Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Pavol Dubinský
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Andrea Masaryková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Využitie PET/CT s 18F-FDG na plánovanie rádioterapie
Mgr. Jozef Grežďo, PhD.
Oddelenie klinickej rádiofyziky, Klinika radiačnej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
MUDr. Pavol Lukačko
Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
Obrazom navigovaná brachyterapia
MUDr. Martin Chorváth, PhD.
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Intrakraniálna stereotaktická rádiochirurgia
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Martin Jasenčák
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice
Extrakraniálna stereotaktická rádioterapia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie LF, Masarykova univerzita, Brno
Dentální abnormality u dlouhodobě přežívajících dětských onkologických pacientů
MUDr. Michal Chovanec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Liečba testikulárnych nádorov v I. štádiu
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Liečba pokročilého bazocelulárneho karcinómu vismodegibom
MUDr. Zuzana Pribulová
Oddelenie klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Nintedanib – nový trojnásobný inhibítor angiokináz v liečbe 2. línie NSCLC
Nintedanib je účinný nový tyrozínkinázový inhibítor, ktorého cieľom sú signálne kaskády VEGF (vaskulárneho endotelového rastového faktora), PDGF (doštičkového rastového faktora) a FGF (fibroblastového rastového faktora). V EÚ je nintedanib indikovaný v kombinácii s docetaxelom po prvolíniovej chemoterapii pri lokálne pokročilom metastatickom alebo lokálne rekurentnom nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) s histologickým typom adenokarcinóm. Nintedanib je prvý antiangiogénny predstaviteľ, ktorý preukázal benefit v prežívaní v druhej línii liečby týchto pacientov.
Kľúčové slová: adenokarcinóm, NSCLC, nintedanib, angiogenéza, druhá línia liečby

Nintendanib – new triple inhibitor of angiokinases in 2nd line of NSCLC
Nintedanib is potent novel tyrosine-kinase inhibitor that targets the vascular endothelial growth factor (VEGF), platelet-derived growth factor (PDGF) and fibroblast growth factor (FGF) signalling pathways. In the EU, nintedanib in combination with docetaxel is indicated for adults with locally advanced, metastatic or locally recurrent non-small cell lung cancer (NSCLC) of adenocarcinoma tumour histology after first-line chemotherapy. Nintedanib is the first antiangiogenic agent to have shown a survival benefit in the second-line treatment of these patients.
Key words: adenocarcinoma, NSCLC, nintedanib, angiogenesis, second-line treatment
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Zníženie rozdielov „štandardnej starostlivosti“ v skríningu nádorových ochorení: odporúčania PROSPR Konzorcia
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FN a LF OU, Ostrava
Tlejúci (smoldering) mnohopočetný myelóm
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Eva Pritzová
Onkologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Pokračujúca liečba hepatocelulárneho karcinómu sorafenibom po rádiologickej progresii ochorenia – kazuistika
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Oddelenie jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Univerzitná nemocnica, Bratislava
Mgr. Ján Markus, PhD.1
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Mgr. Lenka Dolešová
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Helena Novosadová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Univerzitná nemocnica, Bratislava
Metylácia SHOX2 génu ako diagnostický marker karcinómu pľúc
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o.
Účasť na odbornom podujatí – ohlasovacie a daňové povinnosti
LAUDÁCIA
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Významné životné jubileum docenta Juraja Kaušitza
created by © zooom.sk s.r.o.