Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Veronika Ballová
Hematológia/Onkológia Kantonsspital Baden
Lymfómy v tehotenstve
MUDr. Olga Szegheőová
Onkologická ambulancia, FN Nové Zámky
Systémová liečba karcinómu prsníka v tehotenstve
MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Michaela Sojáková
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Neskorá toxicita u pacientov s germinatívnymi testikulárnymi nádormi
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Filip Kohútek
Onkologické oddelenie, FN Trenčín, Trenčín
MUDr. Peter Kohútek
Urologické oddelenie FN Trenčín, Trenčín
MUDr. Tomáš Sedláček
Medicyt, s. r. o., pracovisko Trenčín, Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie, FN Trenčín, Trenčín
Systémová liečba – neoadjuvancia, adjuvancia, paliatívna chemoterapia pri karcinóme močového mechúra
Nádory močového mechúra predstavujú najčastejšie malignity močového traktu. 90 % všetkých nádorov močového traktu predstavuje urotelový karcinóm. Na stanovenie diagnózy urotelového karcinómu močového mechúra je nutná transuretrálna resekcia tumoru z mo- čového mechúra (TURBT) a následné histologické vyšetrenie. Urotelový karcinóm sa delí na dve podskupiny; svalovinu neinfiltrujúci karcinóm močového mechúra (non-muscle invasive bladder cancer, NMIBC) a svalovinu infiltrujúci karcinóm močového mechúra (muscle- -invasive bladder cancer, MBIC). Radikálna cystektómia a pelvická lymfadenektómia predstavujú štandardnú liečbu MIBC s výnimkou metastatického ochorenia. Benefit z podávania neoadjuvantnej chemoterapie pri MIBC bol preukázaný niekoľkými randomizovanými štúdiami. Adjuvantná chemoterapia je indikovaná u pacientov s MIBC s rizikovými faktormi, ak týmto pacientom nebola podaná neoadjuvantná chemoterapia. Paliatívna chemoterapia predstavuje u pacientov s metastatickým ochorením štandardnú liečbu. Neuspokojivé výsledky chemoterapie viedli k výskumu na poli cielenej liečby a imunoterapie. Implementácia týchto liečiv do liečby metastatického MIBC je však otázkou dlhodobého výskumu.
Kľúčové slová: urotelový karcinóm močového mechúra, neoadjuvantná chemoterapia, cielená liečba, imunoterapia, inhibítory angiogenézy

Systemic treatment of bladder cancer – neoadjuvant, adjuvant and palliative chemotherapy
Bladder malignancies are the most common malignancies of urogenital system. Urothelial carcinoma covers 90% of all bladder cancers. Transurethral resection of bladder tumor (TURBT) and subsequent histological examination are crucial in establishing the diagnosis. Urothelial carcinoma can be divided into two histological subtypes: non- muscle invasive bladder cancer (NMIBC) and muscle invasive bladder cancer (MIBC). Radical cystectomy and pelvic lymphadenectomy are standard of care in MIBC excluding metastatic MIBC. Several randomized trials confirmed benefit of neoadjuvant chemotherapy in MIBC. Adjuvant chemotherapy is indicated in high- risk patients with MIBC, if no neoadjuvant chemotherapy has been administered. In stage IV patients, palliative chemotherapy is a standard of care. Unsatisfactory outcomes of chemotherapy led to development of targeted- therapy and immunotherapy. Introduction of those drugs into standard treatment of advanced MIBC is a question of long -term research.
Key words: urothelial bladder cancer, neoadjuvant chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, angiogenesis inhibitors
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia bolesti, Prešov
Prelomová bolesť – klasifikácia, diagnostika, liečba
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, VOÚ, a. s., Košice
Správa o 3. konferencii Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Miesto bosutinibu v terapii chronickej myelocytovej leukémie
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 6. máj 2016
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Údaje podporujú Keytrudu firmy Merck pre prvú líniu liečby NSCLC
SPEKTRUM
MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Diagnostické a prognostické faktory pri mnohopočetnom myelóme
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Radka Cahajlová
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Peter Kasan
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Mária Černá, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Marián Marták
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Milada Veselá
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Lucia Denková
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
MUDr. Zuzana Šviheľová-Lišková
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, LF SZU a UNB Ružinov Bratislava
Charakteristika pľúcneho karcinómu u mladých dospelých
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o.
Liek ako dar
LAUDÁCIA
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Významné životné jubileum dr. Evy Sirackej
created by © zooom.sk s.r.o.