na pľúcny karcinóm u mladých pacientov uvádza prevahu pľúcnych adenokarcinómov, ktoré boli v našom súbore výrazne dominantné (91,3 %). Miernu prevahu mali ženy, 8 pacienti boli fajčiari. Napriek nízkemu percentu pacientov, u ktorých bol mutačný status vyšetrený, si môžeme všimnúť detekciu 4 ALK, 1 EGFR a jednej ROS-1 aktivujúcej mutácie. Hoci 16 pacientov bolo v čase stanovenia diagnózy v IV. štádiu ochorenia, ich výkonnostný stav bol vyhovujúci na začatie onkologickej liečby.
Kľúčové slová: mladí dospelí, mutačný status, výkonnostný stav, adenokarcinóm, cielená liečba

The characteristics of lung cancer in young adults
Purpose: We create characteristics of lung cancer in young adults using the own group of patients and published data. Patients and methods: 23 young adults (from 23 to 39 years old) were treated at our oncology department from May 2006 till february 2016. Monitored characteristics were mean age, gender, histological type of tumor, mutation status, anatomical location, the incidence of cancer in the family and abuse of cigarettes. Results: The group consists of 23 patients aged from 23 to 39 years, including 12 women and 11 men. Histologically, 21 patients had diagnosis of adenocarcinoma (91.3 %), one squamous cell cancer and one small cell lung cancer. In 4 patients was found ALK mutation, one patient had an activating EGFR mutation (deletion of exon 19), 1 patient had detected ROS – 1 mutation. The mutation status was unknown in 13 cases. 16 subjects were diagnosed at stage IV of disease. Nevertheless, the majority of them were in good performance status. 8 patients were smokers (34.8 %). Lung cancer were documented in relatives of 2 patients. Except for one subject, all patients had at least one treatment regimen (surgery, radiotherapy, chemotherapy, targeted therapy). Conclusion: Lung adenocarcinoma was strongly dominant histological type of cancer in our patients´ group. The superiority of adenocarcinoma histology has been confirmed by other published studies, too. 8 patients were smokers, there was slight women prevalence. The mutation status was examined in the low percentage of patients. However, we can see 4 ALK positive tumors, 1EGFR and one ROS – 1 positive tumor. 16 patients were in stage IV at the time of diagnosis. Despite of this fact, their performance status was satisfactory to start the oncology treatment.
Key words: young adults, mutation status, performance status, adenocarcinoma, targeted therapy
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o.
Liek ako dar
LAUDÁCIA
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Významné životné jubileum dr. Evy Sirackej
created by © zooom.sk s.r.o.