Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Akútna lymfoblastová leukémia v detskom veku: od genómu k pacientovi
MUDr. Andrea Hrašková
Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP, Bratislava
Hodgkinov lymfóm u detí a adolescentov – optimalizácia liečby
MUDr. Ladislav Deák
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN, Košice
Osobitosti non-Hodgkinových lymfómov u detí
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno
Maligní melanom u dětí a adolescentů
MUDr. Pavel Bician
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Jozef Babeľa
Urologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Július Janek, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Urologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Terézia Stančoková
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Roman Koreň, PhD.
Klinika detskej chirurgie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Ján Novotný
Klinika detskej chirurgie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
Súčasné trendy v chirurgickej liečbe Wilmsovho nádoru
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
MUDr. Lucia Noskovičová
PET/CT s 18-fluorodihydroxyfenylalanínom pri jednotlivých typoch neuroendokrinných nádorov
PhDr. Viera Bencová, PhD.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Základné princípy prístupu k pacientovi a jeho rodine v terminálnom štádiu nádorovej choroby
Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Martin Lučenič
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Juhos
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
Miniinvazívna chirurgia v liečbe karcinómu pažeráka
MUDr. Ľudovít Danihel
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Matúš Rajčok
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Milan Oravský, PhD.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Vladimír Bak, PhD.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Marek Ševčík
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Súčasné možnosti diagnostiky kolorektálneho karcinómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2016: Výročná správa Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu o pokroku proti nádorovým ochoreniam
Správa zo schôdze spoločného Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti a Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti 26. november 2015, Košice
SPEKTRUM
prof. MUDr. Elena Tóthová
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice
Monoklonové gamapatie – úvodné slovo
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o
Základné pojmy a problémy daňového práva
Spolupráca poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nemocníc, ambulancií, lekární či jednotlivých zdravotníckych pracovníkov s farma- -priemyslom prešla v poslednom období výraznou reguláciou. Najmä ekonomické aspekty vzťahu zdravotníckych pracovníkov a farmaceutického sektora sú reštriktívne upravené mnohými legislatívnymi normami, ako je zákon o liekoch, zákon o reklame či zákon o dani z príjmov, aj mimozákonnými predpismi ako Etický kódex AIFP/EFPIA. Väčšina týchto opatrení v zásade zužuje, prípadne presne vymedzuje legitímne možnosti spolupráce farmaceutického sektora a zdravotníckej obce. Keďže táto spolupráca predstavuje v mnohých smeroch výrazný prínos, cieľom úprav nie je jej zákaz, ale skôr presné vymedzenie mantinelov a stanovenie transparentných a kontrolovateľných pravidiel. Najmä zákon o dani z príjmov zaviedol pre zdravotníkov nielen mnohé obmedzenia, ale i administratívno-daňové povinnosti, vyžadujúce aktívne kroky, týkajúce sa širokej zdravotníckej obce, nielen malého počtu subjektov. Začali sa používať i nové právne pojmy a termíny v súvislosti s prechodom hodnôt („transfer of value“) od subjektov farmaceutického priemyslu smerom k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nezaviedla sa nová daňová povinnosť, avšak peňažné príjmy konkrétnej skupiny daňových subjektov (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti), ktoré plynú od subjektov farmaceutického priemyslu, sa zdaňujú novým spôsobom, zrážkovou daňou. Navyše je explicitne uzákonená povinnosť zdaňovať i príjmy nepeňažnej povahy, tiež zrážkovou daňou, avšak v pozmenenom režime. A tak od januára roku 2015 môže byť výsledkom aktívnej účasti lekára na vzdelávacom podujatí nielen množstvo nových odborných poznatkov, ale i starosť, ako zistiť variabilný symbol na platbu zrážkovej dane, číslo osobného účtu daňovníka, predčíslie účtu či správny formulár.
Kľúčové slová: zrážková daň, držiteľ, poskytovateľ, peňažné plnenie, nepeňažné plnenie

Basic concepts and problems of withholding tax for health-care providers
Collaboration of health care providers, hospitals, clinics, pharmacies or individual healthcare workers with pharma industry underwent a strong regulation. Especially the economic aspects of the relationship of health professionals and the pharmaceutical industry are restrictive regulated by many legislative standards (such as the Law on medicines, Advertising Act or the Income Tax Act) and other regulations, such as. Code of Ethics AIFP /EFPIA. Most of these measures essentially narrows, or specifies the legitimate possibility of cooperation of the pharmaceutical industry and the healthcare community. Since this cooperation represents a significant positive contribution in many ways, the objective was not the prohibition of abovementioned, but rather a precise definition of boundaries of such cooperation (to establish transparent and verifiable rules). In particular the Income Tax Act introduced not only many restrictions for healthcare providers, but also administrative and fiscal obligations that require active steps from them, applicable on the general healthcare community, not only on a small number of subjects. New legal concepts and terms were introduced in connection with the transfer of values (from the pharmaceutical industry towards healthcare providers). No new tax duties were introduced, but rather new way of pecuniary income taxation was imposed on a particular group of taxpayers (health care providers), if such income comes from the pharmaceutical industry: withholding tax. Moreover, withholding tax is imposed explicitly also on income in-kind, although in an altered mode. And thus - since January 2015 the result of the physician’s participation in educational activities could not only be the new expertise, but also concern how to identify variable symbol for the payment of withholding tax, the taxpayer’s personal account number, account prefix and the correct form.
Key words: withholding tax, holder, service provider, pecuniary income, benefits in kind
created by © zooom.sk s.r.o.