Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Akútna lymfoblastová leukémia v detskom veku: od genómu k pacientovi
MUDr. Andrea Hrašková
Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP, Bratislava
Hodgkinov lymfóm u detí a adolescentov – optimalizácia liečby
MUDr. Ladislav Deák
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN, Košice
Osobitosti non-Hodgkinových lymfómov u detí
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno
Maligní melanom u dětí a adolescentů
MUDr. Pavel Bician
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Jozef Babeľa
Urologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Július Janek, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Urologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Terézia Stančoková
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Roman Koreň, PhD.
Klinika detskej chirurgie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Ján Novotný
Klinika detskej chirurgie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
Súčasné trendy v chirurgickej liečbe Wilmsovho nádoru
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
MUDr. Lucia Noskovičová
PET/CT s 18-fluorodihydroxyfenylalanínom pri jednotlivých typoch neuroendokrinných nádorov
Aminokyselinový analóg 18-fluorodihydroxyfenylalanín (FDOPA) je marker katecholamínového metabolizmu na funkčné zobrazenie pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET). Diagnostickým cieľom pri funkčnom zobrazení NET je patologicky zvýšený katecholamínový alebo glukózový metabolizmus alebo patologicky zvýšená expresia somatostatínových receptorov, ktoré sú variabilne vyznačené v závislosti od typu NET a stupňa jeho diferenciácie. Z dôvodu nehomogénnosti pôvodu a biologických vlastností NET neexistuje univerzálne rádiofarmakum umožňujúce dostatočnú diagnostickú presnosť funkčného zobrazenia NET všetkých typov a stupňov diferenciácie. Presný staging NET má však pre voľbu terapeutického postupu pri NET zásadný význam. Diagnostická presnosť funkčných zobrazovacích metód nukleárnej medicíny závisí od prítomnosti diagnostického cieľa v jednotlivých léziách NET, od optimálnej voľby rádiofarmaka ako markera diagnostického cieľa a od technickej senzitívnosti zobrazenia. Dostupnými komparátormi FDOPA pri NET sú značené somatostatínové analógy pre konvenčnú scintigrafiu a pre PET, marker syntézy katecholamínov a ich depozície do sekrečných granúl pre konvenčnú scintigrafiu (123I-metajodobenzylguanidín) a marker glukózového metabolizmu pre PET (18-fluorodeoxyglukó- za). FDOPA vykazuje v porovnaní s komparátormi najvýhodnejšie diagnostické parametre pri medulárnom karcinóme štítnej žľazy, pri dobre diferencovaných NET produkujúcich katecholamíny, pri dobre diferencovanom NET tenkého čreva a v prípade kongenitálneho hyperinzulinizmu u detí. Článok prináša prehľad dokumentovaného využitia PET/CT s FDOPA pri jednotlivých typoch NET a pre každý z nich navrhuje v súčasnosti najvýhodnejšiu sekvenciu funkčných zobrazovacích metód umožňujúcu optimálny staging NET.
Kľúčové slová: neuroendokrinné nádory, PET/CT, 18-fluorodihydroxyfenylalanín, analógy somatostatínu, 18-fluorodeoxyglukóza, 123I-metajodobenzylguanidín

PET/CT using 18-fluorodihydroxyphenylalanine in neuroendocrine tumours according to their types
Amino acid analogue 18-fluorodihydroxyphenylalanine (FDOPA) is a tracer of catecholamine metabolic pathway for functional imaging with positron emission tomography (PET). Diagnostic target for functional imaging of NET is a pathologically increased catecholamine or glucose metabolism or pathologically increased expression of somatostatin receptors, variably present according to type of NET. Due to heterogeneity of origin and biological properties of NET, there is no universal radiopharmaceutical permitting sufficient diagnostic accuracy of functional imaging NET of all types and of all grades of differentiation. However, the accurate staging is essential for optimal therapeutic management of NET. Diagnostic accuracy of functional nuclear medicine imaging relies upon the expression of diagnostic target by NET lesions, upon optimal choice of the tracer of diagnostic target and upon the technical performance of imaging. Commonly available comparators of FDOPA in NET are labelled somatostatin analogues for conventional scintigraphy and for PET, tracer of catecholamine synthesis and storage into secretory granules for conventional scintigraphy (123I-metaiodobenzylguanidine) and marker of glucose metabolism for PET (18-fludeoxyglucose). FDOPA shows better performances than comparators in medullary thyroid cancer, in well-differentiated catecholamine producing NETs, in well differentiated NET of mid-gut origin and in case of congenital hyperinsulinism in infants. Article summarises the documented indications of FDOPA according to type of NET and for each of them proposes currently the most performing sequence of functional imaging permitting the most accurate staging.
Key words: neuroendocrine tumours, PET/CT, 18-fluorodihydroxyphenylalanine, somatostatin analogues, 18-fludeoxyglucose, 123I-metaiodobenzylguanidine
PhDr. Viera Bencová, PhD.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Základné princípy prístupu k pacientovi a jeho rodine v terminálnom štádiu nádorovej choroby
Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Martin Lučenič
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Juhos
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
Miniinvazívna chirurgia v liečbe karcinómu pažeráka
MUDr. Ľudovít Danihel
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Matúš Rajčok
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Milan Oravský, PhD.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Vladimír Bak, PhD.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Marek Ševčík
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Súčasné možnosti diagnostiky kolorektálneho karcinómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2016: Výročná správa Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu o pokroku proti nádorovým ochoreniam
Správa zo schôdze spoločného Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti a Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti 26. november 2015, Košice
SPEKTRUM
prof. MUDr. Elena Tóthová
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice
Monoklonové gamapatie – úvodné slovo
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o
Základné pojmy a problémy daňového práva
created by © zooom.sk s.r.o.